ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU KCHND – MLADÁ  BOLESLAV – 14. 03. 2015

Přítomni: Milan Krinke, Jitka Krsová, Ferdinand Rezek, Miroslav Václavík

Omluven: MUDr. Jan Čelakovský

Za RK: Renata Daňhová a Helena Kovalová

I.  kontrola zápisu

- Majetek klubu – nutné ještě dohledat odpisové protokoly a zjistit, zda byly odevzdány všechny tetovací kleště. Dále připravit odpisový protokol na výcvikové pomůcky – termín - do jednání příštího výboru připraví Jitka Krsová.

- Ekonomické otázky klubu – podpisové právo u KB – v současné době je k podpisu oprávněn pouze předseda Miroslav Václavík. Milan Krinke a Jitka Krsová si podpisové vzory u KB musí v co nejkratší době zajistit. Potřebné dokumenty klubu byly KB dodány. Nová korespondenční adresa oznámena, p.o.box zrušen k 31.3.2015. Daňové přiznání zpracováno. Předloženy ke kontrole účetní doklady za 3 měsíce t.r. revizní komisi - Renatě Daňhové.

- Doplnění rozhodčích - výbor souhlasí s návrhem chovatelského kolegia na doplnění rozhodčích Eu.DDC o Martinu Kučerovou a Luboše Kvasničku – zajistí Milan Krinke

II. klubová výstava

O přípravě informoval ředitel výstavy Milan Krinke. Dne 21.2. 2015 se sešel výstavní výbor. Zde byly upřesněny kompetence a zkontrolováno plnění jednotlivých úkolů.

V současné době je ubytování v areálu obsazeno, zájemcům byly oznámeny na webu další možnosti v plzeňských hotelích a penzionech.

Je velmi poškozený materiál, využívaný pro KV – stany, vybavení kruhů, pásky, tyče i tabule. Některé potřebné vybavení se bude pokud možno řešit výpůjčkou (např.stany), rozhodnutí o jejich eventuálním nákupu se bude řešit v červnu na jednání výboru, ostatní musí být vyrobeny nové (např. vybavení kruhů). Výborem byl po diskuzi upraven ředitelem výstavy přednesený rozpočet KV na vyrovnaný, oproti původně předloženému, který byl pro klub ztrátový. Projednány podmínky, za kterých může být uspořádána tombola.

Přihlášky budou přijímány před dogoffice a závěrečné zpracování zajistí Ivan Smejkal. Ten zároveň provedl kontrolu předložených počítačů od některých poradců chovu, aby bylo možné provádět zápisy v kruzích a tisknout posudečné listy přímo v místě konání výstavy.

III. stanovy klubu

Došlé připomínky výbor projednal a relevantní zapracoval. Stanovy budou předloženy k projednání a ke schválení na členské schůzi 21. 03. v Mirošovicích.

IV. chovatelský řád

Připravený chovatelský řád bude předložen na členské schůzi 21.03. k schválení (nepřišly žádné připomínky).

V. návrh na rozhodčích

Rok 2016 – DUO CACIB Brno Jan Gajewski (Polsko), Bojan Matakovič (Chorvtsko)

                NV Brno MVDr. Milan Štourač

 

VI. různé

- Miroslav Václavík –  vykorespondoval s panem Davidem Špinarem předání celých webových stránek našemu klubu. Předseda klubu Miroslav Václavík bude nadále o předání s panem Davidem Špinarem jednat s tím, že správcem bude Renata Daňhová. Je však nutné, aby byl zvolena ještě další osoba, která by byla schopná s webem pracovat. Všichni přítomní byli požádáni o vytipování vhodné osoby, třeba i nečlena našeho klubu.

- Renata Daňhová -  upozorňuje na stále žádosti členů klubu o zveřejnění výsledku výstav, které nejsou v souladu s danými podmínkami klubu. Ty budou v plném rozsahu při zveřejňování výsledků výstav dodržovány.

- titulní strana webových stránek – zveřejňování fotografií interšampionů – všichni členové klubu mohou zaslat na e-mailovou adresu paní Daňhové (info@fromminitz.cz) fotografie německých dog ve výstavním postoji, které získali titul Interšampion – nyní CIB. Tyto fotografie pak budou na titulní stránce zveřejňovány otáčením .

- Božena Čelakovská – upozorňuje na nutnost opravy razítek klubu, kde je uvedena stará adresa klubu – schváleno.

- Výbor jednomyslně odsouhlasil návrh chovatelského kolegia k případu vrhu „L“ paní Navrátilové chovatelské kolegium navrhuje tento postup: pokud nebudou dodány požadované podklady a nebude uhrazena částka Kč 3 457,- do týdne,  bude podán návrh členské schůzi  21.3.2015  na vyloučení Hedviky Navrátilové z klubu. PP budou vydány pouze na jedince, kde je potvrzena paternita.

Zapsala:Čelakovská