Článek 9 - Rozhodčí

a)    Na výstavách mohou posuzovat pouze rozhodčí, kteří jsou uvedeni v celostátním seznamu rozhodčích a mají kvalifikaci k posuzování příslušných plemen.

b)    Na mezinárodních výstavách mohou posuzovat jen ti rozhodčí, kteří jsou uvedeni v seznamu mezinárodních rozhodčích členského státu FCI. V zemi svého bydliště i rozhodčí, kteří jsou uvedeni v listině národních rozhodčích a čekají na splnění podmínek pro uvedení na listinu mezinárodních rozhodčích.

c)     Zahraniční rozhodčí členských států FCI mohou v ČR posuzovat jen se souhlasem své mateřské organizace, který vyžádá ČMKU (nevztahuje se na skupinové rozhodčí a na rozhodčí pro všechna plemena) a rozhodčí z nečlenských států FCI po dodání dotazníku - potvrzení, že budou posuzovat podle řádu FCI (viz předpisy FCI). Způsob získání kvalifikace, rozšíření kvalifikace, vedení seznamů rozhodčích upravují speciální mezinárodní a národní předpisy. Rozhodčí z nečlenských zemí FCI smějí na výstavách FCI posuzovat pouze plemena uznávaná jejich národními kynologickými organizacemi, a to i v případě, že na seznamu rozhodčích své národní organizace jsou uvedeni jako rozhodčí pro všechna plemena. Národní rozhodčí FCI pro všechna plemena ze zemí, které jsou řádnými členy FCI, ale mají méně než 100 registrovaných plemen, smějí posuzovat pouze plemena uznávaná jejich národní kynologickou organizací. Nejsou-li uvedeni v adresáři rozhodčích FCI (FCI Judges Directory), musejí mít oprávnění od své národní kynologické organizace.

d)    Na výstavě může posuzovat jen ten rozhodčí, který byl na výstavu delegován a to výhradně na ta plemena, pro která má kvalifikaci. Kluby mohou jednoho rozhodčího na NVP a MVP pro jedno plemeno v jedné výstavní sezóně navrhnout maximálně dvakrát.

e)    Delegaci na výstavy provádí na žádost pořadatele Českomoravská kynologická unie, resp. ta organizace, která je touto organizací pověřena.

f)     Jeden z delegovaných rozhodčích je delegující organizací pověřen funkcí hlavního rozhodčího. V případě, že se na výstavu nedostaví, určí se tento na poradě rozhodčích dohodou.

Povinnosti hlavního rozhodčího:

-       řídí poradu rozhodčích,

-       je předsedou komise, která rozhoduje o protestech,

-       přiděluje čekatele na funkci rozhodčího k jednotlivým rozhodčím,

-       podává do 14 dnů po skončení výstavy souhrnnou zprávu delegujícímu orgánu a ČMKU o jejím průběhu

g)    Rozhodčí má právo:

-       požadovat na pořadateli splnění odpovídajících podmínek pro posuzování psů,

-       upozornit na nevhodné počínání vystavovatelů, pořadatelů nebo pomocníků ve smyslu ustanovení tohoto řádu a při jeho hrubém porušení odmítnout posuzovat psy,

-       neposoudit jedince, který nastoupil opožděně do kruhu, pokud zavinění není způsobeno pořadatelem. V případě, že jedinec byl posouzen dodatečně a nemohl se zúčastnit soutěže, nelze mu zadat pořadí,

-       vyloučit z posuzování jedince, který je evidentně zpoza kruhu hlasitě povzbuzován

-       na vyplacení náhrad spojených s výkonem své funkce.

h)    Rozhodčí má povinnost:

-       neposoudit neovladatelného nebo agresivního jedince,

-       ujistit se, že psi v kruhu nejsou při posuzování postaveni „face to face“ (obličejovými partiemi proti sobě) - viz cirkulář FCI 86/210

-       odmítnout posuzovat na výstavách, které jsou pořádány organizací, která není zastřešena členskou organizací FCI,

-       písemně potvrdit pořadateli přijetí delegace. Přijetím delegace rozhodčí vyslovuje souhlas s podmínkami, které pořadatel či delegující orgán uvedl (posuzovaná plemena, předpokládaný počet jedinců, včetně stanovení výše odměny a náhrad, ubytování apod.),

