ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KCHND

MIROŠOVICE – 18. 03. 2017

Dle prezenční listiny přítomno  57 členů klubu a 13 hostů

Omluveni:  pp. Jan Čelakovský, Ferdinand Rezek, Iveta Herinková

 

I.  Zahájení a volba komisí

Jednání zahájil  předseda klubu Miroslav Václavík, přivítal všechny přítomné.

Navržena  mandátová a návrhová komise ve složení: Ing. Anna Olahová,  Miroslav Šercl  a Jana Motyková, 

dále volební komise ve složení: Martina Kučerová, Vladimír Adlt a Renata Hálová -   obě komise byly schváleny bez připomínek.

 

II. Přednáška

Ing. Veselá – dědičné zbarvení – genetika a šlechtění psů.

 

III. Vyhlášení  nejstarší dogy

Tímto úkolem byl pověřen Milan Krinke. Na jeho adresu se přihlásily tyto tři německé dogy:

ENIGNMA Quincy Etc.                      nar. 10. 10. 2007    chovatel a majitel Olga  Baštová

                                                               (fenka bohužel zemřela)

CHAPMAN FROM MINITZ              nar. 15. 04. 2008  chovatel a majitel Ivan Smejkal

 

NEJSTARŠÍ PŘIHLÁŠENOU DOGOU BYLA A POHÁR OBDRŽELA

ADINA VON MRAQUE

modrá fena        narozena 17. 06. 2007

otec  KEVIN VON GIGANTIC BLAU     m.BERYL Z BAŠTECKÉHO DVORA

chovatel Klára Mráčková      majitel Dušan Joachimovič

 

IV. Zpráva předsedy klubu

Miroslav Václavík zhodnotil činnost klubu za uplynulý rok 2016 a seznámil přítomné s plánem na rok 2017.

Celá zpráva bude zveřejněna ve zpravodaji 1/2017.

 

V. Zprávy poradců a hlavního poradce chovu

Zprávy v plném znění budou zveřejněny ve zpravodaji KCHND 1/2017.

 

VI. Mimořádné bonitace

Členská schůze uložila v roce 2016 výboru a chovatelskému kolegiu klubu připravit návrh podmínek pro konání mimořádných bonitací. Návrh přednesl hlavní poradce chovu Milan Krinke.

K dané problematice diskutovali: MVDr. Milan Štourač, Miroslav  Václavík, Livie Chmelová, Emilie Rezková, Miroslav Šercl, Milan Krinke.

K hlasování byly předloženy 4 návrhy s tímto výsledkem:

1.původní návrh   (viz uvedené znění)          pro návrh 32 přítomných

2. návrh (MVDr. Milan Štourač) – místem konání mimořádné bonitace by měla být výstava          pro návrh 0

3. návrh (Miroslav Václavík) - původní znění doplnit o tento bod: takto odbonitovaný jedinec by měl povinnost se představit na následující oficiální bonitaci                 pro návrh 0

4. návrh (Livie Chmelová) – termín konání mimořádné bonitace povinně zveřejnit na webových stránkách klubu

    pro návrh 23 přítomných


Schválené znění pro upořádání mimořádné bonitace KCHND:

-       majitel psa či feny zažádá hlavního poradce chovu o konání mimořádné bonitace písemně s uvedením důvodů

-       hlavní poradce chovu jmenuje bonitační komisi

-       hlavní poradce chovu určí místo konání mimořádné bonitace

-       žadatel o bonitaci je povinen uhradit tyto náklady:

cestovní výdaje všem členům komise v souladu s reglementy klubu

bonitační poplatek pro členy klubu  Kč 1 000,- 

nečlenové na základě podepsané smlouvy s klubem uhradí Kč 3 000,-.

 

VII. Hodnocení klubové výstavy

Provedl ředitel výstavy Pavel Hofírek. Výstava proběhla v Plzni-Bolevci za účasti více jak 200 německých dog. Pavel Hofírek poděkoval všem, kteří se zúčastnili a výstavnímu výboru za bezchybnou přípravu.

Seznámil přítomné s přípravou letošní klubové výstavy, která se uskuteční v krásném prostředí severní Moravy,

dne 26. 08. 2017, v hotelu Belaria, Žimrovická 663, Hradec nad Moravicí. Zároveň vyzval přítomné k účasti a ke  spolupráci při přípravě této významné akce.


