Usnesení z členské schůze Klubu chovatelů německých dog, konané 19. března 2016

Členská schůze bere na vědomí

·                     Zprávu předsedy klubu p. Václavíka včetně informace o změně stanov a názvu klubu, dále o akcích minulých i budoucích

·                     Zprávu o KV 2015 od pana Krinkeho, včetně poděkování sponzorům a organizačnímu týmu

·                     Zprávy od jednotlivých poradců chovu (pp. Adlt, Václavík, Krsová, Herinková, Kovalová)

·                     Zprávu hlavního poradce chovu p. Krinkeho

·                     Zprávu o hospodaření klubu od ekonomky paní Krsové včetně „dogy v nouzi“

·                     Návrh rozpočtu

·                     Zprávu kontrolní, dříve revizní, komise od p. Neumannové

·                     Zprávu z výcvikového kolegia (část od p. Jurčeky, část od p. Landové)

·                     Informaci o setkání rozhodčích našeho plemene (p. Václavík)

·                     Informaci od hl. poradce chovu o setkání delegátů a zasedání chovatelské komise EuDDc v Belgii

·                     Udělení Ocenění za vynikající chovatelskou činnost a přínos pro plemeno ND  p.Herinkové

·                     Návrh výboru klubu na možnost konání mimořádných bonitací

·                     Informaci, že zapsání krytí a vrhu na webových stránkách  si zajišťuje každý chovatel sám (chovatel – správce stránek), tak jako tomu bylo dosud

Členská schůze schvaluje

·                     Rozpočet klubu na rok 2016 všemi hlasy

·                     Možnost konání mimořádných bonitaci

Členská schůze ukládá výboru KCHND

·                     Vyřešit  otázku mimořádných bonitací, připravit podmínky, za nichž to bude možné

·                     Zajistit upravení hlavičky ohledně krytí na klubových stránkách                                 

 

Za návrhovou komisi Marie Vaňková