Zápis z jednání výboru KCHND - Chržín 24.07.2022

Zápis ze schůze 24.07.2022  Chržín
 
Přítomni: pp. M.Václavík, M.Krinke, M.Cibulková, P.Hofírek, D.Kartalová
Přizváni: H.Dědičová, R.Krejčí, R.Vevera
Omluvena: Jitka Krsová
 
Úvod: Pan Václavík rekapituluje zápis z minulého setkání 8.5.2022 v Mladé Boleslavi. Pan Krinke se vrací k bodu pí. Brázdilové a nezapsání jejího chovného psa, kde chybělo číslo protokolu od MVDr. Snášila. Vyjasňuje si situaci s paní Krejčí.
 
Zhodnocení letošních KV a II.KV: pí. Kartalová má vyúčtováno, u sebe má zbytek dokladů, které předá pí.Krsové. Předkládá vyúčtování s výsledkem celkových příjmů 308 413,73 Kč a celkových výdajů 277 065,88 Kč. Celkem jsme tedy v plusu s částkou 31 347,85 Kč. Paní Kartalová připomíná, že chybí od 3 vystavovatelů, kteří se nedostavili, platba v celkové výši 7260 Kč. Výše uvedení budou urgováni, aby platbu provedli. Paní Krsová emeilem potvrzuje shodu výpočtů s pí.Kartalovou. Pí.Kartalová poznamenává, že by bylo možná vhodné zřídit klubový eurový účet, protože nám přichází dost plateb od zahraničních vystavovatelů v eurech. Pan Krinke připomíná, že v katalogu chyběl program výstav. Pí. Kartalová pro příští rok zjedná nápravu ve spolupráci s paní Novákovou z dogoffice. S personálem kempu v Řásné je třeba striktně vyřešit otázku restaurace, rezervace stolů pro rozhodčí a zapisovatele v kruzích, popřípadě zařídit, aby bylo vyhrazené místo ve spodní budově (Penzion Pod Borovicí). Zajistí pan Vevera. Dále dohodnuto, že určíme člověka, který se po celou dobu pobytu bude starat o zahraniční rozhodčí.
Pan Václavík čte připomínky od Jitky Krsové, která je omluvena: 1)chybějící pogram v katalogu, probráno a domluveno jak uvedeno výše, 2)datum v posudcích, pí. Kartalová zařídí, aby příští rok datum v posudcích nechyběl. 3)připomínka Jitky Krsové k tombole podle výstavních čísel – tombolu si nemůže koupit někdo jiný. Odpověď pí.Kartalové: malá tombola je seřazena podle výstavních čísel, tu si mohou zakoupit a ihned vybrat vystavující ve výstavní kanceláři, dále je pak velká tombola, kterou si může koupit kdokoli a to jakýkoli počet lístků, tato tombola se losuje před zahájením odpoledního programu. 4)poohlédnout se po jiném místě pro konání klubových výstav. Bude ještě upřesněno na další schůzi výboru, s přihlédnutím k tomu, že pro příští rok si již dobrá polovina vystavovatelů zarezervovala chatky v Řásné.
Sponzoři: přizván pan Vevera.
Diskuze o tom, zda sponzoři byli uvedeni na webových stránkách až dodatečně, po uvedení příspěvku na FB o sponzorech panem Veverou, dne 12.7.2022. Paní Krejčí prohlašuje, že sponzory vložila na webové stránky dne 11.5.2022, pan Vevera předkládá vytištěný print screen od IT programátora z data 11.7., kde sponzoři uvedeni nebyli, a dále uvádí, že loga posílal postupně, poslední dne 20.5.2022. Následuje diskuze a dohady, pan Krinke nakonec zklidňuje atmosféru a ukončuje tuto diskuzi s tím, že bychom si měli ve všech otázkách umět přiznat chybu a především se soustředit na to, jak to pro příště provést správně, tak, aby k podobným situacím již nedocházelo. Projednána rovněž otázka smluv se sponzory, panu Veverovi je vysvětleno, že smlouvy se sponzory musí podepisovat statutární orgán. Pan Vevera, který dle svého sdělení o této skutečnosti dosud nevěděl, bere na vědomí a pro příště se tím bude řídit. Dále projednáno téma obsahu smluv, s tím, že by smlouvy o uveřejňování reklam na našich webových stránkách a dalších profilech klubu na sociálních sítích měly být podle objemu sponzorských darů, ať již finančních nebo věcných, rozděleny na různá časová období: př.1 měsíc, půl roku, 1 rok atd.
Pan Václavík připomíná, že chyby děláme a proto se scházíme, abychom je řešili a mohli na nich pracovat. Pro tento rok finanční dary od sponzorů tedy neobdržíme, dále budeme muset pozměnit smlouvy dle toho, kdo a jak KV sponzoruje. Tímto bere téma smlouvy se sponzory a vše ostatní kolem výstav za uzavřené.
(Poznámka jednatele při sepisování zápisu: bylo by dobré se při příští schůzi výboru k tématu smlouvy vrátit a domluvit se, jak budou smlouvy vypadat, rovněž pak k jakému termínu budou dokončeny a kdo je sepíše, abychom je měli připravené včas na příští KV.)
Pan Vevera dále namítá, že stále není řešeno téma webové stránky, což znepokojuje členskou základnu(cituji: „již několik let se řeší“,) pan Krinke odpovídá, že řešit otázku webových stránek před volbami by bylo nezodpovědné, oponuje panu Veverovi, že nyní otázku webových stránek klubu řešíme aktivně,  po volbách jsme dostali za úkol přinést návrhy na příklady webových stránek jiných klubů, kvůli tomuto tématu jsme tu i dnes, atd … viz dále v odstavci Webové stránky.
 
