STANOVY KLUBU CHOVATELŮ NĚMECKÝCH DOG

STANOVY KLUBU CHOVATELŮ NĚMECKÝCH DOG

zapsaný spolek

- zkratka KCHND z.s.

 

I. Obecná ustanovení

KLUB CHOVATELŮ NĚMECKÝCH DOG z.s.  (dále rovněž spolek) je dobrovolným, zájmovým, nepolitickým sdružením fyzických osob, příznivců, majitelů a chovatelů německých dog. Respektuje řády ČMKU, FCI a řídí se jimi.

 

II. Název  a sídlo spolku

Název spolku: KLUB CHOVATELŮ NĚMECKÝCH DOG z.s. 

Sídlo spolku:  M. Alše 256, 504 01 Nový Bydžov

Působnost: Česká republika

 

III. Vznik, právní postavení a zánik spolku

KCHND z.s. je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.     

Spolek je samostatná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, jejímž účelem je chov čistokrevného plemene německá doga s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro plemeno, tak jak je popsáno standardem FCI.

Pracuje a hospodaří podle vlastního plánu činnosti a rozpočtu a v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Spolek zaniká na podkladě usnesení členské schůze. Pro zánik klubu je třeba souhlasné rozhodnutí dvoutřetinové většiny přítomných na členské schůzi. Jako právnická osoba se zrušuje dohodou.

Majetkové vypořádání řeší Občanský zákoník.

 

IV. Hlavní činnost

Řídí chov a cílevědomě zlepšuje chovatelskou základnu dle standardu FCI.

Propaguje chovatelskou činnost spolku.

Vytváří podmínky pro rozvoj chovatelské činnosti.

Eviduje chovná zvířata.

Pořádá speciální a klubové výstavy dle řádů ČMKU a FCI, bonitace.

Stanovuje podmínky chovnosti.

Zpracovává podklady pro vystavování průkazu původu.

Provádí kontroly vrhů.

Spolupracuje  s kluby v zahraničí.

Rozšiřuje činnosti na základě návrhů členů klubu.

 

Smyslem činnosti KLUBU CHOVATELŮ NĚMECKÝCH DOG z.s.  je přenesení maximální zodpovědnosti na jednotlivé členy s cílem dosáhnout optimálních chovatelských výsledků. Tím by se měla zaručit do budoucna mnohem větší zodpovědnost za vlastní odchovy a snaha o produkci co nejkvalitnějších štěňat. Každý chovatel plně zodpovídá za všechna svá rozhodnutí.

 

 

V. Členství

Členství ve spolku je dobrovolné.

Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, souhlasí-li se stanovami spolku a předpisy na ně navazujícími a zaplatila-li ve stanovené lhůtě a v odpovídající výši příspěvek na příslušné období. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního zástupce.

Členy přijímá na základě písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku výbor KCHND z.s.. Po přijetí do spolku vydá členu průkazku o členství.

Příspěvky musí být zaplaceny do 31. 03. každého kalendářního roku.

Členství ve spolku lze odmítnout v odůvodněných případech na návrh výboru členskou schůzí.

Na doporučení výboru a schválení členskou schůzí, může být uděleno čestné členství, popřípadě čestné členství ve výboru klubu s hlasem poradním. Čestný člen nemůže kandidovat do výboru a kontrolní komise.

 

VI. Práva členů

Účastnit se jednání na členských schůzích.

Volit a být volen do všech orgánů klubu.

Zúčastňovat se akcí pořádaných spolkem.

Aktivně se podílet na práci spolku svými připomínkami, návrhy, náměty a zkušenostmi.

Požadovat na schůzích předkládání zpráv o činnosti a hospodaření spolku.

Požadovat plemennou dokumentaci, která je spolkem vystavována.

Odvolávat se proti rozhodnutí orgánů spolku, a to do 30 dnů ke kontrolní komisi nebo členské schůzi.

Člen má právo na ochranu svých osobních údajů, uvedených na přihlášce.

Člen spolku má právo užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (např. slevy na účastnických poplatcích atd.).

 

VII. Povinnosti členů

Dodržovat řády ČMKU, FCI, řády a stanovy spolku, předpisy na ně navazující a jednat v jejich duchu, plnit usnesení orgánů spolku. 

Platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši.

Prosazovat poslání a činnost spolku.

Prohlubovat své odborné znalosti v chovu.

Chránit a zachovávat dobré jméno spolku.

Oznámit orgánům spolku do l5 dnů změny související s evidencemi vedenými v spolku.

