Dodatek

Dodatek  Klubu chovatelů německých dog

k Zápisnímu řádu ČMKU

I.         Úvodní ustanovení

1.         Dodatek Klubu chovatelů německých dog k zápisnímu řádu ČMKU  je základní normou pro čistokrevný chov německé  dogy.

2.         Ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro každého chovatele nebo majitele německé dogy a jejich dodržování je podmínkou pro zapsání štěňat (psů) do plemenné knihy.

 

II.        Chov a jeho řízení

1.         Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba, k níž lze použít pouze chovných jedinců.

2.         Za řízení chovu odpovídá chovatelské kolegium, které je  odborným a  výkonným orgánem výboru Klubu.

3.         V čele chovatelského kolegia stojí hlavní poradce chovu. Členy kolegia jsou regionální poradci chovu. Výbor Klubu může kolegium rozšířit dle svého uvážení.

4.         Chov německých dog je čistokrevnou plemenitbou, kontrolovanou Klubem. Ve smyslu tohoto řádu se tímto rozumí možnost využití všech chovných jedinců. Držitel feny je povinen umožnit orgánům Klubu kontrolu vrhu.

5.         Křížení barevných rázů za účelem dalšího zkvalitnění chovu se zřetelem k vyšlechtění žádoucích vlastností, jejich upevnění a zdokonalení může být prováděno pouze se souhlasem chovatelského kolegia.

6.         Spojení otce s dcerou, matky se synem a spojení mezi sourozenci schvaluje chovatelské kolegium na základě předem podané písemné žádosti k hlavnímu poradci.

7.         Chovatel je povinen umožnit provedení krevní nebo biologické zkoušky k ověření identity vrhu v případech odůvodněné pochybnosti o původu vrhu. Pokud zkouška nepotvrdí pochybnosti o původu vrhu, nese náklady na její provedení Klub. V opačném případě nese náklady chovatel.

8.         Klub je oprávněn svými orgány kontrolovat a sledovat :

 a/  Zda jsou chovní jedinci v trvalém držení majitele.

 b/  V jakých podmínkách (ustájení, zacházení, výživa, hygiena apod.) jsou chovní jedinci a v jakém jsou zdravotním stavu.

 c/  Jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat.

 

III.      Chovní jedinci

1.         Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří vlastní platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu na základě splněných podmínek.

2.         Pro zařazení do chovu je nutné splnit následující podmínky :

 a/  Jedinec musí mít v PP uvedeny předky do třetí generace.

 b/  Absolvování bonitace se známkou "chovný", od stáří 18 měsíců.

 c/  Je v pravomoci výboru Klubu, vyžádat nezbytná odborná veterinární vyšetření, nutná k potvrzení nebo vyloučení skryté dědičné vady nebo dědičně předpokládané vady.

3.         Dovezení jedinci se splněnou bonitací dle směrnic Eu DDC jsou považováni za chovné a nemusí bonitaci opakovat.

4.         Psi a feny, kteří splňují bonitační podmínky dle směrnice EuDDC jsou na bonitační kartě a v průkazu původu označeni razítkem „Chovnost Eu DDC“.

5.         Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí Klub do průkazu původu. Majitel je povinen předat průkaz původu plemenné knize k zapsání jedince do rejstříku chovných jedinců ihned po splnění předepsaných podmínek.

6.         Při dovozu březí feny, musí  fena splňovat chovné podmínky té země, odkud byla fena dovezena.

          

  IV.    Krycí list

1.         Krycí list je k dispozici držitelům chovných fen u regionálních poradců chovu. Pokud je chovatel začátečník, či si není se svým výběrem jistý, obrátí se na regionálního poradce, který mu doporučí dva či více krycích psů.

2.         Platnost krycích  listů  je neomezená.

3.         Zvláště při krytí v cizině a též při dovozu jedinců, je třeba dbát na to, aby v průkazu původu byly uváděny barvy předků do třetí generace.

4.         Způsob manipulace s krycími listy je uváděn přímo na krycích listech.

 

V.   Vrh

1.         Držitel feny je povinen nahlásit vrh do dvou dnů příslušnému poradci chovu a rovněž majiteli krycího psa.

2.         Fena může mít v kalendářním roce pouze jeden vrh.

3.         Chovatel je povinen ponechat takový počet štěňat, který odpovídá zdravotní kondici feny, reálným možnostem a konkrétním podmínkám chovatele. Při větším počtu štěňat se doporučuje použít kojnou fenu, nebo vhodnou umělou výživu pro štěňata. Držitel chovné feny musí informovat příslušného poradce o tom, kde je kojná fena ustájena a kolik štěňat z vrhu odchovává.

4.         Zapsat je možno i ta štěňata, která neodpovídají standardu a nemohou být použita k chovu. Na přihlášce vrhu a v průkazu původu musí mít poznámku „nestandardní“. Ve  vrhu, kde byla ponechána nestandardní štěňata, není možno opakovaně použít stejné spojení rodičovského páru.

5.          Utrácení štěňat musí být prováděno jen v souladu s ustanovením Zákona na ochranu zvířat.

6.         Chovatel může požádat na své náklady příslušného poradce chovu o mimořádnou kontrolu vrhu, případně o pomoc při výběru štěňat.

7.         Klub stanovuje povinnou kontrolu vrhu příslušným poradcem chovu ve stáří 5-7 týdnů věku štěňat. Za tuto kontrolu vrhu přísluší poradci chovu proplacení cestovních výloh dle vyhlášky. Tuto úhradu cestovného provádí chovatel.  Poradce chovu vyhotoví zápis o kontrole vrhu, jehož jednu potvrzenou kopii přenechá chovateli.

8.         Čipování štěňat musí být provedeno dle vnitřních směrnic Klubu. 

9.         Chovatel je povinen zaznamenat každý vrh do Knihy odchovů.

10.       Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel, nebo jím pověřená osoba. Je žádoucí vyhotovit písemnou dohodu o předání štěněte.

 

Veškeré další a zde neuvedené údaje jsou totožné s chovatelským a zápisním řádem ČMKU.