YPSY v.d.Hochwiesen

Číslo zápisu: 
CsHPK/05 880/-84/80/84
Narozen: 
Neděle, 2. Listopad 1980
Pohlaví: 
fena
Barva: 
černá
YPSY v.d.Hochwiesen

DOJAN v.Hof Donop
skvrnitá
VDH/DDC 075 596

BENNO v.Schwarzen Meer
VDH/DDC 070 624

BEATRIX v.d.Hohenrollernburg
VDH/DDC 066 670

GOLDSCHATZ v.Haus Fresena
VDH/DDC 075 215

BĚLA Velan CS skvrnitá 04.04.1988
ZORO Velan skvrnitá 26.04.1987
ZOJA Velan CS skvrnitá 26.04.1987
ZOGE Velan CS černá 26.04.1987
ZITA Velan CS černá 26.04.1987
ZIGA Velan CS černá 26.04.1987
YPSY Velan CS černá 28.10.1986
VITA Velan CS černá 28.07.1985
VIKY Velan CS skvrnitá 28.07.1985
VIKI Velan CS skvrnitá 28.07.1985
TORO Velan CS černá 26.09.1984
TALY Velan CS skvrnitá 26.09.1984