Dodržovat všeobecné předpisy o ochraně přírody, životního prostředí a zvířat a aktivně je pomáhat zajišťovat.

Umožnit výborem pověřeným zástupcům spolku kontrolu chovu.

Členové vykonávají svá práva a povinnosti osobně.

Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

 

VIII. Zánik členství

Vystoupením člena na základě písemného vyjádření, členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství, výboru spolku.

Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě a výši. Takto zaniklé členství může být obnoveno zaplacením nového členského příspěvku, aniž by člen musel podávat novou přihlášku.

Rozhodnutím dle kárného opatření.

Úmrtím.

Zánikem spolku.

 

IX. Zásady spolku

Spolek je organizován na základě svobodného a demokratického rozhodování členů spolku.

Všechny orgány spolku jsou voleny nebo jmenovány.

Usnesení orgánů se přijímají většinou hlasů přítomných a jsou závazné pro činnost všech členů spolku.

Všechna hlasování musí být osobně, ne na základě plné moci.

Statutárním orgánem KCHND z.s., který může jednat jménem spolku ve všech věcech je výbor spolku. Jeho jménem jednají navenek předseda, místopředseda a jednatel spolku. Jejich opatření však musí být předloženo k projednání výboru spolku na jeho nejbližším zasedání.

S peněžním ústavem může jednat předseda společně s dalším členem výboru.

Oprávnění zastupovat spolek vzniká také udělením písemné plné moci statutárním orgánem. V plné moci musí být vymezen rozsah zmocnění.

Právo na úhradu výloh je uplatňováno dle platných předpisů. Výše cestovních úhrad je stanovena výborem spolku.

Členové kontrolní komise nemohou být současně členy jiného voleného nebo jmenovaného orgánu.

Všechny volené orgány spolku jsou schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Hlasuje se aklamací nebo tajným hlasováním, k platnosti usnesení je třeba většiny hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je platné usnesení, pro něž hlasoval předseda.

O jednání a usnesení je nutné pořídit zápis. Zápis z výborových schůzí a schůzí členských podepisuje předseda a zapisovatel.

Funkční období členů volených orgánů je pětileté.

Kandidátku předkládá výbor spolku.

Právo navrhnout kandidáta do volených orgánů má každý člen spolku.

 

X. Orgány spolku

 

Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny tyto orgány:

•      Členská schůze.

•      Výbor – volen členskou schůzí

•      Kontrolní komise - volena členskou schůzí

•      Chovatelské kolegium -  jmenováno výborem spolku

 

Spolek může za účelem užšího styku s chovateli, jejich informovanosti a zajištění činnosti spolku zřídit další orgány, např. výstavní výbor, redakční radu, výcvikové kolegium, kolegium rozhodčích atd. Členové těchto orgánů jsou jmenováni výborem spolku.

 

XI. Členská schůze

Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, je vrcholným orgánem spolku a rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti.

Volí a odvolává členy orgánů spolku.

Projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření spolku a zprávu kontrolní komise.

Schvaluje plán práce a rozpočet na každý kalendářní rok.

Rozhoduje o změně stanov.

Rozhoduje o udělení čestného členství.

Schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem.

Členskou schůzi svolává výbor spolku nejméně 1x za rok nebo, požádá-li o to alespoň l/3 členů spolku.

Svolání členské schůze musí být členům oznámeno písemně pozvánkou, zaslanou členovi spolku na adresu, kterou udal spolku, s datem podání nejpozději 30 kalendářních dnů před dnem konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, čas, místo konání a program jednání.

Ze členské schůze musí být vyhotoven zápis a usnesení.

Členská schůze volí 5 členů výboru spolku a 3 náhradníky.

Členská schůze volí 3 členy kontrolní komise spolku a 2 náhradníky.

Na návrh výboru členská schůze stanoví výši a splatnost členských příspěvků a poplatků potřebných k zajištění činnosti spolku.

Členská schůze je schopna usnášení se za přítomnosti alespoň 30 členů. Jestliže se dostaví ve stanovený začátek členské schůze menší počet členů, je členská schůze po uplynutí l5 minut schopna jednání a je oprávněna usnášet se při jakémkoliv počtu přítomných členů. Hlasuje se aklamací nebo tajným hlasováním, k platnosti usnesení je třeba většiny hlasů hlasujících členů. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda spolku.

Toto ustanovení neplatí pro schůzi, která má rozhodnout o zániku spolku.

 

XII. Výbor spolku - statutární orgán

 

Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku.

V souladu s právními předpisy, usneseními členských schůzí, směrnicemi a řády, řídí a odpovídá za činnost spolku v období mezi členskými schůzemi a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi.