Hanka Dědičová za výcvikové kolegium: ke KV tento rok se vyjadřuje, že bylo vše v pořádku, výcvikáři byli spokojeni, zároveň pan Krinke děkuje paní Dědičové za perfektní vstup při KV s ukázkou práce našich výcvikářů se psy. K webovým stránkám paní Dědičová poznamenává, že se ztratila (zřejmě při aktualizaci webových stránek stávajících) historie pracovních psů – materiály za předchozích cca 10 let. Na nových webových stránkách by dále výcvikáři rádi uvítali přihlašovací formulář. Výcvikové kolegium má svého zástupce, který na stávající webové stránky doplňuje informace o výcviku. Paní Krejčí upozorňuje na to, že tento zástupce nebyl 3 měsíce na webových stránkách přihlášen, paní Dědičová odpovídá, že jsou tak zahlceni, progres výcviku že je obrovský, mají stále více členů výcviku, takže již ani nemohou přijímat členy nové, jsou celkově s vývojem velmi spokojeni, takže zatím nemají potřebu na webové stránky vkládat nic dalšího. Nyní mají rozpracován Bendův Memoriál, výsledky budou na stránkách doplněny po akci.
 
Téma:zápis změn u rejstříkového soudu - pan Václavík vznáší dotaz, proč ještě není změna u soudu provedena, paní Kartalová odpovídá, že do konce června, jak bylo dohodnuto s úřednicí u soudu telefonicky, nemohla dokumenty dodat, protože neměla všechna ověřená čestná prohlášení. Předseda klubu obdržel od jednatelky dokumenty k ověření podpisu 17.7.23 a následně druhý den je přeposlal  dále. Pan Krinke si v tomto týdnu vyzvedne dokumenty k ověření na poště, nechá ověřit podpis a zašle paní Kartalové. Ta společně s ostatními dokumenty a čestnými prohlášeními odevzdá do konce července vše k soudu v Hradci Králové.
EUDDC: neměli jsme zaplacené poplatky, poznámka pana Krinkeho, že nyní budou poplatky zaplaceny při EUDDC výstavě  v Polsku 11.9.2022. Pro příště ohlídáme včasnou platbu prostřednictvím nově zřízeného eurového účtu. Zajistí pí. Krsová.
 
Výstavy v roce 2023:
Předběžný termín KV a II.KV 2023 je 17. – 18.06.2023 v kempu Velkopařezitý v Řásné. Je třeba oznámit na ČMKU do 15.08.2022. Jestli bude tento termín a místo platit, dořešíme ještě na příští schůzi výboru a případně změníme následně na ČMKU. Oznámení na ČMKU zajistí pan Václavík.
Mezinárodní a národní výstavy, speciální výstava: návrh rozhodčích
DUO CACIB : BRNO  4. – 5.2.2023:  4.2. Milan Krinke, 5.2. Heiko Wagner
České Budějovice 16.04.2023:  Miroslav Václavík
Memoriál Václava Krse Mladá Boleslav 8.5.2023: Katarína Čerešňáková
Litoměřice 28.5.2023: M. Kučerová
Brno 25.6.2023: p.Szutkiewicz
Praha 3 dni – 4. – 6.8.2023: 4.8. O.Vondrouš, 5.8. M.Krinke, 6.8. M.Václavík
Mladá Boleslav 20.8.2023: K. Klobása
Olomouc 8. – 10.9.2023:  MVDr. M.Štourač
Klatovy 17.9.2023:    MUDr. J.Čelakovský
České Budějovice 8.10.2023: R.Jakopać
Milan Krinke podotýká, že ho mrzí, že se kluboví specialisté nepřijeli podívat na klubové výstavy. Bylo by možná vhodné probrat toto téma na příštím setkání rozhodčích.
 
