Zápis z jednání chovatelského kolegia

Přeštice– 11.02.2017

Přítomni: Milan Krinke, Vladimír Adlt, Iveta Herinková, Helena Kovalová, Jitka Krsová, Miroslav  Václavík

Za RK: Renata Daňhová

I. kontrola zápisu

Mimořádné bonitacenávrh předloží k vyjádření členské základně v březnu hlavní poradce chovu Milan Krinke.

Návrh podmínek konání:

-       majitel psa či feny zažádá hlavního poradce chovu o konání mimořádné bonitace písemně s uvedením důvodů

-       hlavní poradce chovu jmenuje bonitační komisi

-       hlavní poradce chovu určí místo konání mimořádné bonitace

-       žadatel o bonitaci je povinen uhradit tyto náklady:

cestovní výdaje všem členům komise v souladu s reglementy klubu

bonitační poplatek pro členy klubu  Kč 1 000,- 

nečlenové na základě podepsané smlouvy s klubem

uhradí Kč 3 000,-.

Zástupce poradce chovu Vladimíra Adlta

Po zvážení námětů pana Adlta, navrhuje chovatelské kolegium výboru klubu ke schválení pana Ivana Smejkala.

Vrh u chovatelky paní V. Výborné

Hlavnímu poradci chovu bylo 30. 09. 2016 oznámeno nabyvateli štěňat (manž. Hegedüšovi – nejsou členy KCHND), že vznikla pochybnost o správnosti uvedených rodičů v PP. Klub provedl u Geonomie v Plzni příslušná vyšetření a to z odebrané krve u otce, matky  a u třech štěňat. Odběr byl proveden vždy za přítomnosti člena chovatelského kolegia jako svědka. Dva nabyvatelé štěňat zkoušku odmítli.

Výsledky z Geonomie jsou v majetku klubu.

Paternita byla Genomií potvrzena, písemně budou vyrozuměni: chovatelka, majitel krycí psa a nabyvatelé štěňat

– zajistí Jan Čelakovský.

Ocenění chovatelské prácedalší návrhy budou projednány v následujícím roce.


II. různé

Renata Daňhovábyly předány doklady od pana Josefa Hodana (předala Jitka Krsová). Materiál bude zpracován do elektronické podoby.

Hlavní poradce chovu obdrží externí disk s nahrávkou chovatelské činnosti za dobu, kdy ČMKU zpracovává.

Tiskopisy – krycí listy/hlášení vrhu  – namnoží (na žlutý papír) Jitka Krsová a přiveze na březnovou bonitaci.