CHINA v.Herrenstriet

Číslo zápisu: 
VDH/DDC 092 910
Narozen: 
Pátek, 25. Březen 1988
Pohlaví: 
fena
Barva: 
skvrnitá

TRANSVESTIT v.Haus Fresena
skvrnitá
VDH/DDC 088 219

TRANSVESTIT v.Haus Fresena

PIT v.d.Ofnethöhle
skvrnitá
VDH/DDC 084 246

PIT v.d.Ofnethöhle

LLOYD v.d.Flottbeck
skvrnitá
VDH/DDC 079 574

LLOYD v.d.Flottbeck

XANTOS Imperial
černá
VDH/DDC 071 560

XANTOS Imperial

KARLA v.Gröbenwald
VDH/DDC 076 388

PRICILLA v.Haus Fresena
skvrnitá
VDH/DDC 081 066

DOJAN v.Hof Donop
skvrnitá
VDH/DDC 075 596

BENNO v.Schwarzen Meer
VDH/DDC 070 624

BEATRIX v.d.Hohenrollernburg
VDH/DDC 066 670

HALKA v.Waldschlössle
skvrnitá
VDH/DDC

DOLF v.Waldschlössle
skvrnitá
VDH/DDC 058 986

LADY v.d.Rosshalde

ULKIGE v.Haus Fresena
skvrnitá
VDH/DDC 089 131

ULKIGE v.Haus Fresena

PIT v.d.Ofnethöhle
skvrnitá
VDH/DDC 084 246

PIT v.d.Ofnethöhle

LLOYD v.d.Flottbeck
skvrnitá
VDH/DDC 079 574

LLOYD v.d.Flottbeck

XANTOS Imperial
černá
VDH/DDC 071 560

XANTOS Imperial

KARLA v.Gröbenwald
VDH/DDC 076 388

PRICILLA v.Haus Fresena
skvrnitá
VDH/DDC 081 066

DOJAN v.Hof Donop
skvrnitá
VDH/DDC 075 596

BENNO v.Schwarzen Meer
VDH/DDC 070 624

BEATRIX v.d.Hohenrollernburg
VDH/DDC 066 670

HALKA v.Waldschlössle
skvrnitá
VDH/DDC

DOLF v.Waldschlössle
skvrnitá
VDH/DDC 058 986

LADY v.d.Rosshalde

MANOLITO v.Haus Fresena skvrnitá 11.08.1990