ČMKU – zaslání akcí a návrhy:
1/ Evropská výstava v roce 2025 – 8. – 10.4.2025 – zaslat návrhy rozhodčího do 31.10.2022
Budeme navrhovat 2 rozhodčí, 1. pan András Korózs (H)
Druhý rozhodčí bude upřesněn
Pošle pí.Kartalová na Unii
2/ 30.leté výročí ČMKU – 2. – 4-12.2022 v Brně oslava spojená s výstavou
Návrh na ocenění rozhodčích – Jméno, příjmení, emailová adresa – poslat do 30.9.2022
Návrh na rozhodčího na tuto výstavu – MVDr.M.Štourač – poslat do 10.7.2022 – posláno
Návrh na ocenění členů za kynologickou činnost a chovatelskou práci – poslat do 10.8.2022
Zajistí pí.Kartalová
 
Letošní EUDDC výstava v Polsku  10. – 11.9.2022
Ve čtvrtek zasedá zdravotní a chovatelská komise, účastní se pan Krinke, v pátek dopoledne následuje zasedání rozhodčích, účastní se pan Krinke a v pátek odpoledne pokračuje zasedáním delegátů, účastní se pan Krinke, paní Kartalová a paní Cibulková.
Objednávku a potvrzení účasti zajistí do 8.8.2022  paní Kartalová.
100 leté výročí KCHND v České republice:
Ke 100.letému výročí našeho klubu podáme žádost o termín EUDDC výstavy na rok 2029 s tím, že respektujeme stanovy a plánování výstav,  a to vždy na 5 let, ale chtěli bychom požádat delegáty, aby naší republice odsouhlasili tento termín v roce 2029 jako chráněný termín u příležitosti tohoto významného výročí.
Rovněž podáme návrh na vyznamenání – poděkování lidem, kteří se zasloužili o vzrůst EUDDC a požádáme opět delegáty, zda by tento návrh rovněž odsouhlasili.
 
Webové stránky klubu:
Pan Václavík vznáší dotaz, zda opravit stávající webové stránky, nebo zda vytvořit stránky nové.
Přikláníme se k vytvoření nových stránek, paní Cibulková navrhuje vytvoření typově webové stránky jako např. u kníračů nebo NO, a to vzhledem k funkcionalitě a chovatelskému tématu.
Paní Kartalová připomíná webové stránky foxteriérů nebo chrtů, pan Krinke navazuje na webové stránky foxteriérů, které se mu také líbily a informoval se velmi podrobně o jejich zpracování s vedením klubu foxteriérů a jejich IT programátorem. Vyzdvihl především funkcionalitu, přehlednost, zdůraznil potřebu elektronického podávání a propojování všech infomací = bonitace, chovné feny, krycí psi, hlášené o krytí, hlášení vrhu atd. Zmíněn i chovatelský program a rozdíl základních informací pro všechny návštěvníky webu a interní podrobnější informace, určené pouze pro členy klubu, kteří se nalogují pod svým heslem.  Na základě jeho informací, které nám předal, jsme se rozhodli pro tyto stránky jako podklad pro nové webové stránky našeho klubu – tedy www.foxterrier.cz. Zároveň je odsouhlaseno, že kromě IT programátora, který bude vytvářet webové stránky, jejich platformu, a zástupce z vedení klubu foxteriérů, budou z našeho klubu určeni 3 zástupci, kteří budou na stránkách spolupracovat, především proto, aby byly stránky srozumitelné pro dogaře a aby v nich bylo obsaženo vše, co náš klub potřebuje. Tito 3 zástupci budou: paní Cibulková, pan Krinke a paní Krejčí.
Pan Krinke v následujících dnech osloví vedení klubu foxteriérů a jejich programátora a domluví s nimi schůzku, které se budou účastnit i členové našeho výboru a předseda KK a výše oslovení zástupci. Na této schůzce nám programátor představí možnosti, návrhy a rovněž předloží přibližné cenové rozhraní webových stránek pro náš klub. Na základě této schůzky se rozhodneme, zda stránky objednat.
 
Příručka klubu:
Pan Václavík připomíná dotaz pana MVDr. Štourače z členské schůze, jak pokračuje vytvoření příručky. Paní Čelakovská předala veškerou administrativu v papírové i elektronické podobě paní Kartalové. Paní Kartalová tuto příručku vyhledá a v následujících dnech rozešle všem členům výboru klubu ke kontrole, poté bude příručka v elektronické podobě uveřejněna na nově vytvořených webových stránkách.
 
Zapsala: Dagmar Kartalová