CACIB Nitra - SK 08. 06. 2018 rozhodčí Senashenko Ekaterina - RU