ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE – MIROŠOVICE – 21. 03. 2015

Účast dle prezenční listiny: 65 členů KCHND a 12 hostů

 

I.  Uvítání a volba komise

Jednání  zahájil předseda klubu Miroslav Václavík a minutou ticha uctil památku čestného předsedy klubu Josefa Hodana a čestného člena Miroslava Skály. 

Zvolena byla jednohlasně mandátová komise ve složení: Vladimír Adlt, Helena Kovalová a Romana Dyntrová. 

Zpráva předsedy klubu Miroslava Václavíka zveřejněna ve zpravodaji.

 

II.  Přednáška 

Přednášku na téma Genetika a chov psů  přednesla Vladimíra Tichá (ČMKU).

 

III. Vyhlášení nejstarší dogy za rok 2014

Celkem se přihlásilo 6 německých dog, a to:

INES z Josefovských  bud  nar. 20. 01. 2006  černá fena

(DINO z Josefovských bud x NAOMI Miréz Bohemia)  

Majitel: Lada Winklerová

AURORA SILVA TAROK       nar.21. 04. 2005 černá fena 

(AMORE MIO Grand Elegance x Yris Regia Uttis) 

Majitel: Leopold Dostál

ELIOT Dog-Lome                 nar.18. 03. 2005 modrý pes

(GLENN v.Himmelkron x  CENTA Dog Lome)

Majitel: Michaele Fridrichová

BRIGITTE Velvet Dog   nar. 18. 12. 2004 černá fena

(ESTON Furiant Morava x VININA od Bibiky)

Majitel: Ivan Smejkal 

ALBERT od Božské Arie  nar. 30.10. 2003 černý pes

(AKIM Kozákovský klenot x CHRISTIN Dog Lome)

Majitel se, bohužel, nemohl členské schůze zúčastnit, i když Albertovi je 11,5 roku a pohár by obdržel. 

NEJSTARÍ DOGOU BYLA VYHLÁŠENA A POHÁREM OCENĚNA: 

AMÉLIE  HYNEČKŮV OHEŇ    nar. 14. 05. 2004  černá fena 

(WANDAL Regia Uttis x XANTIPA Regia Uttis)

Majitel: Zdeněk Havlíček

 

IV. Zprávy regionálních poradců  a ústředního poradce chovu  

Zpráva výcvikového kolegia

Zpráva ekonomky klubu za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015

(návrh rozpočtu schválen bez připomínek)

Zpráva revizní komise

Zveřejněny ve zpravodaji plném znění.

 

V. Předání ocenění

Za dlouholetý přínos v chovu německé dogy byl předán čestný certifikát  klubu paní Janě Štětkové – chovatelské stanice  BOHEMIA ABRUS.

 

VI. Chovatelský řád

Schválen bez připomínek – jednohlasně.

 

VII. Stanovy KCHND

Znění návrhu včetně doplněných relevantních připomínek od MVDr. Milana Štourače přečetl Miroslav Václavík.

Proběhla diskuse k danému tématu.

Hlasováno o připomínkách:

Funkční  období – 5ti leté  - pro 34, proti 12, zdrželi se 4 přítomní,

5ti členný výbor a 3 členná kontrolní komise – pro 45, proti 1, zdrželi se 2.

Stanovy v předloženém znění: proti 1, zdržel se 2, pro 45.

 

VIII. Řešení přestupku v chovatelské stanici QUEEN HARLEKÝN

Předseda seznámil přítomné se situací. Paní Navrátilová s chovatelským kolegiem ani s výborem nespolupracuje. Sliby, dané telefonicky, neplní.  V současné době nedodala několikráte urgované testy  DNA od 2 štěňat vrhu „L“ a neuhradila upomínanou dlužnou částku Kč 3 457,-  za zjištění paternity. ČMKU pozastavila chovatelce činnost na dobu 1 roku pro všechna zvířata v jejím držení. 

Výbor klubu proto navrhuje vyloučení z KCHND Hedviky Navrátilové z důvodu nesplaceného dluhu. 

MVDr. Štourač upozorňuje na dodržování řádu klubu. Provinění proto  prošetří revizní komise a výbor zahájí v otázce dluhu s Hedvikou Navrátilovou nové kárné řízení.

 

IX.  Předání pohárů šampionům

Seznam všech šampionátů uveden ve zpravodaji.

Klub děkuji sponzorům pohárů pro Interšampiony firmě ABRUS Jany Štětkové a Mariky Cibulkové. Na poháry pro šampiony ostatních zemí 

se sponzorsky podíleli: Jan Baláž, Miroslav Šercl, Lenka Vrbová a Hedvika Navrátilová – všem sponzorům klub upřímně děkuje.

 

X. Vyhlášení nejlepšího pracovního psa a feny

Přehled uveden ve zprávě o výcviku.

Klub děkuje za sponzorování pohárů pro vítěze paní Olze Baštové, chovatelská stanice QUINCY ETC.

 

XI. Různé

Milan KRINKE – ředitel klubové výstavy 2015 – podal informaci o přípravě této akce. Výstavní výbor má rozděleny kompetence a úkoly jsou průběžně dle potřeby plněny. 

Soňa Hromadová -  zařazení čestné třídy a mimo konkurenci do propozic KV – možno až v roce 2016 – hlasování 22 proti, 21 pro, 9 se zdrželo.

MVDr. Milan Štourač -   do podmínek ocenění úspěšných chovatelů by  měly být zapracovány zdravotní aspekty odchovů, pracovní výsledky jedinců apod.  Výbor se touto otázkou bude zabývat.

   - Název memoriálu  Jany Vicherkové  by měl být doplněn od roku 2016 o jméno Miroslava Skály.

Schváleno: proti 0, zdrželi se 3.

   - Pohár Josefa Hodana – pro vítěze chovatelské skupiny na naší KV. Schváleno jednohlasně.

   - Petr Němec – návrh na udělení čestného členství in memoriam – schváleno jednohlasně.

   - Udělení poháru Petra Němce pro nejstarší dogu od roku 2016 – pro 30, zdrželo se 23 přítomných.

   - Založení „Virtuální síně slávy“ na webových stránkách klubu – výbor se touto možností bude zabývat. 

Hlasování: 27 pro, 24 se zdrželi, proti 0.

Miroslav Václavík  – žádá všechny  členy klubu o zaslání e-mailové adresy jednateli klubu (dogycelakovsky@seznam.cz ) pro doručování zpravodaje.

   - žádá všechny členy o návrhy kandidátů na  vedoucího výcvikového kolegia. Jaromír Jurčeka odstoupil z této funkce  z vážných osobních důvodů.

   - čestnými členy zůstávají i nadále všichni čestní členové výboru a klubu in memoriam.

Jednání ukončil poděkováním za účast a korektní jednání předseda klubu Miroslav Václavík.

Zapsal: Jan Čelakovský