ČLENSKÁ SCHŮZE KCHND

MIROŠOVICE – 19. 03. 2016

 

ZÁPIS

Dle prezenční listiny přítomno  50 členů klubu a 9 hostů.

I.  Zahájení a volba komise

Jednání zahájil  předseda klubu Miroslav Václavík,   přivítal všechny přítomné.

Účastníci  minutou ticha uctili památku  dlouholeté chovatelky Táni Měřínské.

Navržena  mandátová komise ve složení Mgr. Marie Vaňková, Livie Chmelová a Miroslav Šercl – schválena bez připomínek.

II. Vyhlášení  nejstarší dogy

Tímto úkolem byl pověřen Milan Krinke. Na jeho adresu se přihlásily tyto německé dogy:

DRACULA SILVA TAROK skvrnitý pes                     nar. 23. 10. 2007

    chovatel a majitel Ing. Leopold Dostál

EMA DESTIN VON WIEDERHOLZ  skvrnitá fena       nar. 13. 11. 2006

    chovatel a majitel MVDr. Dana Neumanová

DIXI OD HANÍNSKÉHO LOMU    černá fena                nar. 15. 09. 2006

     chovatel Zdeněk Havlíček,  majitel p. Šiler

INES Z JOSEFOVSKÝCH BUD    černá fena               nar. 20. 01. 2006

     chovatel a majitel Josef Kudrna

 

NEJSTARŠÍ PŘIHLÁŠENOU DOGOU BYLA A POHÁR OBDRŽELA

CARAMELA BOHEMIA QUERCUS

žlutá fena        narozená 24. 12. 2004

otec FALRYS COLOSSAL   m.ABBA BOHEMIA QUERCUS

chovatel Marie Hájková      majitel Štěpánka Šamánková

III. Přednáška

Na členskou schůzi přijala pozvání paní Vladimíra Tichá  (ČMKU), vystoupila zde s přednáškou, zabývající se chrupem u psů.

Děkujeme.

IV. Zprávy poradců a hlavního poradce chovu

Zveřejněny  ve zpravodaji 1/2016 v plném znění.

V.  Hodnocení klubové výstavy

Informaci podal ředitel KV Milan Krinke. Ta se konala v loňském roce  v Plzni-Bolevci. 

VI. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2015  a rozpočet na rok 2016

Zprávu přednesla ekonomka klubu Jitka Krsová a je zveřejněna  ve zpravodaji 1/2016 v plném znění.

Návrh rozpočetu na rok 2016 (v tisící Kč):

členské příspěvky               100                        -   2

zpravodaj                                                        -   4

ročenka                              5                          -  40

poháry                                                           -    8

vrhy                                  65                          -    6

bonitace                            35                          -  50

klubová výstava                180                          -180

memoriál V. Krse                 5                         -    5

II. klubová výstava                 5                      -    1

výcvikové akce                      3                      -   20

věcná režie                                                    -  30

ČMKU                                                            -    2

Eu DDC                                                         -   20

cestovné výbor a rozhodčí                                -   30  

398                       - 398

Návrh rozpočetu nebyl připomínkován a byl jednohlasně schválen.

VII. Zpráva revizní komise

Zveřejněna ve zpravodaji 1/2016 v plném znění.

VIII. Zpráva výcvikového kolegia

Zveřejněna ve zpravodaji 1/2016 v plném znění od Jaromíra Jurčeky a ing. Petry Landové.

Vedením výcvikového kolegia je nyní  výborem pověřena Ing. Petra Landová. Akce, které proběhly, nebo jsou připravovány budou zveřejněny ve zpravodaji 1/2016.

IX. Zpráva předsedy kolegia rozhodčích

Zveřejněna ve zpravodaji 1/2016 v plném znění.

X. Zpráva z jednání Eu DDD

Přednesl Milan Krinke.

XI. Předání pohárů šampionům

Přehled oceněných jedinců uveden ve zpravodaji 1/2016.

Děkujeme za sponzorování pohárů pro veterány   Mgr. Marii Vaňkové a firmě ABRUS Jany Štětkové a Mariky Cibulkové za sponzorování pohárů pro interšampiony. Děkujeme.

XII. Ocenění chovatelské práce

Výbor předal certifikát za přínos v chovu německé dogy

Ivetě HERINKOVÉ – chovatelská stanice Uttis (Regia Uttis).

Iveta Herinková poděkovala za toto ocenění, kterého si velmi váží, shrnula svoji chovatelskou činnost od počátku a zároveň poděkovala svému příteli arch. Pavlu Váňovi, který jí byl při chovu nápomocen.

XIII. Diskuze

Výbor klubu předkládá návrh možnosti mimořádných bonitací – většinou hlasů schváleno, aby se výbor zabýval podmínkami mimořádných bonitací. Zdrželo se 8 přítomných, ostatní hlasovali pro.

MVDr. Milan Štourač – ptá se zda je na webových stránkách klubu uveřejněn správný chovatelský řád. Zajistí Milan Krinke.

Zavedení internetová síň slávy  - bylo nesprávně odhlasováno na minulé členské schůzi.

Ocenění čestným členům – p. Štourač navrhuje, aby bylo předáno ocenění stejně, jako je tomu za chovatelskou práci.

Opravit ve zpravodaji čestné členy „in memoriam“. Zajistí redakční rada.

Hlášení krytí a vrhů – po diskuzi přítomní členové navrhli, aby si hlášení prováděl chovatel sám na adresu správce webu Renaty Daňhové.

Přijato jednohlasně.

Národní výstava Brno - 10. ledna 2016. Z rozhodnutí ČMKU byly odebrány tituly z důvodu porušení výstavního řádu.

Rozhodčí MVDr. Milan Štourač obdržel od ČMKU napomenutí.

Zapsal: Jan Čelakovský