Vytištěný text ze serveru Německá-doga.cz


Autor: Renata Daňhová
Rubrika: Klub - dokumenty
Vydáno: 2015-02-10 06:11:47

Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů německých dog ČR

V plném znění, po zapracování všech připomínek.

Chovatelský a zápisní řád Klubu chovatelů německých dog ČR

Úvod

1.    Cílem KCHND je chov německých dog s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro  plemeno, tak jak jsou uváděna standardem.

2.    Chovatelský a zápisní řád KCHND je základní normou pro chov německé dogy  a plně respektuje Zápisní řád ČMKU a  Mezinárodní chovatelský řád FCI.

S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. S chovatelstvím je též neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora. (to je citace ze ZŘ CMKU)

3.    Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení ČMKU a mezinárodního chovatelského řádu FCI jakožto vyšší závazné normy

4.    Za řízení chovu odpovídá chovatelské kolegium, které je  odborným a  výkonným orgánem výboru KCHND. V čele chovatelského kolegia stojí hlavní poradce chovu, volený výborem klubu.. Členy kolegia jsou regionální poradci chovu, jmenovaní výborem klubu. Výbor KCHND může kolegium rozšířit dle potřeb a požadavků chovatelského kolegia.

5.    Základní podmínky pro chov  jsou následující:

a)  Absolvování bonitace se známkou „chovný“.

 b) Reprodukce chovných zvířat je přípustná :

-     ode dne ukončeného 18. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen,  neomezeně u psů.

-     u fen, které ukončily 8. rok věku, je možné zabřeznutí pouze na základě potvrzení veterinárního lékaře o vyšetření zvířete na začátku říje s dobrozdáním, že zdravotní stav březost umožňuje bez nadměrných rizik

c)   Počet vrhů u chovné feny je jeden v kalendářním roce.

d)   Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů.

e)   Fena kojí pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici podle posouzení veterinárním lékařem, ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.

f)    Chovatelům je zakázáno neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.

 

I. Chov a jeho řízení

1.Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí klub i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.

2.Druhy chovu:

a)   čistokrevná plemenitba,

      b)        křížení (ve smyslu předpisů FCI).

      Křížení barevných rázů za účelem dalšího zkvalitnění chovu se zřetelem k vyšlechtění žádoucích vlastností, jejich upevnění a zdokonalení může být prováděno pouze v souladu se směrnicemi FCI, se souhlasem chovatelského kolegia. Své stanovisko vydá chovatelské kolegium na základě předem zdůvodněného chovatelského cíle.

c)   spojení otce s dcerou, matky se synem a spojení mezi sourozenci schvaluje chovatelské kolegium na základě předem podané písemné žádosti k hlavnímu poradci.

d)   spojení šedý tygr/šedý tygr a skvrnitá/skvrnitá schvaluje chovatelské kolegium na základě předem podané písemné žádosti k hlavnímu poradci.

 

3.   Chovat německou dogu může i nečlen klubu, který však musí respektovat s chovem související klubové řády a předpisy a v době krytí své feny musí mít s klubem vyhotovenou písemnou smlouvu o poskytování chovatelského servisu, čímž se současně zavazuje k dodržování a respektování klubových předpisů.

4.    Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají dědičně podmíněnou vadu,  jež je z chovu vylučuje. Dále nejsou do chovu připuštěni psi a feny s vadami, které standard uvádí jako vady vylučující. Jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jakož jsou z chovu vyloučeni i jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní. Z chovu se vylučují jedinci, kteří jsou prokazatelně přenašeči nežádoucích onemocnění a vad.

5.    Je v pravomoci chovatelského kolegia Klubu, vyžádat nezbytná odborná veterinární vyšetření, nutná k potvrzení nebo vyloučení skryté dědičné vady nebo dědičně předpokládané vady.

6.    Klub může iniciovat příslušné státní orgány ke kontrole chovatelského zařízení a stavu držených psů.

 

II. Chovatelská stanice

1.    Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.

2.    Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.

3.    Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.

4.    Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

5.    Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.

6.    Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost.

7.    Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením.

8.    Registrace chovatelské stanice zaniká:

a)    písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice.  

b)    úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 Směrnice ČMKU – Zásady registrace chovatelských stanic.

c)    není-li stanovený poplatek za registraci CHS uhrazen do 2 měsíců po jejím odeslání z ČMKU chovateli, je název uvolněn pro další zájemce

9.    Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně KCHND a rejstříku chovatelských stanic ČMKU.

 

III. Chovní jedinci

1.    Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených bonitačním řádem.

2.    Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu. Majitel chovného jedince pak předá průkaz původu i s přílohou plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců.

3.  Dovezení jedinci se splněnou bonitací dle směrnic Eu DDC jsou považováni za chovné a           nemusí bonitaci opakovat.

4.  Při dovozu březí feny, musí  fena splňovat chovatelské podmínky té země, odkud byla fena dovezena. Pro další připuštění musí absolvovat bonitaci dle podmínek KCHND, netýká-li se jí bod 3.

