Zápis z jednání chovatelského kolegia

Přeštice – 16. 01. 2016


 

Přítomni:  Vladimír Adlt, Iveta Herinková, Helena Kovalová,  Milan Krinke,

Jitka Krsová, Miroslav Václavík

Přítomni za RK: Renata Daňhová

 

Jednání zahájil ústřední poradce chovu Milan Krinke.

 

I.              Kontrola zápisu

-    Listopadová bonitace  v roce 2015 konaná v Mladé Boleslavi:

hlavní poradce chovu dohledal v databázi chybějící barvu feny ve třetí generaci včetně doplnění v plemenné knize. Jedná se o tři jedince, kde nebyla (formálně) dokončena bonitace.

Majitelé bonitovaných jedinců si musí nechat doplnit záznam o bonitaci do průkazu původu od předsedy bonitační komise a následně provést přeregistraci na plemenné knize ČMKU u paní Pečené.

- Upozornění na zákaz chovu u jedinců, kteří byli v majetku paní

H. Navrátilové.

-    Žádost o krytí skvrnitá x skvrnitá v chovatelské stanici Edmont´s Angelick Eyes paní Stelly Horákové. Fena HARMONIA Queen Harlekýn, pes EDMONT od Božské arie.  Žádosti vyhověno  většinou hlasů.

-   Ocenění chovatelských zásluh:

navrhována stanice „UTTIS“, později přejmenovaná na „REGIA UTTIS“ Ivety Herinkové, která splnila stanovené podmínky. Dále byly navrhovány chovatelské stanice „NORACH“ a „ŘÍČANSKÁ HVĚZDA“. Chovatelské kolegium předává tento návrh k projednání výboru.

-   Razítko „chovnost Eu DDC“ – v případě nepřítomnosti hlavního

poradce chovu předá před konáním bonitace razítko některému z poradců chovu  (členovi chovatelského kolegia) tak, aby bylo k dispozici na bonitaci.

 

II.             Různé:        

Diskutována problematika bonitační turistiky.  Možnosti budou ještě zváženy a předloženy k diskuzi na členské schůzi.

Vladimír Adlt – předává pozdrav od dlouholetého chovatele, člena KCHND pana Vymětalíka. Všem členů klubu přeje hodně úspěchů v chovu německé dogy.

                       - fotografie z bonitací, uveřejňované ve zpravodaji. Dogy jsou zde prezentovány každá z jiného úhlu, někdy jen hlava apod.

Odpovídá Milan Krinke – budou osloveni fotografové a domluven jednotný způsob postupu při pořizování fotografií. Zajistí Milan Krinke.

 

Zapsal: Jan Čelakovký