Zápis z členské schůze KCHND – Lovčice – 19.3.2022

 
Přítomno dle prezenční listiny 78 členů KCHND  a 6 hostů.
 
I. zahájení, volba komise

Jednání zahájil předseda klubu Miroslav Václavík. Přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Nebyly vzneseny připomínky, program jednání byl schválen.
Následovala volba komisí
mandátové – p.Valoušková,p.Adlt,p.Brázdilová
návrhové – p.Dědičová,p.Stavovčíková,p.Ježková
volební – p.Čelakovská,p.Olahová,p.Mráčková
  Komise schváleny jednohlasně.
 
II. vyhlášení nejstarší dogy za rok 2020 + 2021

Zora Dajhar Dog – 10 let  11 měsíců       modrá fena  narozena  08. 04. 2011
 
otec: Berlusconi Silvio von Mraque    matka: Bonnie Apollo Dog
                           chovatel: Jan Macháček   majitel: Andrea Těšínská
                           získané tituly: 7xBOV, Národní vítěz,CACIB
 
III.informace o způsobu voleb a představení kandidátů.
 
p.Čelakovská představila jednotlivé kandidáty do voleb a informovala o způsobu voleb. 

 
IV. zpráva předsedy klubu

Miroslav Václavík seznámil přítomné s činností klubu za uplynulý rok.Zpráva bude zveřejněna na webových stránkách klubu.
 
V. zprávy poradců a hlavního poradce chovu (p.Adlt,p.Herinková,p.Kovalová,p.Krsová,p.Krinke,p.Václavík
Zprávy budou uvedeny na webu .
 
VI. zpráva o hospodaření  za rok 2021
 
Jitka Krsová - přednesla návrh rozpočtu na rok 2022. Byl schválen bez připomínek:
 
Členské příspěvky             80
Webové stránky                           -1
Poháry                                         -30
Vrhy                                    50     -10
Bonitace                              40     -40
Klubová výstava                 250   -250
Memoriál V.Krse                   6
Výcvikové akce                             -15
Věcná režie                                   -50
ČMKU                                      5    -4
EUDDC                                         -20
Cestovné výbor + rozhodčí           -20
 
Dále seznámila přítomné s hospodařením za uplynulý rok (bude uvedeno na webových stránkách).
     
 

 
VII. zpráva kontrolní komise

p.Daňhová Renata přednesla zprávu, bude zveřejněna na webu KCHND.
 
VIII. Hodnocení KV konaných v roce 2021 a příprava na rok 2022
p.Kartalová Dagmar vyhodnotila klubové akce a následně seznámila přítomné s plány nadcházejících výstav.
 
IX. Zpráva o výcviku – Hana Dědičová – zpráva bude zveřejněna na webu.
 
X. volby.
 
XI. Předání pohárů šampionům za období 2019,2020,2021 + vyhlášení nejlepšího pracovního psa a feny za roky 2019,2020,2021

Seznam uveden na webových stránkách.
 
XII. Vyhlášení výsledků voleb
 
VÝBOR
9.Vastlová Lenka  12 hlasů
8. Černá Andrea  22 hlasů
7. Vevera Richard  32 hlasů
6.Fuglevičová Marta  33 hlasů
5. Krsová Jitka  42 hlasů
4.-3.  Václavík Miroslav, Cibulková Marika  44 hlasů
2.  Kartalová Dagmar  48 hlasů
1.Krinke Milan  72 hlasů
 
KONTROLNÍ KOMISE
5. Brázdil Aleš Mgr  32 hlasů
4. Daňhová Renata  37 hlasů
3. Šercl Miroslav  40 hlasů
2. Hofírek Pavel  42 hlasů
1. Kovalová Helena 58 hlasů

XIII. Setkání zvolených členů klubu do výboru a kontrolní komise
Výbor-
Václavík Miroslav – předseda
Krinke Milan – místopředseda + hlavní poradce
Krsová Jitka – ekonomka
Cibulková Marika – hospodář
Kartalová Dagmar – jednatelka
 
Kontrolní komise
Hofírek Pavel – předseda
Kovalová Helena + Šercl Miroslav – členové
 
XIV. diskuze
 
p.Krinke – prioritou bude setkání výboru v nejbližších dnech. Zabývání se klubovými akcemi (KV + Memoriál V.Krse) + WEB + FCB
p.Neumannová – hodnocení výcvikových akcí – velmi kladné, přivítají do svých řad nové členy
MVDr Štourač – online přenosy +  100 let  výročí založení klubu – je třeba zajistit propagaci – p. Krinke odpovídá, klub se již zabývá myšlenkou z minulých jednání, pořádat EUDDC v roce 2029.
p.Vevera – je třeba zajistit nové prostředky pro pořádání klubových akcí. P.Kartalová odpovídá - výbor se bude zabývat na příštím jednání.
MVDr Štourač – dotaz k příručce – odpovídá p.Čelakovská – již připravno v PC – vše předá nově zvolené jednatelce p.Kartálové.
 
XV. závěr
S přítomnými se rozloučil p.Adlt Vladimír.
 
Zapsala: J.Krsová

 
USNESENÍ Z ČLENSKÉ SCHŮZE – LOVČICE - 19. 03. 2022
 
Členská schůze bere na vědomí:

 • zprávu o činnosti klubu
 • zprávy regionálních poradců a zprávu hlavního poradce chovu
 • zprávu z výcvikového kolegia
 • zprávu ředitele klubové výstavy
 • zprávu pokladní za rok 2021
 • zprávu kontrolní komise

 
Členská schůze schvaluje:
- výsledek voleb na následující 5leté období
složení
předseda Václavík Miroslav
místopředseda + hlavní poradce Krinke Milan
ekonomka Krsová Jitka
jednatelka Kartalová Dagmar
hospodářka Cibulková Marika
předseda kontrolní komise Hofírek Pavel, členové Kovalová Helena, Šercl Miroslav

 • rozpočet na rok 2022

Usnesení bylo schváleno jednohlasně, bez připomínek.
 
Členská schůze ukládá výboru klubu:
 

 • Uskutečnit setkání do 14 dnů
 • Připravit speciální a klubové výstavy
 • Zajistit provoz web.stránek a FB profilu
 • Připravit publikaci ke 100.výročí klubu
 • Zažádat EUDDC o pořádání výstavy a setkání delegátů v roce 2029
 • Vybavit klub technikou, aby mohl komunikovat online
 • Dokončit příručku ND