-       zúčastnit se porady rozhodčích, která se koná nejpozději hodinu před zahájením výstavy,

-       vystavované jedince posuzovat přísně a nestranně. Posuzovat pouze a výhradně podle standardu FCI,

-       vystavit písemný posudek a zadat výstavní ocenění,

-       neposuzovat jedince, jehož byl v posledních šesti měsících před výstavou vlastníkem či spoluvlastníkem. Rozhodčí nesmí posoudit psa, kterého prodal před méně než půl rokem. Totéž se vztahuje na psy, kteří patří do majetku osob jemu blízkých ve smyslu Občanského zákoníku nebo kteří jsou těmito osobami vystavováni,

-       neposuzovat jedince, jehož v posledních šesti měsících před výstavou na výstavu připravoval (česal, stříhal, trimoval, či jinak upravoval jeho vzhled)

-       rozhodčí odpovídá za práci svěřeného čekatele,

-       vyplnit knihu rozhodčího a předat ji výstavnímu výboru.

i)      Chování rozhodčího musí být korektní jak při posuzování v kruhu, tak mimo něj. Z toho vyplývá, že:

-       nemá právo prohlížet katalog před nebo v průběhu posuzování,

-       nesmí přihlásit psa, který je veden pod jeho jménem na výstavách, kde je ve funkci rozhodčího, v den, kdy posuzuje,

-       nesmí se dostavit na výstavu, na které posuzuje, v doprovodu vystavujících, jejichž psy při této akci má posuzovat,

-       v žádném případě se nesmí stýkat s vystavovateli, kteří mu budou na dané výstavě předvádět své psy, ani u nich před výstavou bydlet; ustanovení se vztahuje i na pracovníky ve výstavním kruhu

-       v kruhu se musí chovat korektně a posuzovat všechny psy bez diskriminace. Musí jednat vždy zdvořile,

-       nesmí posoudit jedince s kupírovanýma ušima,

-       při posuzování v kruhu nesmí kouřit ani požívat alkoholické nápoje,

-       při posuzování nesmí používat mobilní telefon,

-       výše uvedená ustanovení se týkají v rámci jeho výkonu i čekatele.

-       nesmí se v žádném případě ucházet o pozvání k posuzování,

Článek 10 - Posuzování

a)        O zadání výstavního ocenění, pořadí a titulu je oprávněn rozhodovat pouze rozhodčí, který je zadává podle kvality předvedených jedinců a není jeho povinností prověřovat, zda předvedení jedinci splňují podmínky, opravňující přihlášení do příslušné třídy (věk, zkoušky, zápisy v plemenných knihách apod.)

b)        V každém kruhu posuzuje jeden rozhodčí. Z prostorových důvodů mohou jeden kruh využít po sobě dva i více rozhodčích.

c)        Při posuzování smí být v kruhu vedle vystavovatelů pouze rozhodčí, vedoucí kruhu, zapisovatel, příp. tlumočník. S povolením hlavního rozhodčího může být do kruhu přidělen i hospitant(i). Rozhodčí se může s pořadatelem dohodnout o vlastním zapisovateli nebo vedoucím kruhu. Do kruhu může v průběhu posuzování vstoupit zástupce pořadatele, případně hlavní rozhodčí, pokud tito zajišťují úkoly spojené se zdárným průběhem výstavy. Vstup jiných osob do kruhu (fotografové, funkcionáři klubu apod.) je dovolen až po ukončení posuzování a určení pořadí, a to vždy jen se souhlasem rozhodčího.

d)        Při posuzování se rozhodčí řídí standardem FCI v jeho plném znění. U plemen dosud neuznaných FCI a plemen nově vznikajících dle standardu schváleného členskou zemí FCI, která je jejich garantem.

e)        Rozhodčí je povinen stanovit v každé třídě (mimo třídu mimo konkurenci) pořadí prvých čtyř jedinců (oceněných známkou výborná, velmi dobrá, velmi nadějná a nadějná).

f)         Jako doklad o provedeném posouzení slouží výstavní posudek, případně diplom, který musí být vlastnoručně podepsaný rozhodčím, který psa posuzoval. Zápis do rodokmenu nebo kvalifikačního listu může být v souladu s propozicemi proveden výstavním výborem (vždy však musí být minimálně uvedeno: datum, místo a druh výstavy, třída ocenění popř. pořadí, tituly a jméno rozhodčího).

g)        Je žádoucí, aby rozhodčí veřejně zhodnotil posuzovanou třídu, zdůvodnil zadaná ocenění a stanovené pořadí.

