Zápis z jednání výboru KCHND – Mladá Boleslav – 13. 11. 16

Přítomni: Miroslav Václavík, Milan Krinke, Ferdinand Rezek,

Jitka Krsová, MUDr. Jan Čelakovský

Za RK: Helena Kovalová

 

I. kontrola zápisu

Dokumentace od pana Hodana bude předána na příštím jednání výboru – zodpovídá Jitka Krsová.
Webové  stránky klubu – bude řešeno za přítomnosti Renaty Daňhové.

S panem Špinarem bude pravděpodobně nutné se setkat osobně.

Výcvik – všechny výcvikové akce, které jsou pořádány klubem,  musí být uvedeny v plánu výcviku na daný kalendářní rok. Podklady lze zaslat Ing. Petře Landové.

Ročenka KCHND – bude rozdávána přítomným členům klubu na členské schůzi v březnu.

Ostatní body zápisu splněny.

 

II. hodnocení klubové výstavy a příprava pro rok 2017

Předseda  klubu poděkoval řediteli výstavy Pavlu Hofírkovi a přípravnému výboru za velmi kvalitně připravenou akci. Vyskytly se nepatrné  nedostatky – nebylo vhodné, aby ředitel výstavy předával ceny při závěrečném defilé – nutné na příští výstavu dořešit. Klubové výstavy jsou skutečným svátkem všech dogařů a jsou nejen pro naše členy ale i zahraniční účastníky vítanou akcí. I letošní výstava s počtem přes 200 zúčastněných  dog o tomto trendu vypovídala.

Příprava klubové výstavy 2017 -  termín výstavy je  02. 09. 2017. Pan Pavel Hofírek přijímá funkci ředitele výstavy. Do příštího jednání zajistí areál a připraví výstavní výbor.

 

III. plán klubu na rok 2017

Jednání výboru a kolegií – 11. 02.  od 10.00 hodin - Přeštice – prostory zajistí Jitka Krsová.

 

Členská schůze -  18. 03.Mirošovice – zajistí Vladimír Adlt

 

Bonitace:

11. 03. sobota Mladá Boleslav

                         Předseda 1. komise – Lubomír Kvasnička

                         Členové Vladimír Adlt a Martina Kučerová

                         Předseda 2. komise – MUDr. Jan Čelakovský

                       Členové Milan Krinke a Karel Klobása

18. 06. neděle  Morava (místo zajistí Helena Kovalová)

                         Předseda 1. komise – MVDr.  Milan Štourač, CSc.

                         Členové  Jan Čelakovský a Helena Kovalová

                         Předseda 2. Miroslav Václavík

                       Členové Iveta Herinková a Karel Klobása

25. 11. sobota  Mladá Boleslav

                         Předseda 1. komise – Milan Krinke

                         Členové Helena Kovalová a Martina Kučerová

                         Předseda 2. komise – Vladimír Adlt

                        Členové  Jan Čelakovský a Lubomír Kvasnička

Kontrola PP a měření Ferdinand Rezek + jeden člen klubu.

Klubová  výstava s titulem KV – 02. 09.

II. klubová výstava – 07. 10. – České Budějovice

Speciální výstava Memoriál Václava Krse – 08. 05. -  Ml. Boleslav

Světová výstava psů – 9. – 12. 11. Lipsko

09. 09. – výstava Eu DDC

Propozice na všechny akce klubu – musí být zpracovány KCHND. Bude požádána Renata Daňhová, aby propozice naší Klubové výstavy přizpůsobila Speciální výstavě – memoriálu V. Krse a II. Klubové výstavě.

 

IV. příprava voleb

Na členská schůzi 18. 03. 2017 v Mirošovicích proběhnou volby do výboru klubu a revizní komise.

Návrh kandidátů na jednotlivé funkce nutno zaslat poštou na kontaktní adresu klubu nejpozději do 31. 01. 2017

Návrh musí obsahovat  – jméno, příjmení, datum narození a bydliště kandidáta, funkci, kterou by navrhovaný eventuálně vykonával  Nedílnou součástí návrhu musí být písemné vyjádření  kandidáta.

Seznam kandidátů – připraví výbor a zveřejní na webových stránkách klubu.

Pokyny pro postup při navrhování kandidátů budou zveřejněny spolu s pozvánkou ve zpravodaji a na webu.

Restauraci U Císaře zajistí Vladimír Adlt.

 

V. zástupce poradce chovu Vladimíra Adlta

Dana Tůmová se z časových důvodů  zříká funkce zástupce poradce chovu pro kraj Středočeský a Prahu. Vladimír Adlt si připraví na příští jednání návrh vhodného člena klubu pro tuto funkci. V případě nutnosti pomohou při řešení chovatelských záležitostí pro tuto oblast   Miroslav Václavík a Jitksa Krsová.

 

VI. ocenění na členské schůzi

Pohár pro nejstarší dogu  – do 28. 02. 2017  nutné zaslat podklady Milanu Krinkemu (průkaz původu, jméno a adresu majitele včetně telefonního čísla).

Klub uhradí poháry pro: České šampiony, Šampiony ČMKU, Grand šampiony a Junioršampiony ČR – kopii diplomu nutné zaslat nejpozději do 28. 02. 2017 Renatě Daňhové.

Poháry pro Interšampiony – Jitka Krsová osloví firmu ABRUS Jany Štětkové a Mariky Cibulkové se žádostí o sponzorství těchto pohárů.

Podklady pro Interšampiony nutné zasílat také na adresu Renaty Daňhové.

Šampion práce – pohár uhradí klub, podklady připraví Ing. Petra Landová.

 

VI. různé

Webové stránky kloubu – vedeny velmi zodpovědně Renatou Daňhovou.

Výbor se bude zabývat podmínkami pro zveřejňování informací členům klubu. Do příštího jednání připraví Iveta Herinková návrh na změny pravidel, které dosud pro webové stránky platí.

Iveta Herinková – zúčastnila se výcvikových akcí pod vedením Ing. Petry Landové. Akce byly na vysoké organizační i obsahové úrovni. Vyslovena chvála.  BM byl po dlouhé době velmi slušně obsazen.

Ing. Petra Landová – požádá MVDr. Danu Neumanovou o zajištění lékárničky první pomoci psa.

Milan Krinke – paní Olahová nabídla fotodokumentaci předávání pohárů na členské schůzi. S ohledem na volby v roce 2017 bude návrh zvážen pro členskou schůzi v následujícím roce.

Korespondence – na klub přišla stížnost o neoprávněném vyloučení ze soutěže o nejlepší pár na naší klubové výstavě 2016. Stížnost je oprávněná, paní Lhotová přihlásila a zaplatila pár přes dogoffice. Klub se omlouvá a sdělí paní Lhotové, že v případě zájmu se příští výstavy  může účast nit zdarma.  Dopis odešle Jan Čelakovský.

Vyřazení telefonního přístroje s faxem – z důvodu zrušení pevné linky je  Boženou Čelakovskou vrácen. S ohledem na stáří jej klub nadále nevyužije a jednohlasně schvaluje jeho odpis. Návrh ke schválení zajistí Ferdinand Rezek.

 

Zapsal: Jan Čelakovský