Zápis z členské schůze

Zápis z členské schůze KLUBU CHOVATELŮ NĚMECKÝCH DOG, z. s.
25. 3. 2023 – Nepolisy
 
Přítomno dle prezenční listiny 42 členů KCHND a 6 hostů

 1. Zahájení a volba komisí  - členskou schůzi zahájil předseda klubu, pan Miroslav Václavík.
  Přivítal přítomné a seznámil je s programem schůze. Minutou ticha byla uctěna památka zesnulých členů.
  Proti návrhu sloučení mandátové a návrhové komise v komisi jednu a proti programu schůze nebyly vzneseny žádné námitky. Do komise byly jednomyslně schváleny paní M. Fuglevičová, R. Krejčí a M. Kučerová.
 1. Vyhlášení nejstarší dogy za rok 2022 - přihlášeny byly tři německé dogy, Zora Dajhar Dog, Arwa Štěchovický poklad a Flora Dolanský dvůr. Nejstarší dogou za rok 2022 byla vyhlášena modrá fena Zora Dajhar Dog, stáří 11 let a 11 měsíců, nar. 8. 4. 2011, otec: Berlusconi Silvio von Mraque, matka: Bonnie Apollo Dog, chovatel: Jan Macháček, majitel: Andrea Těšínská
   
 2. Zpráva předsedy o činnosti klubu - p. Miroslav Václavík seznámil přítomné s činností klubu za uplynulý rok. Zpráva bude zveřejněna na webových stránkách klubu.
 1. Zprávy jednotlivých poradců a ústředního poradce chovu - zprávy přednesli pp. V. Adlt,
  I. Herinková, H. Kovalová, J. Krsová, M. Krinke, M. Václavík. Zprávy budou zveřejněny na webových stránkách klubu.
 1. Zpráva ekonomky o hospodaření za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 - zprávu o hospodaření a návrh rozpočtu na rok 2023 přednesla pí J. Krsová.

  Členské příspěvky           92
  Webové stránky                              -100
  Poháry                                                 -11
  Vrhy                                  69                -6
  Bonitace                           27              -50
  Klubové výstavy            260            -260
  Memoriál V. Krse              8
  Výcvikové akce                                   -20
  Věcné režie                                         -50
  ČMKU                                 5                 -2
  EUDDC                                                 -12
  Cestovné výbor + rozhodčí              -30

 
Dotaz MVDr. M. Štourače ke schodku v rozpočtu - zodpověděli pp. M. Václavík, M. Krinke,
J. Krsová  - schodek vznikl z důvodu tvorby nových webových stránek. Klub má za předchozí období dostatečnou finanční rezervu na pokrytí vzniklého schodku.

Návrh rozpočtu byl jednomyslně schválen.
Zpráva o hospodaření bude zveřejněna na webových stránkách klubu.

 1. Úprava Zápisního řádu - p. M. Krinke objasnil nutnost úpravy ZŘ pro případné umožnění krytí barevného rázu skvrnitý x skvrnitá, neboť chovatelská komise EuDDC není nakloněna těmto spojením. Jde o úpravu v odst. II, bod 5: „Křížení barevných rázů za účelem dalšího zkvalitnění chovu se zřetelem k vyšlechtění žádoucích vlastností, jejich upevnění a zdokonalení může být prováděno pouze se souhlasem chovatelského kolegia. K žádosti o povolení krytí barevného rázu skvrnitý x skvrnitá je nutné předložit k posouzení průkazy původu a testy na Lokus M obou jedinců předpokládaného rodičovského páru.

Připomínka MVDr. M. Štourače - v pozvánce/programu schůze měla být uvedena přesná informace o bodu ZŘ, který má být změněn. Reagovali pp. M. Krinke a M. Václavík, souhlasí s tím, že v pozvánce na členskou schůzi měla být uvedena konkrétní informace. Šlo o formální pochybení v neinformovanosti členů a dodatečně se omlouvají.
Dotaz pí L. Chmelové – zda jde o zjišťování tzv. Double merle. Kladně odpověděl p. M. Krinke.

Úprava Zápisního řádu byla jednomyslně schválena.
 

 1. Informace o výcviku - zprávu za výcvikové kolegium přednesla pí R. Suchomelová,
  pí H. Dědičová se z účasti na členské schůzi omluvila. Zpráva bude zveřejněna na webových stránkách klubu.

