v.Ferndorftal

Chovatel: 
xxx
Adresa: 
Germany
QUILLA v.Ferndorftal VDH/DDC 095 205 fena žlutá 03.08.1990
MARCO v.Ferndorftal - Ch.DDC, VDH VDH/DDC 088 380 pes žlutá 22.11.1984
KEVIN v.Ferndorftal - CIB, Ch.DDC, VDH VDH/DDC 086 110 pes žlutá 04.08.1983
INA v.Ferndorftal VDH/DDC 084 124 fena žlutá 20.07.1982
GLENN v.Ferndorftal - CIB, Ch.DDC, VDH VDH/DDC 079 687 pes žlutá 23.02.1980
FERDINAND v.Ferndorftal VDH/DDC 078 302 pes žíhaná 18.05.1979
ELGO v.Ferndorftal - CIB, Ch.DDC, VDH, Schw VDH/DDC 074 848 pes žlutá 08.08.1977
EDINA v.Ferndorftal VDH/DDC 074 851 fena žlutá 08.08.1977