Vážení dogaři, milí hosté,

Jménem celého výboru vás vítám na dnešní členské schůzi zde v Mirošovicích. Dovolte, abych zvlášť přivítal naší čestnou členku paní Boženu Čelakovskou.

Scházíme se na tradičním místě každoročně ve stejném období, abychom zhodnotili uplynulý rok a nastínili plány pro rok 2016.

V roce 2015 se výbor klubu sešel celkem 5x, z toho jedenkrát mimořádně, aby projednal klubovou výstavu. Chovatelské kolegium jednalo 4x, kolegium rozhodčích se schází každoročně na začátku roku, společně se schůzí výboru klubu a chovatelského kolegia v Přešticích. Zástupce kontrolní komise se zúčastnil každého jednání, aby dohlížel na dodržování našich normativů. Členskou schůzi pořádáme 1x ročně, bonitace se již několik let pořádají každý rok 3, což si myslím, že vyhovuje. Jarní a podzimní bonitace se konají v Mladé Boleslavi, kde je možnost využití kryté haly a zároveň celkové výborné zázemí, letní bonitaci pořádáme na Moravě.

Klubové výstavy se uskutečnily opět dvě. Klubová se zadáváním titulu Klubový vítěz se konala na novém místě v krásném prostředí a za pěkného počasí v autokempu OSTENDE v Bolevci u Plzně, pod vedením nového ředitele výstavy pana Milana Krinkeho. K této výstavě vám podá podrobnější zprávu sám ředitel výstavy. Za sebe mohu říci, že to byla jedna z nejdařilejších klubových výstav, které pamatuji a bylo jich již dost.

Druhá klubovka se zadáváním čekatelství CAC se konala opět na podzim při mezinárodní výstavě v Českých Budějovicích. Tato výstava bývá méně zastoupená, ale pro některé vystavovatele vhodná, jelikož zůstávají do druhého dne, kdy se koná mezinárodní výstava.

Naše speciální výstava „ Memoriál Václava Krse“ se tradičně pořádá v Mladé Boleslavi při Pojizerské krajské výstavy, při průměrné návštěvnosti. Věřím, že v letošním roce bude účast vyšší, posuzuje zahraniční rozhodčí z Itálie.

Výcvikové kolegium v roce 2015 mělo též několik akcí. Kolega Jaromír Jurčeka z osobních důvodů nemohl dále vykonávat svojí funkci předsedy kolegia, přesto se ale snažil vše, co bylo naplánované uspořádat, za což mu děkuji. Nyní se výboru klubu podařilo domluvit s paní Petrou Landovou, aby se tohoto úkolu ujala. Věřím, že všichni, kdo má o výcvik a socializaci německých dog zájem jí budou nápomocni, včetně celého výboru klubu.

Redakční rada zpravodaje pracuje ve stejném složení. Od letošního roku se zpravodaj vydává v elektronické podobě. Obsahuje nadále veškeré informace o dění v klubu, velice úzce spolupracuje s paní Daňhovou, která má na starosti webové stránky, kde se s předstihem objevují důležité informace.

Posledně jsem informoval, že v návaznosti na tyto zprávy se výbor klubu zabývá možností vydáním tištěné „ROČENKY“. Dnes mohu říci, že tato informace byla správná a pravděpodobně již na letošní klubové výstavě bude tato ročenka k dispozici.

Další tradicí našeho klubu je předávání pohárů Šampionům a vyhlášení nejstarší žijící německá doga. Všem patří poděkování za reprezentaci našeho plemene.

Chci též poděkovat všem, kdo přispěli sebemenším dílem pro chod klubu, ať již to byli funkcionáři klubu, nebo řadoví členové. Velké poděkování patří též všem sponzorům, kteří se podílejí na sponzorování akcí našeho klubu.

Je též mou povinností Vás informovat o změně stanov, které jsme minulou schůzi schválili, tyto stanovy jsou již zaregistrované a též je zaregistrován nový název klubu: Klub chovatelů německých dog z.s.

Nyní něco k letošnímu roku, který je po kynologické stránce velice bohatý.

Některé akce se již uskutečnily. Národní výstava v Brně, DUO CACIB taktéž v Brně a před týdnem bonitace v Mladé Boleslavi. Začátkem května se sejdeme opět v Mladé Boleslavi na naší velké akci, kterou je Speciální výstava německých dog Memoriál Václava Krse. Tuto výstavu bude, jak jsem již uvedl posuzovat italský rozhodčí. Bonitace jsou naplánované opět tři na tradičních místech. Taktéž schůze výboru klubu a chovatelského kolegia proběhnou dle plánu. Klubová výstava se zadáváním Klubového vítěze, která je věnována památce našeho čestného člena panu Miroslavu Skálovi se uskuteční opět v areálu autokempu Ostende Bolevec, pod vedením ředitele výstavy pana Pavla Hofírka. Posuzovat budou zahraniční rozhodčí.

II. klubová výstava s CAC bude opět v Českých Budějovicích při mezinárodní výstavě.

Vážení, toto je v krátkosti souhrn informací, co se událo v minulém období od členské schůze a nástin toho, co nás čeká v roce letošním. Věřím, že i nadále se budou řešit záležitosti, které průběžně k nám přicházejí, racionálně, v rámci řádů a předpisů a hlavně bez emocí.

Zprávy od dalších funkcionářů budou předneseny během jednání. Jedná se o chovatelskou činnost, zpráva týkající se výcviku, zpráva ekonomky, z kolegia rozhodčích, Kontrolní komise a další.

Závěrem bych vám chtěl poděkovat za pozornost. Dnešní členské schůzi přeji, aby byla pro všechny přítomné, příjemně stráveným dnem v tomto kolektivu „dogařů“, aby se jednalo důstojně a bez emocí. Do letošního roku, přeji všem, mnoho úspěchů a pevné zdraví.

V Mirošovicích 19. Března 2016                                                Miroslav Václavík