Zápis z jednání výboru klubu MB - 09. 03. 2019

Přítomni: pp. Pavel Hofírek, Jitka Krsová, Miroslav Václavík,
Božena Čelakovská
KK: pí Renata Daňhová
Omluveni: pp. Milan Krinke (výbor), MVDr. Dana Neumanová a Helena Kovalová (KK)
 
I. Kontrola zápisu
Připomenuty změny posuzovatelů na výstavách.
Výcvikové kolegium – výbor jmenoval ve složení
vedení  Hana Dědičová,
členové Radka Suchomelová a Klára Mráčková
Pro rok 2019 jsou připraveny tyto akce: 3 výcvikové víkendy, jeden výcvikový tábor a Bendův memoriál.
Je připraven  návrh na udělení titulu NEJLEPŠÍ PRACOVNÍ PES  Hana  Dědičová jej pošle k vyjádření všem členům výboru klubu.
Příprava nové příručky – nutné změny označí MUDr. Jan Čelakovský a B. Čelakovská. O opravy a doplnění textu, který se týká zdravotní stránky chovu ND, bude požádána paní MVDr. Dana Neumanová. Opravy v příručce budou dle potřeby konzultovány i s dalšími funkcionáři a členy klubu.
Eu DDC – jednání v roce 2019 se zástupce našeho klubu nezúčastní. Změny na EuDDC byly nahlášeny (adresa, rozhodčí).  
II. KV – poděkování za zajištění nových sponzorů Veronice Teplé, AndreeTěšínské a Denise Kubíčkové.
Inzerce klubových akcí – poděkování Veronice Teplé a Alešovi Kartalovi.
Poděkování panu Davidovi Špinarovi – úkol trvá, klub předá jako poděkování dar v hodnotě cca 5 000,- Kč. Pan David Špinar obdržel jako čestný host pozvánku na 50. KV a II. KV, bohužel se z důvodu pobytu v zahraničí omluvil.
Logo klubu s datem jeho založení předložil Vladimír  Adlt  -   jednohlasně s poděkováním schváleno.
Přístup na www. stránky klubu obdržela  Andrea Těšínská.
 
II. příprava výroční klubové a II. klubové výstavy
Informace o přípravě podal ředitel výstavy Pavel Hofírek.
Rozhodčí – zajištěny letenky pro obě posuzovatelky z Itálie.
Ještě zbývá zajistit jejich doprava z Prahy a po skončení výstavy jejich odvoz. Dále třeba jmenovat osobu, která se o zahraniční rozhodčí bude v průběhu výstavy starat.
Vedoucí kruhu a zápis – pro zahraniční rozhodčí zajištěno, obsazení kruhů pro 2 české rozhodčí bude s oběma rozhodčími konzultovat Pavel Hofírek.
Defilé – pomohou připravit  Jitka Krsová a Klára Mráčková. Není zatím určena osoba pro komentování defilé.
Sponzoři – jsou odsouhlaseni (na obě výstavy), klub obdrží příspěvek i od ČMKU.
               
III. příprava členské schůze
Zprávy – jednotliví funkcionáři přednesou zprávy v souladu s pozvánkou.
Zprávu za výcvik přednese Hana Dědičová.
Rozpočet na rok 2019 – předložila Jitka Krsová a schválen výborem k projednání na členské schůzi.
Vydávání zpravodaje v elektronické podobě – návrh na zrušení vydávání zpravodaje přednese v bodu plánu činnosti na rok 2019 Božena Čelakovská.
Poháry pro šampiony a nejstarší dogu – jsou zajištěny Pavlem Hofírkem.
Ocenění chovatelské činnosti – certifikát připravil Vladimír Adlt, květiny zakoupí  Jitka Krsová. Vladimír Adlt připraví a předá obrázek oceněnému chovateli.
 
IV. různé
Veronika Teplá – opět zajistí  s Denisou Kubíčkovou
sponzorování  Speciální výstavy, memoriálu V. Krse v Mladé Boleslavi. Výborem odsouhlasen příspěvek ve výši Kč 1 000,-
na občerstvení. Dále bude výše jmenovaným proplaceno  ubytování v Ml. Boleslavi na den před konáním  výstavy.
Logo klubu – schválen návrh pana Vladimíra Adlta. Logo bude rozesláno k užívání všem poradcům chovu, výboru klubu, vedoucím kolegií a dle potřeby dalším členům  KCHND.
Nákup nového počítače – schválen pro potřeby Jitky Krsové.
Přístup ke zpracování bonitací na webových stránkách                    
obdržela Božena Čelakovská a zároveň byla Ivanem Smejkalem pro tuto práci zaučena.
Zapsala: Čelakovská