Volební řád platný od 27.10.2007

VOLEBNÍ ŘÁD KCHND
Schválen členskou schůzí 27. 10. 07
 
 
1.    Členská schůze volí z přítomných členů klubu tříčlennou volební komisi.
2.    Členská schůze volí výbor klubu a náhradníky výboru. Členská schůze volí revizní komisi a náhradníky.
3.    Volby do výboru a revizní komise budou provedeny tajným hlasováním při členské schůzi – volební schůzi – jen fyzicky přítomnými členy klubu. Členská schůze schvaluje počet členů ve výboru a v revizní komisi.
4.    Návrh nového výboru předkládá stávající výbor klubu, doplněný navrženými kandidáty členskou základnou písemně, nejpozději tři týdny před volební schůzí (přesný termín dodání návrhů oznámí výbor prostřednictvím klubového webu).
- návrh musí obsahovat: jméno, příjemní, adresu a datum narození kandidáta a jeho kynologickou  činnost.
- nedílnou součástí návrhu je písemný souhlas navrhovaného kandidáta.
5.    Kandidát musí být členem KCHND.
6.    Kandidát může kandidovat pouze do výboru nebo RK.
7.    Před provedením volby představí předseda volební komise kandidáty členské schůzi s orientačními údaji podle bodu 4 tohoto volebního řádu.
8.    Pro volbu výboru a RK obdrží voliči označené, předtištěné volební lístky, na nichž budou kandidáti řazeni abecedně.
9.    Na těchto volebních lístcích  označí voliči maximálně stanovený počet jmen kandidátů, kteří mají být zvoleni do výboru klubu a maximální počet jmen na kandidáty, kteří mají být zvoleni do RK.
10.   Člen KCHND má právo, nikoli povinnost volit.
11.   Neplatný je volební lístek na jiném, než vydaném tiskopise a volební lístek, na kterém je označeno více jmen kandidátů, než má být voleno.
12.   Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří obdrželi nejvíce hlasů, zbývající jsou náhradníky. V případě rovnosti hlasů na posledním volitelném místě kandidátky, dojde k opakované tajné volbě mezi těmito kandidáty.
13. O výsledku voleb sepíše volební komise zápis a seznámí s ním členskou schůzi a prostřednictvím klubového webu celou členskou základnu.
14.  Na svém prvním zasedání zvolí nový výbor obsazení jednotlivých funkcí a s výsledkem seznámí členskou schůzi.  Ze svého středu volí především předsedu, místopředsedu, jednatele, ekonoma a hlavního poradce chovu.
15.   Na svém prvním zasedání zvolí revizní komise ze svého středu předsedu. S výsledkem seznámí členskou schůzi.
16.   Celá členská základna bude s výsledky voleb seznámena prostřednictvím e-mailu a klubových webových stránek..
Zápis o výsledku voleb provede volební komise. Zápis musí obsahovat:
•     počet vydaných hlasovacích lístků
•     počet odevzdaných hlasovacích lístků
•     počet neplatných hlasovacích lístků
•     počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům
•     jména zvolených kandidátů.
Zvolení funkcionáři by měli vykonávat svoji činnost po celé volební období, které je pětileté, řádně a ku prospěchu KCHND a dodržovat jeho řády.