VIII. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2016  a rozpočet na rok 2017

Zprávu o hospodaření za uplynulý roki přednesla ekonomka klubu Jitka Krsová a bude ve zpravodaji 1/2017 v plném znění.

Návrh rozpočetu na rok 2017  (v tisící Kč):

členské příspěvky                                                              100                                        -  2

zpravodaj                                                                                                                           -  4

webové stránky                                                                                                                 - 60

poháry                                                                                                                                -  7

vrhy                                                                                        50                                         -  3

bonitace                                                                                30                                         - 50

klubová výstava                                                                 180                                        -180

speciální výstava memoriál V. Krse                                   5

II. klubová výstava                                                                5                                          -   1

výcvikové akce                                                                    10                                         -  10

věcná režie                                                                                                                        -  25

ČMKU                                                                                                                                 -   2

Eu DDC                                                                                                                              - 16

cestovné výbor a rozhodčí                                                                                              - 20

celkem                                                                                 380                                        -380

Návrh rozpočetu nebyl připomínkován a byl jednohlasně schválen.

 

IX. Zpráva kontrolní komise

Zprávu přednesla MVDr. Dana Neumanová, bude zveřejněna ve zpravodaji 1/2017.

 

X. Zpráva výcvikového kolegia

Zveřejněna ve zpravodaji 1/2017 v plném znění tak, jak byla přednesena  ing. Petrou Landovou.

 

XI. Zpráva předsedy kolegia rozhodčích

Bude zveřejněna ve zpravodaji 1/2017 v plném znění.

 

XII. Předání pohárů šampionům

Přehled oceněných jedinců uveden ve zpravodaji 1/2017 a na webových stránkách klubu.

Děkujeme za sponzorování pohárů  firmě ABRUS Jany Štětkové a Mariky Cibulkové za sponzorování pohárů pro interšampiony.

 

XIII. Volby do kontrolní komise a výboru klubu

MVDr. Milan Štourač – má připomínky k počtu navržených kandidátů. Počty nejsou  v souladu s nově zapsaným spolkem KCHND.

Miroslav  Václavík –podává vysvětlení s tím, že tuto otázku konzultoval s právníkem a volby jsou připraveny správně.

Pan MVDr. Milan Štourač se vzdal své kandidatury.

Předsedkyně volební komise Martina Kučerová představila kandidáty.  

Z volebních lístků byl vyškrtnut MVDr. Milan Štourač.

Volební komise rozdala volební lístky dle prezenční listiny přítomným členům KCHND.

Výsledky voleb:

 

Výbor KCHND:

Jitka Krsová                        49 hlasů

Milan Krinke                        49 hlasů

Miroslav Václavík                   49 hlasů

Božena Čelakovská                38 hlasů

Ing. Petra Landová                            35 hlasů

Pavel Hofírek                                      34 hlasů (stává se náhradníkem výboru klubu)


Kontrolní komise

Helena Kovalová                               55 hlasů

MVDr. Dana Neumanová                 55 hlasů

Renata Daňhová                  46 hlasů


 

XIV.  Oznámení výsledků z jednání  nového výboru a kontrolní komise

Kontrolní komise se na svém jednání rozhodla, že předsedkyní této komise bude MVDr. Dana Neumanová.

Výbor KCHND – bude v následujícím 5ti letém volebním období pracovat v tomto složení:

Předseda                                                                            Miroslav Václavík

Místopředseda a hlavní poradce chovu                        Milan Krinke

Ekonomka a hospodářka                                                Jitka Krsová

Jednatelka                                                                          Božena Čelakovská

Vedení výcviku                                                                   Ing. Petra Landová

 

XV.  Diskuse a závěr

Miroslav Václavík  -  upozorňuje přítomné s vyjádřením FCI k posuzování kupírovaných zvířat (ocas i uši) v zemích, kde toto není zákonem zakázáno.

Milan Krinke – poděkoval za práci všem poradcům chovu a vyzval chovatele k četnějším vrhům u chovu německých dog v barevném rázu žlutí-žíhaní.

Bylo předneseno usnesení členské schůze a provedeno hlasování.

Při hlasování  se 1 přítomný člen klubu zdržel, všichni ostatní hlasovali pro uvedené znění závěrečného usnesení členské schůze.

Závěrečné slovo přednesl pan Vladimír Adlt.

Zapsala: B. Čelakovská