Zápis z jednání výboru MB - 10.11.2018

 

Přítomni: Pavel Hofírek, Milan Krinke, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

Za RK: MVDr. Dana Neumanová, Renata Daňhová, Helena Kovalová

Omluvena: Jitka Krsová

 

Poznámka  - na posledním jednání výboru KCHND byly odsouhlaseny návrhy na obsazení výstav pro rok 2019 následujícími  rozhodčími.  Omylem nebyl tento seznam zveřejněn v poslední  zápise z výborové schůze, která proběhla 02. 06. 2018  – omlouváme se.

 

Výstavy v roce 2019 a  návrh rozhodčích:

Národní výstavy:

13. 01. Hanácká Brno                            MVDr.Ridarčíková Gabriela

7. 04. Ostrava                                         Vladimír Adlt

30. 06. Klatovy                                        Miroslav Václavík

14. 07. Mladá Boleslav                           Karel  Klobása

08. 09. Olomouc                                     MVDr. Milan Štourač

Mezinárodní výstavy:

02. 02. DUO Brno                                 Szutkewicz   PL

03. 02. DUO Brno                                 Milan Kinke

14. 04. České Budějovice                       Martina Kučerová

21. 04. Praha                            ´          Vladimír Adlt

19. 05. Litoměřice                                   MUDr. Jan Čelakovský

23. 06. Brno                                            Martina Kučerová

25. 08. Mladá Boleslav                            Milan Krinke

13. 10. České Budějovice                       Lubomír Kvasnička

30. 11. Praha                                          MVDr.Ridarčíková Gabriela

01. 12. Praha                                          Miroslav Václavík

 

Speciální výstava

08. 05. Mladá Boleslav                           MUDr. Jan Čelakovský

 

II. Klubová výstava

12.10. České Budějovice                       Karel Klobása

 

 

 

  1. kontrola zápisu

- Výcvikové kolegium.

Na jednání v lednu zašle B. Čelakovská pozvání pp. Suchomelové a Dědičové za účelem projednání možného složení výcvikového kolegia. Paní Dědičovou osloví B. Čelakovská, zda souhlasí s členstvím ve výcvikovém kolegiu  a zda by eventuálně mohla doplňovat informace o výcviku na webové stránky klubu.

- Dotisk příručky – příručka  může být zveřejněna na nových webových stránkách v plném znění – bude dojednáno na výborové schůzi v lednu.

- Klubová výstava 2018 – předseda klubu Miroslav Václavík poděkoval řediteli výstavy panu Pavlu Hofírkovi za perfektně zvládnutou danou situaci, kdy bylo před výstavou oznámeno zrušení původního areálu. Výstava byla hodnocena velmi kladně.

- EuDDC – B. Čelakovská nahlásí sekretáři panu Depilovi kontaktní adresu předsedy klubu Miroslava Václavíka a požádá o doplnění seznamu rozhodčích o pana Karla Klobásu.

- Předávání pohárů šampionům

Klub zajistí poháry pro interšampiony, šampiony ČMKU, veterány a nejstarší dogu.

Přihlášky nejstarší dogy bude přijímat Milan Krinke a zároveň zajistí pohár.

Ostatní šampiony soustředí paní Renata Daňhová, eventuálně dle domluvy paní Sandra Černá.

 

  1. příprava klubové výstavy v roce 2019

Ředitel výstavy pan Pavel Hofírek přednese v lednu 2019 návrh na jmenování výstavního výboru.

Dochází ke změně data z důvodu konání evropské výstavy v původně plánovaném termínu.  Najít vhodný termín pro konání výstavy a zároveň získat volný areál bylo poměrně těžké. Výbor odsouhlasil 20. – 21. července 2019 vhodný ke konání jubilejní 50. klubové výstavy.

Přihlášky budou přijímány přes dogoffice, posledních 14 dnů v červnu bude informace o výstavě podávat B. Čelakovská z důvodu pracovního zaneprázdnění Renaty Daňhové – bude oznámeno na webových stránkách.

Milan Krinke a Pavel Hofírek seznamují přítomné s možností uspořádat v sobotu 50. Klubovou výstavu se zadáváním titulu klubový vítěz a v neděli II. klubovou výstavu se zadáváním titulu CAC. Po diskusi bylo domluveno, že předseda klubu Miroslav Václavík zjistí ochotu místního výstavního výboru, zda je ochoten i nadále pořádat II. klubovou výstavu ND v Českých Budějovicích.

Další postup o konání výstav domluví pp. Václavík, Krinke a Hofírek.

