Zápis z jednání výboru Mirošovice - 12.06.2019

Zápis z jednání výboru KCHND -  12. 06. 2019 -  Mirošovice
 
Přítomni: Milan Krinke, Jitka Krsová, Miroslav  Václavík, Božena Čelakovská
Omluven: Pavel Hofírek
KK: MVDr. Dana Neumanová, Renata Daňhová, Helena Kovalová
 
I. kontrola zápisu
Předání daru panu Davidovi Špinarovi – pan Špinar bude pozván na členskou schůzi klubu, kde by mu měl být dárek předán s poděkováním. Pozvání pana Špinara zajistí Božena Čelakovská hned, jakmile bude znám termín konání schůze.
Klubová výstava – příprava probíhá, Pavel Hofírek nemá v současné době na výbor žádné požadavky.
Defilé – přislíbila paní Tichá (ČMKU). Miroslav Václavík domluví pro paní Tichou s ředitelem výstavy ubytování. Podklady pro defilé připraví Renata Daňhová.
Zprávy poradců  z členské schůze – ještě chybí jedna zpráva. Iveta Herinková ji zašle
Ranatě Daňhové pro doplnění na web.
Doplnit výcvikové kolegium na web – úkol pro Renatu Daňhovou, podklady dodá Božena Čelakovská.
 
II. výstavy v roce  2020
 
Klubové výstavy – 51. a II. KV   odsouhlasen termín 29. a 30. 8.
Speciální výstava                      Mladá Boleslav             08. 05. 2020     Vladimír Adlt
Národní výstavy
12. 01.             Brno                 MVDr. Milan Štourač, CSc
05. 04.             Ostrava            Tibor Havelka (SK)
21. 06.             Klatovy             Karel Klobása
19. 07.             Ml. Boleslav      Milan Krinke
Mezinárodní výstavy
01. 02.              DUO Brno         Gabriela Ridarčíková
02. 02.              DUO Brno         Christofer  Habig (D)
12. 04.              Praha               Miroslav  Václavík
19. 04.              Č. Budějovice   Milan Krinke
23. 05.              Litoměřice         Martina Kučerová
28. 06.              Brno                 Jan Čelakovský
22. 08.              Ml. Boleslav      Karel Klobása
04. 10.              Č. Budějovice   Martina Kučerová
28. 11.              DUO Praha       Jan Čelakovský
29. 11.              DUO Praha       Karel Klobása
 
III. korespondence
Dopis od  pí Hany Dědičové – zaslány informace o výcviku včetně propozic na Bendův memoriál.
Datum a místo konání: 28. 09. Nesměř u Velkého Meziříčí
Za vedení KCHND se zúčastní a předá ceny Iveta Herinková.
Připomínka – rozhodčí pan Josef Šesták – Božena Čelakovská učiní písemně dotaz na
Hanu Dědičovou, zda má pan Šesták licenci. Pokud ne, tak je nutné domluvit jiného rozhodčího.
Dopis od Denisy Kubíčkové – žádost o vyplacení cestovného za přípravu Speciální výstavy, memoriálu Václava Krse v Mladé Boleslavi.
Po diskusi rozhodnuto, že bude klubem vyplacena odměna paní Kubíčkové a Teplé každé ve výši
Kč 1 000,-. Výbor za velmi pěkně připravenou a bohatou výstavu děkuje. Výstava byla velmi pozitivně hodnocena od vystavovatelů  i hostů. Výbor uvítá pomoc i v následujících létech s tím, že budou předem pevně stanoveny podmínky, za nichž k přípravě  výstavy dojde.
Odpověď zajistí Božena Čelakovská.
Vyjádření MVDr. Milana Štourače k souhlasu se zpracováním osobních údajů
Pan MVDr. Štourač předal jednatelce klubu Boženě Čelakovské souhlas s mnoha úpravami. Po konzultaci na ČMKU bylo doporučeno, aby v souladu s požadavky pana MVDr. Štouračře klub  nezveřejňoval fotografie, videa a zvukové záznamy, týkající se výše jmenovaného. Další vyjádření nesouhlasu v případě předávání osobních údajů příslušným orgánům státní správy a samosprávy vyplývá ze zákona a člen klubu je povinen s tímto souhlasit. V případě dalších nesrovnalostí bude dále řešeno.
Zapsala: Čelakovská