Bonitační řád

Základní ustanovení

 1. Účelem bonitačního řádu je stanovení jednotných směrnic pro pořádání a organizaci bonitací a pro činnost bonitačních komisí KCHND.
 2. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o zevnějškových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s platným standardem FCI a na základě posouzení rodokmenové hodnoty bonitovaného jedince slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti a je vodítkem pro výběr chovných párů.
 3. Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení bonitovaného jedince do chovu v ČR. Bonitace platí na celý život jedince.
 4. Bonitace provádějí tříčlenné bonitační komise, určené výborem KCHND. Předsedou bonitační komise je vždy mezinárodní rozhodčí, který je uveden v seznamu mezinárodních rozhodčích Eu.DDC. Další dva členové jsou členy sboru rozhodčích nebo chovatelského kolegia. Z těchto dvou členů musí být alespoň jeden též rozhodčím. Rozhodčí a též další členové komise nemohou bonitovat jedince ve svém držení a ze svého chovu. Bonitační komise je oprávněna doporučit majiteli odložení bonitace.
 5. Výbor KCHND je oprávněn nařídit opakování bonitace.
 6. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel nechovného jedince právo odvolání k výboru KCHND. Musí to však učinit doporučeným dopisem, ve kterém podrobně uvede důvody svého odvolání. Vyhoví-li výbor KCHND takovému odvolání, bude bonitace opakována před zvláštní bonitační komisí, jmenovanou výborem KCHND. Členem této bonitační komise musí být předseda bonitační komise z předchozí bonitace jedince.

Povinnosti pořadatele bonitace KCHND

 1. Datum a místo konání bonitací a složení bonitačních komisí je součástí ročního plánu práce KCHND a je uveřejněno v klubovém zpravodaji. Delegaci posuzovatele a pozvání všech členů bonitační komise zajišťuje jednatel KCHND.
 2. Zajistit vhodné místo pro konání bonitace i se zřetelem k prostoru, světlu a ostatním pracovním podmínkám bonitačních komisí i s přihlédnutím k přiměřenému počtu přijetí bonitovaných jedinců a jejich majitelů.
 3. Za řádný průběh bonitace zodpovídá vedoucí kolegia rozhodčích spolu a příslušným regionálním poradcem chovu.
 4. Zajistit v době a prostoru bonitace zdravotnickou a veterinární službu.
 5. Výsledky bonitací průběžně zveřejňovat ve Zpravodaji KCHND a na oficiálních webových stránkách KCHND
 6. Vést přehled o jedincích, kteří se bonitací zúčastnili, zpracovávat pravidelně výsledky bonitací s perspektivním zaměřením chovu.

Všeobecná ustanovení

 1. Bonitace se mohou zúčastnit jedinci, kteří se mohou vykázat platným průkazem původu, který je vystaven členskou organizací FCI, nebo organizací FCI uznávanou. Psi, kteří jsou v držení občanů ČR, musí být zapsáni v plemenné knize ČMKU.
 2. Psi i feny musí v den bonitace dovršit stáří 18 měsíců. Jedinci v držení občanů ČR musí před absolvováním bonitace splňovat podmínku účasti na výstavě ve třídě dospělých, kde je zadáván titul čekatele národního šampiona, se zadanou známkou nejméně velmi dobrá u obou pohlaví.
 3. U importovaných jedinců je povinností majitele předvést jej k posouzení i tehdy, absolvoval-li dovezený jedinec zkoušku způsobilosti k chovu v zemi, odkud byl vyvezen. Bonitaci není nutné opakovat, pokud má dovezený jedinec absolvovánu bonitaci podle Eu.DDC. Nutno doložit fotokopii bonitační karty se zápisem chovnosti v průkazu původu dovezeného jedince.
 4. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata s platným veterinárním potvrzením dle směrnice státní veterinární správy.
 5. Přihlášky na bonitaci se přijímají přímo na místě bonitace. Při přejímce jedince je ověřeno, zda splňuje všechny podmínky, které jej opravňují k účasti na bonitaci, zda má platný průkaz původu a je ověřena jeho totožnost dle tetování nebo čipování.
 6. Poplatky za bonitaci jsou stanoveny ceníkem KCHND.

