Usnesení z členské schůze pro rok 2017

Usnesení z členské schůze Klubu chovatelů německých dog, konané 18. března 2017
 
Členská schůze bere na vědomí
·                     Zprávu předsedy klubu p. Miroslava Václavíka o činnosti klubu a připravovaných akcích v roce 2017
·                     Zprávy od jednotlivých poradců chovu (pp. Vladimíra Adlta,  Miroslava Václavíka, Jitky  Krsové,
              Heleny Kovalové a Olgy Baštové (za omluvenou Ivetu Herinkovou)
·                     Zprávu hlavního poradce chovu p. Milana Krinkeho
·                     Zprávu o hospodaření klubu od ekonomky paní Jitky Krsové včetně „dogy v nouzi“
·                     Zprávu kontrolní,  komise od p. Dany Neumannové
·                     Zprávu z výcvikového kolegia od Ing. Petry Landové
Členská schůze bere na vědomí odstoupení z kandidatury pana MVDr. Milana Štourače.
Členská schůze souhlasí s návrhem výboru klubu o podmínkách  konání mimořádných bonitací.
 
Členská schůze schvaluje
·                     Rozpočet klubu na rok 2017 jak jej přednesla p. Jitka Krsová
·                     Nové složení výboru a kontrolní komise KCHND na nové 5ti leté období v tomto složení:
Výbor KCHND
                předseda KCHND                                                             Miroslav Václavík
                místopředseda a hlavní poradce chovu                                   Milan Krinke
                ekonomka a hospodářka                                                        Jitka Krsová
                jednatelka                                                                           Božena Čelakovská
                výcvik                                                                                   Petra Landová
                Kontrolní komise
                předsedkyně                                                                      MVDr. Dana Neumanová
                členky                                                                                  Helena Kovalová a Renata Daňhová