Připravuje a svolává členské schůze.

Plní usnesení členské schůze.

Vede evidenci členů.

Sestavuje plán činnosti spolku a rozpočet.

Podává o své činnosti zprávu členské schůzi.

Vede účetní evidenci podle zákona 563/91 Sb. v platném znění.

Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, dbá na řádnou péči o majetek a je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

Vykonává funkci kárného orgánu podle zásad kárných opatření.

Schvaluje čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování exteriéru.

Navrhuje rozhodčí pro posuzování exteriéru na národní, klubové a mezinárodní výstavy. Za tímto účelem spolupracuje s organizacemi pořádajícími výstavy a s orgánem, který delegaci rozhodčích zajišťuje.

Navrhuje členy spolku do orgánů ČMKU či dalších kynologických organizačních složek.

Vyhodnocuje výsledky chovatelské činnosti.

Projednává, případně schvaluje podněty a připomínky chovatelského kolegia a dalších orgánů, jsou-li ustanoveny.

Výbor spolku na své ustavující schůzi volí ze svého středu funkcionáře klubu,

a to: předsedu, místopředsedu, jednatele, hlavního poradce chovu, hospodáře, ekonoma.

Jmenuje představitele dalších odborných orgánů, jsou-li ustanoveny.

Výbor předkládá členské schůzi případné návrhy změn a doplňků spolkových předpisů a řádů.

Výbor klubu odpovídá za svou činnost členské schůzi spolku, schází se dle potřeby, nejméně 4x za rok.

Vzdá-li se předseda nebo člen výboru své funkce, nepřestává být členem spolku, pokud se současně nevzdá členství ve spolku.
V případě, že členství některého z členů výboru skončí, nebo se některý z členů vzdá svého členství, stává se členem výboru náhradník, podle výsledků voleb.

 

 

XIII. Kontrolní komise

Je volena členskou schůzí, má tři členy.

Kontrolní komise je nezávislá na ostatních orgánech spolku a odpovídá za svoji činnost členské schůzi.

Volí ze svého středu předsedu.

Žádný člen komise nesmí být v úzkém rodinném vztahu (manžel, manželka, druh, družka, děti, vnuci, sourozenci) se členem výboru spolku a členství v revizní komisi je neslučitelné s jinými funkcemi ve spolku.

Sleduje a kontroluje činnost a hospodaření spolku a všech jeho orgánů.

Provádí pravidelné i nepravidelné kontroly.

Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s právními předpisy, stanovami, normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru spolku.

Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.

Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí předsedovi spolku bez zbytečného prodlení.

KK je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku.

O výsledku kontroly předá KK do 14 dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu.

Všichni členové, výbor spolku i ostatní funkcionáři spolku jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.

Předseda kontrolní komise se zúčastňuje zasedání výboru spolku a ostatních odborných orgánů s právem poradního hlasu nebo jmenuje svého zástupce.

Vzdá-li se předseda nebo člen kontrolní komise své funkce, nepřestává být členem spolku, pokud se současně nevzdá členství ve spolku.
V případě, že členství některého z členů kontrolní komise skončí, nebo se některý z členů vzdá svého členství, stává se členem kontrolní komise náhradník, podle výsledků voleb.

 

XIV. Chovatelské kolegium

Členy chovatelského kolegia jsou regionální poradci, kteří jsou jmenováni výborem spolku.

Zabezpečuje odbornou výchovu a vzdělávání chovatelů.

Zabezpečuje přípravu podmínek pro zařazení jedinců do chovu.

Připravuje odborné podklady pro jednání členských schůzí a výboru spolku.

Chovatelské kolegium řídí hlavní poradce chovu.

Vykonává funkci kárného orgánu ve věcech chovatelských, podle zásad kárných opatření.

 

XV. Výstavní výbor speciální a klubové výstavy

Zabezpečuje přípravu a průběh speciální nebo klubové výstavy.

Připravuje odborné podklady pro jednání výboru spolku.

Výstavní výbor a ředitele výstavy jmenuje a odvolává výbor spolku, kterému se výstavní výbor zodpovídá ze své činnosti.

 

XVI. Výcvikové kolegium

Zabezpečuje odbornou výchovu a vzdělávání chovatelů v otázkách výcviku.

Zabezpečuje přípravu a průběh výcvikových akcí, zkoušek a soutěží.

Připravuje odborné materiály pro jednání výboru spolku.

Vykonává funkci kárného orgánu ve věcech výcvikových, podle zásad kárných opatření.