Speciální ustanovení

 1. Měření bonitovaných jedinců provádějí vždy dva členové chovatelského kolegia, nebo z řad zkušených chovatelů, kteří jsou pro tuto funkci vyškoleni a pověřeni výborem KCHND.
 2. Měření je prováděno na dostatečně prostorné, rovné a zpevněné ploše. K měření je používána hůlková míra, nebo kalibrované digitální měřidlo.
 3. Měření prováděná hůlkovou mírou, nebo kalibrovaným digitálním měřidlem :
  - výška v kohoutku
 4. Měření těchto hodnot je při hůře zvladatelném jedinci prováděno 3x, zapisuje se průměr těchto měření.
 5. Bonitovaného jedince je nutno změřit vždy před jeho posouzením. Nervózní a neovladatelná zvířata, která není možno objektivně změřit, jsou z dalšího průběhu bonitace vyloučena.
 6. Veškeré údaje o bonitovaném jedinci jsou zaznamenávány na bonitační karty, které jsou schváleny Eu.DDC. Na nich jsou vyznačeny pomocí číselných a abecedních kódů přednosti, vady a nedostatky bonitovaných jedinců. Originál bonitační karty obdrží majitel bonitovaného zvířete a kopie zůstává založena v chovatelské dokumentaci klubu. Každá bonitační karta je podepsána všemi členy bonitační komise.
 7. Do bonitační karty musí být zapsáno vyjádření k volbě partnera u chovných a zdůvodnění známky nechovný.
 8. Povaha je posuzována dle chování zvířete v průběhu celé bonitace.
 9. Pro zařazení do chovu je možné chybění dvou zubů v rozsahu Pl v dolní čelisti.
 10. Nadpočetné zuby nejsou posuzovány jako vada.
 11. U psa, který má poškozený kterýkoliv zub v systému chrupu a hrozí jeho ztráta, či před nutnou extrakcí zubu z jakékoliv příčiny, je nutné předvést tohoto psa před komisi, která je složena ze tří členů chovatelského kolegia nebo výboru klubu, kteří o tom sepíší zápis a bude všemi podepsán. Zvíře je potom pro bonitaci a pro chovné účely posuzováno jako bez ztráty tohoto zubu. Jakákoliv jiná ztráta zubu, i případně doložená veterinárním potvrzením, je posuzována jako chybějící zub, se všemi z toho plynoucími důsledky.

Závažné vady, které neumožňují zařazení do chovu :

 1. Skus klešťový a zkřížený, předkus a podkus. Slabě vyvinutý chrup.
 2. Nakusování jednoho nebo více řezáků již neumožňuje zařazení do chovu.
 3. Rozštěp nosu a játrové zbarvení nosu. Vrozeně zalomený ocas. Nedosažení minimální výšky. Pohlavní výraz nevýrazný nebo netypický. Chybějící jedno nebo obě varlata. Příliš malá nebo příliš nestejnoměrná varlata. Pro nestandardní zbarvení. Pro bázlivost, agresivitu a kousání ze strachu. Pro zcela netypický zjev, pro přílišnou jemnost nebo slabou kostru. Též pro přílišnou hrubost, neušlechtilost a nevýraznost.
 4. Dále pro vadu nebo souhrn vad, které se projevují v takové míře, že příliš narušují celkový estetický pohled na předváděného jedince, či výrazně snižují nebo omezují činnost jeho funkčních orgánů.
 5. Bonitované zvíře obdrží známku chovný nebo nechovný. Bonitační výsledek spolu s obdrženou známkou je zaznamenán do průkazu původu bonitovaného jedince a podepsán předsedou bonitační komise.
 6. O bonitačním výsledku rozhoduje bonitační komise hlasováním prostou většinou hlasů.

Mimořádná bonitace

           1.   majitel psa či feny zažádá hlavního poradce chovu o konání mimořádné bonitace písemným uvedením důvodů

            2.  hlavní poradce chovu jmenuje bonitační komisi

            3.  hlavní poradce chovu určí místo konání mimořádné bonitace

            4.  žadatel o bonitaci je povinen uhradit tyto náklady:

cestovní výdaje všem členům komise v souladu s reglementy klubu

bonitační poplatek pro členy klubu  Kč 1 000,- 

nečlenové na základě podepsané smlouvy s klubem uhradí Kč 3 000,-

 

schváleno členskou schůzí 18.03.2017