v.Haus Fresena

Chovatel: 
Extra Hans
Adresa: 
Germany
VANDALE v.Haus Fresena VDH/DDC 097 663 pes skvrnitá 06.09.1992
QUERKOPF v.Haus Fresena - CIB, Ch.D VDH/DDC 096 643 pes modrá 08.11.1991
MANOLITO v.Haus Fresena VDH/DDC 095 337 pes skvrnitá 11.08.1990
KOMPROMISS v.Haus Fresena VDH/DDC 094 416 fena černá 07.10.1989
JORINDE v.Haus Fresena - Ch.E LOE 426453 fena černá 30.04.1989
HEILIGE v.Haus Fresena VDH/DDC 093 519 fena skvrnitá 07.11.1988
EXTRA v.Haus Fresena - CIB, Ch.CZ, DDC, VDH, A, Schw VDH/DDC 092 601 pes žíhaná 22.12.1987
BERNADETT v.Haus Fresena VDH/DDC 092 160 fena černá 23.07.1987
FINDELKIND v.Haus Fresena VDH/DDC 092 658 fena modrá 22.01.1987
WONDERFUL v.Haus Fresena VDH/DDC 090 423 fena skvrnitá 08.03.1986
ULKIGE v.Haus Fresena VDH/DDC 089 131 fena skvrnitá 20.04.1985
TRANSVESTIT v.Haus Fresena VDH/DDC 088 219 pes skvrnitá 25.09.1984
REGENTROPFEN v.Haus Fresena VDH/DDC 085 593 fena modrá 31.03.1983
PRISCILLA v.Haus Fresena VDH/DDC 081 fena skvrnitá 10.10.1980
PRICILLA v.Haus Fresena VDH/DDC 081 066 fena skvrnitá 10.10.1980
GOLDSCHATZ v.Haus Fresena VDH/DDC 075 215 fena skvrnitá 22.09.1977
FAVORIT v.Haus Fresena - CIB, Ch.DDC, VDH, ČSSR, H, A VDH/DDC 075 210 pes modrá 16.09.1977
ORELLA v.Haus Fresena VDH/DDC 067 842 fena černá 04.07.1974
ORELLA v.Haus Fresena* VDH/DDC 053 499 fena skvrnitá 22.04.1967
YANKEE v.Haus Fresena VDH/DDC 072 179 pes modrá
WALDGEIST v.Haus Fresena - Ch.VDH, DDC VDH/DDC 090 419 pes skvrnitá
TAILA v.Haus Fresena VDH/DDC 070 642 LOF2DAL 16 362/1 978 fena skvrnitá