Výcvikové kolegium řídí předseda, kterého jmenuje výbor spolku.

 

XVII. Kolegium rozhodčích

Členové jsou rozhodčí exteriéru německých dog, kteří jsou členy spolku.

Zabezpečuje odbornou výchovu rozhodčích německých dog a členů spolku.

Podílí se na přípravě a zabezpečení akcí pořádaných spolkem.

Připravuje odborné materiály pro jednání výboru spolku.

Kolegium rozhodčích řídí předseda, kterého jmenuje výbor spolku.

 

XVIII. Redakční rada zpravodaje

Článek zrušen rozhodnutím členské schůze k 23.03.2019

 

XIX. Finanční hospodaření

Spolek vlastní majetkové hodnoty, které udržuje a spravuje podle platných zákonných předpisů.

Spolek hospodaří samostatně podle rozpočtu schváleného členskou schůzí, podloženého pracovním plánem na dané období, v souladu s organizačním řádem a platnými zákony o hospodaření právnických osob.

Finanční prostředky k plnění úkolů získává spolek především z členských příspěvků, z darů fyzických a právnických osob, ze státních příspěvků, dotací a z příjmů ze svých činností.

Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov.

Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří odměna sjednaná na základě platných smluv a dohod schválených výborem spolku.

Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu těchto stanov a členové dle jednotlivých funkcí.

 

XX. Kárná opatření

Za porušování povinností z členství v KCHND z.s. mohou být uložena tato kárná opatření:

 a/ napomenutí

 b/ pozastavení chovatelského servisu

 c/ návrh ČMKU na pozastavení chovatelské stanice

 d/ návrh ČMKU na zastavení funkce rozhodčího

 e/ vyloučení ze spolku na dobu určitou

 f/ vyloučení ze spolku trvale - schvaluje členská schůze

Proti členům spolku a členům jmenovaných orgánů, vede kárné řízení výbor spolku.

Ve věcech chovatelských vede kárné řízení chovatelské kolegium.

Proti členům výboru vede kárné řízení kontrolní komise.

Proti členům kontrolní komise vede kárné řízení členská schůze.

 

Jednání kárného orgánu:

Zahajuje jednání z podnětu orgánů spolku nebo na podnět člena spolku.

To vše se děje písemnou formou.

Postupuje při zjišťování skutkového stavu tak, aby byl zjištěn co nejúplnější a nejobjektivnější stav věci.

Za tímto účelem vyžádá od příslušných orgánů spolku písemné doklady, případně i vyjádření.

Před vydáním rozhodnutí si vždy vyžádá stanovisko člena spolku, jehož porušení povinnosti se projednává.

O jednání se pořizuje zápis a kopii obdrží člen, jehož se jednání týká.

 

Rozhodnutí:

Je-li jednání přítomen i člen spolku, jehož porušení povinností se projednává, může komise rozhodnutí vyhlásit i ústně.

Rozhodnutí se však vždy vyhotovuje písemně a zasílá členovi spolku doporučeně do 30 dnů.

V rozhodnutí musí být uvedeno jakého porušení povinností se člen dopustil a jaké opatření se mu ukládá.

V odůvodnění je uvedeno v jaké lhůtě a ke kterému orgánu se lze odvolat.

Rozhodnutí musí být opatřeno datem vyhotovení, seznamem členů komise, kteří se jednání zúčastnili a podpisem předsedy komise.

 

 Odvolání:

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolat se lze pouze písemně.

Odvolat se lze ke kontrolní komisi.

Členové výboru se mohou odvolat ke členské schůzi.

 

 Všeobecná ustanovení:

Za jedno kárné provinění nemůže být nikdo postižen dvakrát.

Kárné provinění nelze postihovat, uplyne-li od jeho dokonání do zahájení kárného řízení doba jednoho roku.

Promlčecí doba se přerušuje zahájením kárného stíhání.

 

XXI. Předpisy

Projednávání a vydávání předpisů, stanov apod., jakož i provádění změn a doplňků, přísluší nejvyššímu orgánu spolku - členské schůzi.

Před vydáním musí být každý předpis předložen k veřejné diskusi všem členům spolku, prostřednictvím webových stránek spolku.

 

XXII. Závěrečná ustanovení

 

KCHND z.s. může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze, nebo z jiného důvodu stanovaného zákonem.

 

Dojde-li k zániku spolku, přechází majetek po vypořádání závazků na zastřešující organizaci (ČMKU).

 

Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného (spolkového) rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývá účinnosti předchozí Organizační řád KCHND. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

Platné od 23. března 2019