Zápis z jednání výboru Podmitrov - 18.06.2017

Zápis z jednání výboru klubu – 18. 06. 2017 Penzion PODMITROV u Brna
 
Přítomni:  Miroslav Václavík, Milan Krinke, Božena Čelakovská
KV: přítomen ředitel Pavel Hofírek
Omluveny za výbor:  Jitka Krsová, Ing. Petra Landová
Za RK přítomny:  Renata Daňhová, Helena Kovalová
Za RK omluvena: MVDr. Dana Neumanová
 
I. kontrola zápisu
Přednáška na členské schůzi 2018 – Ing. Petra Landová – úkol trvá
Webové stránky –  
1.    jednání se zúčastnil spolu s Mgr. Livií Chmelovou pan Michal Sedláček z firmy Adbros s.r.o s nabídkou zpracování nových webových stránek pro klub. Podal stručnou informaci o možnostech, včetně předběžných financí a zodpověděl dotazy.
2.    Renata Daňhová a Ivan Smejka oslovili se žádostí o možné zpracování webových stránek našeho klubu  6 firem s tím, že 3 firmy byly odmítnuty z důvodu volby programu.  Zbývající 3 nabídky  se pohybují ve finančním rozmezí 90 až 150tisíc korun.
Výbor prodiskutoval náměty a ustanovil 4 člennou komisi ve složení
pp. Milan Krinke, Renata Daňhová, Ivan Smejkal a Livie Chmelová. Tato komise připraví postup pro tvorbu nových webových stránek.
V tomto smylu odpoví B. Čelakovská panu Sedláčkovi.
 
II. příprava klubové výstavy
Informace podal ředitel KV Pavel Hofírek.  Přípravy probíhají bez problémů.
Zatím není zajištěn jeden překladatel pro rozhodčího, posuzujícího v německém jazyce.
Propagace -  Milan Krinke ve spolupráci s paní Trávníčkovou opět připravil upoutávku tak, jako na loňskou KV. Ta bude zveřejňována na facebooku. Pan Krinke také zjistí požadavek paní Trávníčkové na odměnu za tuto práci pro klub.
Je třeba ještě doplnit na webové stránky možnosti ubytování (v areálu výstavy stany, karavany … a adresu na 4km vzdálený kemp). Zajistí Renata Daňhová.
Božena Čelakovská předá Jitce Krsové podklady pro účetnictví, týkající se KV:
 
III. návrh výstav pro rok 2018
Národní výstavy
Brno                                         14. 01. MVDr. Milan Štourač, CSc          
Ostrava                                    08. 04.  Martina Kučerová
Klatovy                                     01. 07.  Wolf (???)
Mladá  Boleslav                        15. 07.  Karel Klobása
Brno                                         23. 09.  Vladimír Adlt
Mezinárodní výstavy
DUO Brno                    03.02.  Matakowicz (???)
                                   04.02.  Vladimír Adlt
České Budějovice        22.04.  Luboš Kvasnička
Praha                           06.05.  MUDr. Jan Čelakovský
Litoměřice                   20.05.  Miroslav Václavík
Brno                            24.06.  Milan Krinke
Mladá Boleslav             26.08.  Andrzej Schutkiewicz
České Budějovice        07.10.  Miroslav Václavík
DUO Praha                   03.11.  Martina Kučerová
                                   04.11.  Luboš Kvasnička
 
II. klubová výstava České Budějovice MUDr. Jan Čelakovský
Speciální výstava – memoriál V. Krse Milan Krinke
 
IV. různé
Žádost o experimentální krytí – výbor souhlasí s rozhodnutím chovatelského kolegia a schválil  spojení skvrnité feny PANAMERA CLAUDIA BOHEMICA s černým psem (ve 2. generaci modrá barva) RICARDO MODRÝ EFEKT, včetně nutnosti dodržení podmínek uvedených v zápise z chovatelského kolegia.
Milan Krinke – předkládá dva návrhy pro zlepšení účasti chovatelů a majitelů německých dog na  výstavách, pořádaných klubem:
-       od roku 2018 připravit soutěž pro vystavovatele  - o podmínky a název požádána Martina Cardová, která souhlasí a bude se tímto námětem zabývat. Upřednostněny budou bodově právě klubové akce.
-       chovnost německých dog podmínit účastí na alespoň jedné výstavě, pořádané klubem (Klubová výstava se zadáváním titulu KV, II. Klubová výstava nebo Speciální výstava ND-memorál V. Krse). 
Jednalo by se o účast ve třídách – mladých, mezitřídu, otevřenou a pracovní.
Výbor s návrhy souhlasí, podmíněné uznání chovnosti účastí na výstavách klubu bude předneseno na členské schůzi jako doplněk chovatelského řádu KCHND.
 
Zapsala - Čelakovská