Článek 11 - Podmínky přijetí na výstavu

a)    Psi musí být zapsáni v plemenné knize členského státu FCI nebo v plemenné knize zemí, jejichž PP FCI uznává.

b)    Pes a vystavovatel musí splnit další podmínky, které jsou uvedeny v propozicích (viz zejména veterinární podmínky čl. 17 tohoto VŘ).

c)     ZRUŠEN

a)    Pořadatel má právo nepřijmout přihlášku kteréhokoliv vystavovatele na jím pořádanou výstavu. O této skutečnosti je však povinen dotčeného vystavovatele neprodleně písemně informovat, a to nejpozději do deseti dnů po obdržení přihlášky. Toto ustanovení se nevztahuje na speciální výstavy.

Článek 12 - Z účasti na výstavě jsou vyloučeni

a)        Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu. Výjimku tvoří psi, kteří nejsou prokazatelně uvedeni v katalogu vinou pořadatele a psi, jejichž posouzení je podkladem pro zařazení do Pomocného registru.

b)        Psi nemocní, podezření z nemoci, po úraze, feny v druhé polovině březosti, feny kojící a háravé feny.

c)        Psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat.

d)        Psi nebezpeční - kousaví a agresivní vůči lidem a psům.

e)        Psi s kupírovanýma ušima.

Článek 13 - Povinnosti pořadatele (Výstavního výboru)

a)    Požádat včas o zařazení výstavy do Kalendáře kynologických akcí.

b)    Vydat propozice se všemi důležitými údaji nutnými pro účast na výstavě i s uvedením skutečností, které vylučují psy z účasti na výstavě. Dále musí být uvedeno, že vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu. V propozicích klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstav musí být uvedeni navržení rozhodčí pro jednotlivá plemena či skupinu plemen.

c)     Zamítnout a vrátit přihlášky a vklady došlé po uzávěrce výstavy a sestavení katalogu, potvrdit přijetí přihlášek.

d)    Sestavit a vydat výstavní katalog, ke kterému není přípustné doplňovat jakékoli dodatky (např. formou vložených listů).

e)    Zajistit u delegujícího orgánu delegování navržených rozhodčích a v návrhu zahraničních rozhodčích i vyžádání souhlasu mateřských organizací.

f)     Zajistit vyškolený personál do kruhů a výstavní kanceláře.

g)    Zajistit předem čitelně vyplněné posudkové listy, diplomy a doklady o udělení titulů a čekatelství.

h)    Zajistit viditelná označení pro vystavované psy.

i)      Zajistit pořadatelskou, veterinární a zdravotnickou službu po dobu konání výstavy.

j)     Zajistit dostatečný počet odpovídajících výstavních kruhů. Kruhy musejí být natolik prostorné, aby se v nich vystavovaná plemena mohla dostatečně předvést v pohybu odpovídajícímu plemennému standardu, a musí svojí velikostí odpovídat velikosti vystavovaných plemen stejně, jako počtu současně vystavovaných jedinců. Zejména pak zajistit vhodný neklouzavý povrch minimálně po obvodu kruhu v dráze pohybu psa, případně další nezbytné vybavení (např. váhy, odpovídající stůl s podložkou na posuzování malých plemen). V případě, že kruh nebo jeho vybavení nesplňuje výše uvedené, má rozhodčí právo přerušit posuzování a požadovat po pořadateli nápravu.

k)    Vyplatit rozhodčím a dalším pracovníkům finanční odměnu a náhrady v předem stanovené výši.

l)      Pořadatel je povinen dbát všech veterinárních předpisů, které stanoví orgán Státní veterinární správy (musí je uvést v propozicích) a orgánů místní správy, které pořádání akce na svém území povolují.

