ZÁPIS Z JEDNÁNÍ CHOVATELSKÉ KOLEGIA –MLADÁ  BOLESLAV – 14. 03. 2015

 

Přítomni: Vadimír Adlt, Iveta Herinková, Helena Kovalová, Milan Krinke, Jitka Krsová,

Miroslav Václavík

Za RK: Renata Daňhová

I.             hodnocení bonitace

  1. komise ve složení: předsedkyně Martina Kučerová, členové Karel Klobása a Vladimír Adlt,

posoudila 10 německých dog, jeden skvrnitý pes Harpo od Hanínského Lomu byl vyřazen z důvodu souhrnu nedostatků. Komisi zaujaly 2 feny – černá Priscill from Minitz a modrá Baxaluca Tenesse Mirabilis Gemma. Ostatní předvedení jedinci byli v průměru. Došlo ke přečipování u dvou německých dog. To bylo provedeno místní veterinární stanicí za přítomnosti svědka a potvrzení bylo bonitační komisi předloženo. Je nutné, aby si majitelé před bonitací překontrolovali, zda má jejich německá doga čitelný kód.

  1. komise ve složení: předseda Luboš Kvasnička a členové Iveta Herinková a Milan Krinke

posoudila 4 německé dogy, které byly všechny zařazeny do chovu. Zaujala skvrnitá dovezená fena Venice v.D.P. Altenburger, předvedl se dovezený slušný modrý pes Voodoo v. Herstallturm a z zbývající dva jedinci byli bez podstatných chyb.

II. kontrola zápisu

Kontrola PP při bonitacích

Při měření nutno kontrolovat barvy do třetí generace. (Ferdinand Rezek – bylo prováděno).

Ocenění chovatelů

Na členské schůzi bude předán certifikát navrženému chovateli. Po diskusi chovatelské kolegium  navrhuje udělit ocenění 1x ročně. Návrhy na ocenění navrhnou poradci chovu a schválí kolegium. Podmínky jsou uvedeny v zápisu z jednání ze dne 17.1.2015 a byly doplněny -  tituly musí být získány u 5 jedinců (u každého jedince se započítává jeden titul).

Z přednesených návrhů na ocenění se přítomní shodli jednohlasně na ocenění chovatelské stanice BOHEMIA ABRUS paní Jany Štětkové. Jsou splněny všechny podmínky – členství v klubu nejméně 10 let, bez provinění proti řádům nejméně 5 let, u odchovů získání titulů -5x klubový vítěz, nebo 5x interšampion a nebo kombinace obou – splnili například tito odchovaní jedinci – Loriss, Presley, Rayen, Univers, Vivaldi a Wanett. Vedle certifikátu obdrží paní Štětková květiny – zajistí Vladimír Adlt.

Osobní pozvání k převzetí na členskou schůzi zajistí Milan Krinke.

Doplnění rozhodčích do seznamu Eu.DDC

Chovatelské kolegium navrhuje zaslat na  sekretariát Eu.DDC k doplnění seznamu rozhodčích za náš klub  dva mezinárodních rozhodčí  Marinu Kučerovou  a Luboše Kvasničku. Návrh bude předložen ke schválení výboru klubu.

Vrh „L“ u  Hedviky Navrátilové

Paní Navrátilové písemně vyrozuměna, že  nejpozději do 28. 02. 2015 má dodat ústřednímu poradci chovu Milanu Krinkemu testy DNA u zbývajících štěňat a uhradit dlužnou částku za ověření paternity klubu.  DNA ani úhrada na klub nedošly.

Hedvika Navrátilová má v souladu s reglementy zákaz chovu na všechna zvířata po dobu jednoho roku. Tento zákaz byl vysloven ČMKU a paní Navrátilová toto rozhodnutí obdržela písemně.

Hedvika Navrátilová byla pozvána jednatelem klubu k účasti na tento výbor doporučeným dopisem a na dvě e-mailové adresy, ale nedostavila se a ani se neomluvila.

Po diskusi navrhuje kolegium výboru tento postup, který je předložen výboru k projednání: pokud nebudou dodány požadované podklady a nebude uhrazena částka Kč 3 457,- do týdne, měl by být podán návrh na vyloučení Hedviky Navrátilové z klubu (ke schválení členské schůzi -21.3.2015).

PP budou vydány pouze na jedince, kde je potvrzena paternita.

III.          různé

- Fotografování bonitací

Bonitaci nafotil pan Ivan Smejkal. Domluveno s paní Klobásovou, že bonitace nafotí za proplacení cestového s tím, že na fotografiích klub zachová její logo. Na příští bonitaci písemné pozvání pro paní Klobásovou zajistí – Jan Čelakovský.

Bude možno domluvit eventuálně v případě potřeby i účast fotografky paní Dobrovodské.

- Bonitace dne 07. 06. 2015 – místo konání „Ranč u Bisona“

Iveta Herinková zaslala e-mailem všem funkcionářům náhled na toto navrhované místo konání bonitace. Nachází se 25 km od Velké Bíteše. Pro bonitaci je toto místo vhodné a chovatelské kolegium jej schvaluje. Místo zajistí – Iveta Herinková

- Milan Krinke -  žádá  regionální poradce chovu, aby na jednáních chovatelského kolegia informovali o kvalitě zapsaných vrhů, ať už vysoké kvality, nebo o nedostatcích.

Zapsala: Čelakovská