v.Hospodar

Chovatel: 
Steinmetz Margarete
Adresa: 
Germany
GUILIA vom Hospodar VDH/DDC 112141 fena žíhaná 04.12.2006
GUILIA v.Hospodar VDH/DDC 112 141 fena žíhaná 04.02.2002
DIANE v.Hospodar - JCh.CZ CMKU/ND/14 888/97/98 fena žíhaná 18.02.1997
DIAMANT v.Hospodar CMKU/ND/14 887/97/98 pes žlutá 18.02.1997
CARESSE v.Hospodar VDH/DDC 103 674 fena žíhaná 29.08.1996
YPSILON v.Hospodar VDH/DDC 097 909 fena žíhaná 11.11.1992
UGABY v.Hospodar CsHPK/08 259/-89/88/90 fena žíhaná 07.06.1988
SOLO v.Hospodar CsHPK/07 546/-88/87/89 pes žlutá 24.09.1987
SAUL v.Hospodar CsHPK/07 546/88/87/89 VDH/DDC 092 202 pes žlutá 24.09.1987
RANA v.Hospodar VDH/DDC 091 302 CsHPK/ fena žlutá 22.11.1986
NASRIN v.Hospodar VDH/DDC 087 134 fena žíhaná 16.03.1984
MASCHA v.Hospodar CsHPK/05 512/-84/82/85 VDH/DDC 084 733 fena žíhaná 18.12.1982
KRUSCHENKA v.Hospodar VDH/DDC 083 115 fena žlutá 16.11.1981
IVO v.Hospodar VDH/DDC 081 194 pes žlutá 11.12.1980
HAWANKA v.Hospodar VDH/DDC 080 561 fena žíhaná 03.08.1980
GENIA v.Hospodar - CIB, Ch.DDC VDH/DDC 079 333 fena žlutá 11.12.1979
DJAWOD v.Hospodar - Ch.DDC VDH/DDC 074 645 pes žíhaná 28.07.1977
DIBAH v.Hospodar VDH/DDC 074 648 fena žíhaná 28.07.1977
ASIRI v.Hospodar VDH/DDC 069 000 fena žlutá 10.11.1974