m)   V případě nekonání výstavy z důvodů vyšší moci budou výstavní poplatky použity na uhrazení nákladů spojených s přípravou výstavy.

n)    Pořadatel nesmí pověřit osobu, která bude vystavovat, před posuzováním péčí o rozhodčího.

o)    Personál  (vedoucí kruhu, překladatel/ka, zapisovatel/ka) nesmí pracovat ve výstavním kruhu, v kterém by měl být posouzen pes přihlášený na výstavu pod jeho jménem a nesmí předvádět žádného psa ve výstavním kruhu, v kterém pracuje.

p)    Pořadatel je povinen archivovat zaslané přihlášky na výstavu po dobu 1 roku. 

Článek 14 - Práva a povinnosti vystavovatele

Vystavovatel má právo:

a)    aby jeho pes byl uveden v katalogu výstavy, pokud se ve stanoveném termínu přihlásil a včas zaplatil výstavní poplatek, nebyla-li jeho přihláška odmítnuta dle čl. 11, písm. d)

b)    na posouzení přihlášeného psa,

c)     obdržet originál výstavního posudku, diplom a případně získanou věcnou cenu,

d)    používat tituly získané na výstavách,

e)    odstoupit v průběhu posuzování před započetím posuzování vlastního psa,

f)     zapsání výstavního ocenění do průkazu původu nebo výkonnostní knížky je ponecháno na vystavovateli. Zapsání výsledků však má být provedeno výhradně v průběhu výstavy, výjimečně na základě předloženého výstavního posudku sekretariátem ČMKU, a to za úhradu stanovenou P ČMKU,

g)    protestovat proti formálnímu nedodržení tohoto VŘ či propozic.

Vystavovatel má tyto povinnosti:

a)    zaslat včas řádně, úplně a čitelně vyplněnou přihlášku doloženou potřebnými náležitostmi. Pravdivost údajů na přihlášce potvrdit svým podpisem, kterým se současně zavazuje plnit ustanovení tohoto VŘ a propozic,

b)    uhradit výstavní poplatek současně se zasláním přihlášky,

c)     při přejímce na výstavu se vykázat ”Přijetím přihlášky",

d)    předložit PP a výkonnostní knížku podle pokynů pořadatele,

e)    viditelně označit sebe a vystavovaného psa (dle podmínek) přiděleným číslem,

f)     nastoupit se psem včas do výstavního kruhu a předvést psa tak, aby mohl být co nejlépe rozhodčím posouzen.

g)    dbát pokynů rozhodčího,

h)    nenechat volně pobíhat psa v prostoru výstaviště. Za škody způsobené psem plně odpovídá vystavovatel,

i)      nenarušit svých chováním a nevhodným jednáním průběh výstavy,

j)     vystavovatel, který se výstavy z jakýchkoli důvodů nezúčastní, nemá nárok na vrácení výstavního poplatku.

k)    Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě.

l)      Hlasité povzbuzování psů zpoza kruhu (tzv. double-handling) je zakázáno. Je také zakázáno poutání pozornosti psů zpoza kruhu jakýmkoliv jiným způsobem (například používání píšťalek, hraček, krmiva, volání na psa apod.). Porušení tohoto zákazu může mít za následek vyloučení psa z posuzování.

 

V případě více vlastníků vystavovaného jedince jsou směrodatné pouze údaje uvedené v PP s tím, že v katalogu jsou uváděna jména spolumajitelů, ale pouze jedna kontaktní adresa. Je-li jedním ze spoluvlastníků rozhodčí pro posuzování exteriéru psů, musí být uveden v katalogu. 