5.  Dovezení psi a feny musí absolvovat bonitaci dle podmínek KCHND. Tento požadavek se nevztahuje na jedince se splněnou bonitací dle směrnic Eu DDC a na feny uvedené v bodě 4.

6.   Psi a feny, kteří splňují bonitační podmínky dle směrnice EuDDC jsou na bonitační kartě a v průkazu původu označeni razítkem „Chovnost Eu DDC“.

IV. Chovatel, majitel chovného psa

1.    Majitel (případně spolumajitel) chovného jedince je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu původu příslušného jedince. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.

2.    Držitelem chovného jedince je buď majitel, nebo osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.

3.    Chovatel je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU.

4.    Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou.  Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince.

5.    Změna držení:

      - u chovného psa neprodleně,

- u feny s krycím listem nebo hlášením vrhu musí být změna oznámena hlavnímu poradci a plemenné knize.

-  při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva.

 

6.    Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.

7.    Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého.

8.    V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit Klubu a plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.

9.    V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění spolumajitelé uvedeni v průkazu původu. Dokládá se kopií smlouvy.

 

V. Krycí list

1.    Pro plánované krytí chovné feny má chovatel k dispozici krycí list u poradců chovu. První krycí list získává majitel chovného jedince při absolvování bonitace.

2.    Platnost krycích listů je neomezená.

3.    Způsob nakládání s krycím listem je uvedeno přímo v jeho záhlaví.

4.    Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu.

 

VI. Krytí

1.Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu.

2.Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním psem.

3.Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.

4.Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.

5.Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě.

6.Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být na základě rozhodnutí chovatele/držitele ke krytí užit další pes.

7.    Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.

8.    Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.

9.    Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy.

10.  Je-li chovná fena i chovný pes v držení téhož majitele (držitele), potvrzuje spojení jedinců na krycím listě též svědek krytí, který musí být členem klubu chovatelů německých dog.

11.  Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.

12.  Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou

13.  dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU.

14.  Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.

15.  Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.

16.  Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.

17.  Při krytí psem v zahraničí, musí tento splňovat podmínky chovnosti ve své zemi.

18.  Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

 

VII. Vrh

1. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinam, musí být o této skutečnosti uvědomen příslušný poradce.      O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu příslušnému poradci chovu prostřednictvím formuláře Hlášení vrhu. Stejnou informaci musí podat držiteli psa.

2.  Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu do 75 dnů po krytí.

3.  Kontrolu vrhu provádí příslušný poradce do 49. dne věku štěňat za přítomnosti chovatele/držitele chovné feny.

 

VIII. Průkaz původu

1.    Průkaz původu (dále v celém textu jen PP) je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.

 

2.    PP musí obsahovat:

      a) nutné identifikační údaje o psu/feně:

      - plemeno

      - jméno a chovatelská stanice

      - pohlaví

      - datum narození

      - čipování

      - barvu srsti

      - údaje o chovateli

      b) nejméně tři generace předků (neplatí pro Z Reg a N Reg)

      c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací.

 

3.    Pro každého jedince je vystaven jeden PP. PP je příslušenstvím tohoto jedince.

 

4.    Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP.

 

5.    Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát.

 

6.    Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČMKU.

 

7.    Zápisy do části PP k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu a

            pověření pracovníci sekretariátu ČMKU). Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

 

IX. Zápisy štěňat do plemenné knihy

1.    PP vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem.

 

2.    Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny stálé bydliště. Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do uznané plemenné knihy.    

3.    Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu . Za platnost přihlášky vrhu odpovídá chovatel.

4.    Součástí přihlášky vrhu je krycí list a hlášení vrhu, v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP včetně dokladu o chovnosti.

5.    Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška vrhu označených štěňat (způsob označování viz směrnice) musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.

6.    Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem „A“. Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem CH, které je samostatným písmenem české abecedy. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von, of,…). Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, Y, X a písmena s diakritikou.

7.    Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.

8.    Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).

9.    V případě pochybností o identitě vrhu odchovávaného na základě potvrzeného krycího listu je výbor klubu na základě doporučení chovatelského kolegia  oprávněn nařídit krevní zkoušku. V případě nesouhlasu chovatele s krevní zkouškou bude případ podstoupen ČMKU. Bude-li potvrzena identita všech štěňat ve vrhu, náklady na krevní zkoušku hradí KCHND a budou vystaveny PP. V opačném případě hradí náklady na krevní zkoušku chovatel a celému vrhu nebudou vystaveny PP.

10.   Chovatelské kolegium může nařídit krevní zkoušku i v případech, kdy došlo ke krytí feny v rozporu s ustanoveními tohoto řádu a není možno prokázat původ štěňat jiným způsobem. Náklady na krevní zkoušku hradí v tomto případě vždy chovatel.

11. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů KCHND, ČMKU nebo FCI ze strany chovatele může předsednictvo ČMKU na návrh chovatelského kolegia a následně výboru KCHND rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání. Zákaz chovu je možno vyslovit i na chovné jedince v držení majitele této chovatelské stanice. Takoví jedinci nesmí být po dobu zákazu využiti v chovu, ani zapůjčeni či převedeni k chovatelským účelům bez ohledu na majitele či držitele.

 

X. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

1.    Jedincům dovezeným s platnými PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu /rok narození. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno vždy uvádět  zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy .

 

2.    PP, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem.

3.    Originální PP se u importovaných zvířat zásadně nepřepisují na formuláře ČMKU.

 

XI. Zápis do registru

Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. PP, vystavené pro všechny jedince zapsané do registru musí být výrazně odlišené od PP jedinců řádně zapsaných (FCI). Jsou vždy bez zkratky ČMKU, bez znaku FCI a s vyznačením druhu registru. Při plemenné knize ČMKU existují 3 druhy registru: 

1. pomocný

2. zvláštní

3. národní  -    netýká se německé dogy                                                                                                           

1.    Pomocný registr (P Reg)

Do pomocného registru se zapisují:

a)    Jedinci importovaní z  nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI.

b)    Jedinci bez PP.

Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU č.1. Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti, kterou na návrh chovatelského kolegia podává výbor KCHND.

       K ní je nutno doložit dva originály výstavních posudků na formulářích vydaných ČMKU od dvou mezinárodních rozhodčích s oceněním nejméně „velmi dobrá“. Kopii této žádosti poskytne klub majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání uvedených posudků. Výstavní posudky musí být vypracovány na formulářích, které žadateli poskytne ČMKU. Zvíře může být posouzeno pouze v dospělém věku (tzn. od ukončeného 14. měsíce nebo 17. měsíce dle kohoutkové výšky jedince).

- Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady plemenných knih ČMKU.

      Pro jedince v pomocném registru je pověřeným pracovníkem plemenné knihy vystavena registrační karta (průkaz P Reg), kde smí být uvedeno pouze jméno, plemeno, datum narození, eventuelně barva a typ srsti. Jména předků se neuvádějí, i když jsou známa, stejně jako chovatel. Je možno vystavit též přílohu pro výstavy.

      Zápis se provádí ve zvláštní řadě čísel, jediné pro celou ČR a pro všechna plemena v pomocném registru tímto způsobem:

P Reg/zkratka plemene/pořadové číslo/rok zápisu/rok narození, je-li znám

Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU.

2.    Zvláštní registr (Z Reg)

Do zvláštního registru se zapisují:

a)    Potomci jedinců zapsaných v pomocném registru.

b)    Jedinci ze zahraničních registrů FCI na úrovni zvláštního registru, jestliže tito psi postrádají 3 kompletní generace.

c)    Jedinci importovaní ze zemí FCI, kteří nemají doloženy 3 generace předků FCI.

Štěňatům, narozeným ve zvláštním registru, se vystavuje PP se všemi běžnými identifikačními údaji a všemi předky, kteří jsou v dokladech rodičů uvedeni.

Zápis do zvláštního registru se provádí v souvislé řadě čísel spolu s řádnými zápisy daného plemene způsobem:

Z Reg/zkratka plemene/číslo zápisu/-event. rok importu/rok narození

CACIB nebo C.I.B či C.I.E. nemůže být potvrzen FCI, pokud v 1. - 3. generaci průkazu původu je jedinec zapsaný v registru.

 

XII. Vydávání přepisu a duplikátu průkazu původu

1.    Přepis i duplikát vydává plemenná kniha, která vystavila originál PP.

2.    Přepis PP se vydává v případě, kdy dojde k poškození či znehodnocení originálního PP. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti plemenné knihy poškozený či znehodnocený PP.

3.    Duplikát PP se vystavuje v případě, kdy byl původní PP ztracen, případně pes, jemuž původní PP patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo zabaven policií. Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele nebo své střešní organizace. V případě, že pes měl řádný exportní PP, může žádost podat zahraniční majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné knihy, na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů. Duplikát PP se vydává po zveřejnění žádosti v kynologických časopisech (Pes přítel člověka, Svět psů, event. Myslivost) a na webových stránkách ČMKU po uplynutí 30 kalendářních dní. O datu jeho vydání rozhoduje datum uveřejněné v kynologickém tisku. Po vydání duplikátu se stává původní PP neplatným. Duplikát duplikátu bude pořadově označen a zpoplatněn stanovenou částkou navýšenou o 300%.

XIII. Export

1.    PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovištěm plemenné knihy ČMKU označen:

-          razítkem EXPORT PEDIGREE

-          reliéfním razítkem se znakem ČMKU

-          hologramem

-          kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka

-          jménem a kompletní adresou nového majitele.

2.    Exportní PP lze vystavit pouze pro fyzickou osobu.  Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

3.    Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce.

 

 

XIV. Závěrečná ustanovení

1.     Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.

 


Vytištěno: 2018-10-20 19:15:29
URL textu: http://www.nemecka-doga.cz/index.phtml?page=text&id=735