Smlouva - pro nečleny klubu

 SMLOUVA A POSKYTOVÁNÍ CHOVATELSKÉHO SERVISU
NEČLENŮM  KLUBU CHOVATELŮ NĚMECKÝCH DOG
I. smluvní strany
1.         Poskytovatel: Klub chovatelů německých dog
2.         Chovatel či majitel ND:
            Jméno:                                   ……………………………………………………………
 
Adresa:                                 ……………………………………………………………
 
            Název chov. stanice (pokud je přidělena) ………………………………………….
 
II. předmět smlouvy
Uchovnění jedince a zápis štěňat ND
1.                 Uchovnění psa či feny německé dogy:
KCHND umožní majiteli uchovnění jeho psa či feny německé dogy na bonitacích, pořádaných klubem. Na základě úspěšného absolvování bonitace, v případě zájmu majitele, může klub u ČMKU zajistit přeregistraci.
2.                 Zápis štěňat ND do plemenné knihy ČMKU:
KCHND provede prostřednictvím regionálního poradce chovu kontrolu vrhu, provede zápis štěňat a podklady předá ČMKU k vystavení průkazů původu.
 
III. Společná ustanovení
1.      Obě smluvní strany se zavazují dodržovat Řád ochrany zvířat při chovu a Zápisní řád ČMKU a všechny reglementy KCHND,  vážící se k podmínkám chovu německých dog.
2.      KCHND poskytuje chovateli pouze ten servis, který vymezuje tato smlouva.
3.      KCHND nebude zpochybňovat právo chovaných jedinců v majetku nečlenů klubu, účastnit se plemenitby.
4.      Výjimky z této smlouvy lze upravit jen písemně.
5.      KCHND je oprávněn měnit ustanovení chovu se závazností pro členy i nečleny klubu. O eventuálních změnách informuje chovatele a majitele prostřednictvím www. stránek a zpravodajů.
 
IV. povinnosti KCHND
KCHND se zavazuje zajistit chovateli či majiteli německé dogy následující servis:
1.                  Umožní majiteli odbonitovat psa či fenu ND.
2.                  Po úspěšném absolvování bonitace označí výsledky do průkazu původu a zapíše psa či fenu do seznamu chovných jedinců. Rodokmen může (na základě přání majitele) zaslat k přeregistraci na ČMKU.
3.                  Poskytne chovateli všechny  tiskopisy  potřebné ke krytí feny.
Na žádost o zaslání krycího listu zašle i 2x  tiskopis této smlouvy k podpisu chovateli.
4.                  Na žádost chovatele provede kontrolu vrhu a zápis štěňat. Před návštěvou chovatele musí mít regionální poradce chovu k dispozici podepsanou tuto smlouvu a hlášení vrhu.
5.                  Zajistí prostřednictvím ČMKU zápis štěňat do plemenné knihy ČMKU.
 

V. hlavní povinnost chovatele při zápisu štěňat
1.         Chovatel zažádá regionální poradce chovu o krycí list.
2.         Po krytí zašle chovatel poradci chovu vyplněný krycí list, fotokopie průkazu původu psa a feny, včetně bonitačních výsledků a  podepsanou tuto smlouvu.
3.        Do dvou dnů po porodu oznámí chovatel vrh poradci chovu a zajistí si kontrolu vrhu a zápis štěňat.
4.        Chovatel umožní poradci chovu kontrolu celého vrhu tak, aby mohl posoudit ustájení, zdravotní stav feny i štěňat, zacházení, potřebnou výživu, hygienu apod.
 
V. finanční podmínky
1.         Na místě a v den konání bonitace je majitel psa či feny německé dogy  povinen uhradit  bonitační poplatek schválený klubem a to ve  výši Kč 1 500,-.
2.         Chovatel je povinen uhradit v hotovosti při kontrole vrhu a zápisu štěňat regionální mu poradci chovu tyto poplatky, stanovené klubem:
            - úhradu cestovních nákladů dle platné vyhlášky
            - poplatek ve výši Kč 600,- za každé zapsané štěně
           - poplatek ve výši Kč 100,- za krycího psa v majetku člena KCHND.
 
VI. zánik smlouvy
1.                  Smlouva může zaniknout vzájemnou písemnou dohodou.
2.                  Smlouva může být vypovězena jednou ze smluvních stran doporučeným dopisem na adresu druhé strany, s výpovědní lhůtou 30 dnů, běžící od data doporučení výpovědi druhé straně. V případě nepřevzetí zásilky se za datum doručení považuje 15. den od jejího odeslání.
3.                  Smlouva zaniká jednostrannou výpovědí s okamžitou platností v případě, že chovatel hrubě poruší či nedodrží závazky touto smlouvou stanovené.
  
VII. závěrečná ustanovení
1.                  Smlouva je vyhotovena jako dva originály, z nichž po jednom obdrží KCHND a majitel či chovatel ND. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2.                  Smlouva má platnost 12 měsíců od data podpisu, platnost může být prodloužena dodatkem, který podepíší obě smluvní strany.
3.                  Obě smluvní strany souhlasí se zněním této smlouvy, text si pečlivě prostudovaly a nemají k němu závažné připomínky.
 
V Nový Bydžov dne: …………………………..
 
 
Za KCHND: …………………………         Chovatel a majitel ND: …………………..
 
 smlouva