                                                                                                      

 1. Zpráva kontrolní komise  -  zprávu kontrolní komise přednesl p. P. Hofírek a informoval přítomné o zajištění Klubových výstav 17. a 18. 6. 2023. Zpráva bude zveřejněna na webových stránkách klubu. Informace ke Klubovým výstavám jsou zveřejněny na webu a fb stránce klubu.

 

 1. Předání pohárů šampionům za výstavní období 2022 – poháry byly zhotoveny pro Šampiony ČMKU, České veterán šampiony a Interšampiony (C.I.B.) Seznam oceněných jedinců bude zveřejněn na webových stránkách klubu.
   
 2. Vyhlášení nejlepšího pracovního psa a feny za rok 2022 - pohár pro Nejlepšího pracovního psa získal černý pes BRONX Ora Dynasty, majitelky Hany Dědičové, pohár pro Nejlepší pracovní fenu získala černá fena BELATRIX Ora Dynasty, majitelky Lenky Nováčkové.

 
      11. Diskuze
Předseda klubu, p. M. Václavík, navrhl členské schůzi za výbor klubu udělení čestného členství panu Vladimíru Adltovi - schváleno jednomyslně.
 
p. Krinke - Informoval o přípravě nových webových stránek, dle vzoru fungujících stránek jiných klubů, s elektronickou evidencí krytí a vrhů, s rozdílným přístupem pro členy klubu a ostatní návštěvníky webu, s doplňováním informací do karet psů jejich majiteli - členy klubu. Kvůli rozdílným formátům dat ve stávajících stránkách není možné vše přesunout do stránek nových, proto je nutné doplnit některá data ručně. ​
pí Fuglevičová - Vyzvala členy k nahlášení případných změn v jejich kontaktech. V převzatém seznamu členů chybí u některých kontaktní údaje nebo jsou již neaktuální.
p. Vevera  - Sdělil svůj názor na činnosti klubu za uplynulé období, poukázal na tři roky staré informace o sponzorech na webu klubu, poděkoval vystavovatelům i návštěvníkům za účast na klubových výstavách v minulých letech a popřál novému výstavnímu výboru hodně štěstí při pořádání výstav letošních.
 
p. Brázdil - Vyjádřil také svůj pohled na organizaci klubových výstav v minulých letech.
p. Václavík - Nesouhlasil se všemi tvrzeními; výstavy byly uskutečněny v pořádku, nastal jen problém s vyúčtováním výstavy.
pí Chmelová  - Připomínka k „nefér“ jednání vůči sponzorům, aktuální sponzoři klubu nejsou na webu klubu prezentováni.
pp. Hofírek a Vevera  - Diskutovali o konkrétních sponzorech, Super zoo, Happy Dog.
p. Krinke - Máme jasně nadefinované funkce, výbor klubu jmenuje ředitele výstavy a ten si má zajistit jak tým, tak i veškerou agendu, včetně sponzorů a jejich prezentace. Prezentací klubu se jinak zabývá pí Cibulková, na fb stránku klubu jsou informace vkládány, web klubu
je ve fázi transformace.
pí Těšínská  - Upozornila na neaktuální informace o nejstarší doze za rok 2021, po rozkliknutí se zobrazuje nejstarší pes roku 2018.
MVDr. Štourač – Navrhuje založit na novém webu klubu virtuální síň slávy k prezentaci čestných členů klubu.
p. Pleschinger (host) - Poděkoval členům KCHND za to, že i přes rozdílné názorové proudy
cítí v klubu soudržnost a je šťasten, že se členové i hosté mohou takto vidět. Poděkoval také výboru za udělení čestného členství p. V. Adltovi.
p. Václavík - Poděkoval za milá slova a ještě podotkl, že p. Vladimír Adlt byl vyznamenán
i při příležitosti 30. výročí ČMKU.
       12)  Usnesení - usnesení přednesla pí Fuglevičová, doplněno o úkol výboru na základě podnětu
              MVDr. Štourače na založení virtuální síně slávy. Po doplnění bylo usnesení členskou schůzí
              jednomyslně schváleno.
 Členskou schůzi ukončil a přítomným poděkoval za účast předseda klubu pan Miroslav Václavík.
 
V Nepolisech 25. 3. 2023
Zapsala Marta Fuglevičová