Návrh - hlavní rozhodčí výstavy – Milan Krinke.

Milan Krinke postupně osloví navrhované zahraniční rozhodčí a zjistí jejich zájem o posuzování naší klubové výstavy. Výsledek dá na vědomí výboru v lednu v Přešticích.

 

  1. webové stránky klubu

Informaci podal Milan Krinke. Klub se rozhodl po zvážení všech možností a s ohledem na názor pana Davida Špinara, že smlouvu   na nové zpracování webových stránek podepíše s panem Ivanem Smejkalem. Doplňování všech údajů bude zasíláno na pana Ivana Smejkala – smejkal@beky.cz. Pan Špinar přislíbil odbornou garanci.

Proběhla úhrada za hosting, webové stránky KCHND jsou na stejné adrese: www.nemecka-doga.cz.  Všem členům e-mailem oznámí adresu webových stránek, včetně kontaktu na pana Smejkala B. Čelakovská

Bude rozdělena korespondence tak, aby jednotliví funkcionáři byli zodpovědní  za určitou oblast dění v klubu.  Jmenovaní budou o správnosti doplňování webu proškoleni panem Smejkalem.

Doplňování webových stránek

Výsledky výstav – paní Hrachovská (je proškolena).

Zveřejňovány budou automaticky výstavy CAC a vyšší, včetně zahraničních.

Plemenná kniha – Renata Daňhová (proškolena).

Bonitace – Božena Čelakovská (proškolení proběhne v lednu v Přešticích).

Výcvikové akce – kdo bude doplňovat bude domluveno v lednu.

Poděkování panu Davidu Špinarovi – pan Špinar bude pozván na jubilejní 50. klubovou  výstavu (bude mu zajištěn nocleh) a obdrží od klubu obrázek německé dogy (díky Vladimíru Adltovi -  návrh předloží výboru v lednu).

 

  1. plánované akce klubu na rok 2019

05. 01. 2019     setkání rozhodčích, jednání výboru a kolegií

                        Přeštice – místo domluví Jitka Krsová

                        pozvání zajistí B. Čelakovská

 

23. 03. 2019 (termín může být změněn) - členská schůze

místo zajistí Vladimír Adlt

ve spolupráci s Miroslavem Václavíkem

 

08. 05. 2019     Speciální výstava – memoriál Václava Krse

                        Mladá Boleslav

 

20. a 21. 07. 2019   50. Klubová výstava

                                areál ŠAFRÁNKŮV MLÝN

 

Bonitace - kontrola a měření – Ferdinand Rezek, Pavel Hofírek

                                + další člen klubu

 

09. 03.  Mladá Boleslav

            1. předseda: MVDr. Milan Štourač, CSc.

            členové: Milan Krinke, Karel Klobása

             zápis: Helena Kovalová            

 

2. předseda: Martina Kučerová

            členové: MUDr, Jan Čelakovský, Lubomír Kvasnička

            zápis: Helena Kovalová

 

04. 05. Morava – místo bude určeno

            1. předseda: MUDr, Jan Čelakovský

            členové: MVDr. Milan Štourač, CSc., Vladimír Adlt

            zápis: Olga Baštová

 

            2. předseda: Miroslav  Václavík

            členové: Milan Krinke, Helena Kovalová

             zápis: Iveta Herinková

 

02. 11.  Mladá Boleslav

            1. předseda: Milan Krinke

            členové: Martina Kučerová, Lubomír Kvasnička

            zápis: Jitka Krsová

 

            2. předseda: Vladimír Adlt

            členové: MUDr. Jan Čelakovský, Helena Kovalová

            zápis: Iveta Herinková

 

V. různé

- B. Čelakovská navrhuje zrušit vydávání zpravodajů v elektronické podobě. Jako důvod uvádí nově zpracované webové stránky klubu, které mohou informovat členskou základnu průběžně o všech akcích a novinkách, připravovaných klubem. Výbor souhlasí. Paní Čelakovská připraví návrh ke schválení na členskou schůzi v březnu 2019.

- Milan Krinke – žádá výbor o finanční příspěvek na jednání EuDDC ve Švýcarsku. Výbor odsouhlasil vyplacení polovičního cestovného a celé částky za ubytování.

- Výbor souhlasí s návrhem chovatelského kolegia - Úprava bonitačního řádu – v plném znění.

- Formální úprava stanov pro konečné schválení – dopis připraví Renata Daňhová, odeslán bude po konzultaci s předsedou klubu Miroslavem Václavíkem.

 

Zapsala: Čelakovská