Článek 15 - Protest

a)    Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí a titulů) není přípustný.

b)    Protest z formálních důvodů (porušení výstavních předpisů či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně a současně se složením jistiny ve výši dvojnásobku výstavního poplatku za 1. psa na 1. uzávěrku výstavy.

c)     V případě zamítnutí protestu propadá složená jistina ve prospěch pořadatele výstavy.

d)    Protest může být podán pouze v průběhu výstavy.

e)    Protestní komise je zpravidla tříčlenná; je tvořena hlavním rozhodčím, ředitelem výstavy a jedním z rozhodčích. Na výstavách, kde posuzuje pouze jeden rozhodčí, nebo pouze zahraniční rozhodčí, může být protestní komise pouze dvoučlenná. V takovém případě ji tvoří pouze hlavní rozhodčí a ředitel výstavy, hlavní rozhodčí musí být rozhodčí ČMKU.

f)     Protest projedná komise, a to za přítomnosti rozhodčího (pořadatele), kterého se podaný protest týká. O projednání a výsledku musí být učiněn písemný zápis.

g)    Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

Článek 16 - Ručení

a)    Pořadatel a výstavní výbor neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem v průběhu výstavy.

b)    Za škody způsobené psem ručí vystavovatel.

Článek 17 - Veterinární předpisy

a)        Pořadatel, vystavovatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat právní předpisy (zejména předpisy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání), veterinární podmínky stanovené orgánem veterinární péče a propozicemi výstav, případně povinnosti uložené orgánem Státní veterinární správy vydané v souladu s právním řádem při výkonu dozoru nad konáním akce.

b)        Pořadatel je oprávněn z prostoru výstavy vykázat osobu, která povinnosti, uvedené pod bodem a) hrubě nebo opětovně poruší.

c)        Tyto předpisy se vztahují jak na vystavované psy, tak na psy návštěvníků či účastníků soutěží a doprovodných akcí.

Článek 18 - Sankce

a)    Porušení tohoto VŘ, ostatních závazných předpisů a Propozic výstavy může mít za následek disciplinární řízení. Příslušnost k disciplinárnímu projednávání stanovují předpisy jednotlivých kynologických organizací a klubů.

b)    Předsednictvo ČMKU může za porušení ustanovení tohoto VŘ postihnout jednotlivé psy, jejich vystavovatele a v neposlední řadě také pořadatele, a to:

1.     V případě opakovaného agresívního chování psa vůči ostatním psům či lidem může P ČMKU vyloučit tohoto psa z účasti na výstavách všech typů konaných pod záštitou ČMKU až na dobu jednoho roku.

2.     V případě opakovaného či hrubého porušení ustanovení tohoto VŘ nebo VŘ FCI nebo jiných předpisů a řádů FCI či ČMKU může P ČMKU vyslovit zákaz účasti na výstavách všech typů konaných pod záštitou ČMKU jednotlivým vystavovatelům, a to až na dobu dvou let.

3.     V případě porušení ustanovení tohoto VŘ nebo VŘ FCI ze strany pořadatele může P ČMKU neudělit souhlas s pořádáním výstav všech typů konaných pod záštitou ČMKU tímto pořadatelem, a to až na dobu dvou let.

4.     V případě opakovaného postihu dle bodu 1), 2) a 3) může P ČMKU přestupce postihnout až na dobu 10 let.

c)     Pořadatel může v případě porušení tohoto VŘ podat sekretariátu ČMKU návrh na zrušení získaného ocenění a odebrání zadaných titulů. O zrušení získaného ocenění a odebrání titulů rozhodne Předsednictvo ČMKU.

d)    Chová-li se pes v kruhu (finále skupin plemene) agresivně a jeho chování je svědkem rozhodčí vykonávající svoji funkci, je povinností tohoto rozhodčího napsat zprávu k rukám organizačního výboru a psa ze zbývající části soutěže diskvalifikovat. Zrušeny budou i všechny známky a tituly udělené na dané výstavě.

Článek 19 – Závěrečná ustanovení

Dnem nabytí platnosti tohoto řádu se ruší Výstavní řád ČMKU ze dne 26.10.2011 včetně všech dodatků.

Schváleno předsednictvem ČMKU dne 12.9.2013 usnesením č. 147/9/13 s platností od 1.1.2014

Změna:

Čl. 5, bod b                   Usn. P ČMKU 171/3/14 ze dne 13.3.2014 s okamžitou platností

Čl. 6, titul BOS              Usn. P ČMKU 171/3/14 ze dne 13.3.2014 s okamžitou platností

Čl. 14, bod k                 Usn. P ČMKU 171/3/14 ze dne 13.3.2014 s okamžitou platností

ČL. 18, bod d                Usn. P ČMKU 171/3/14 ze dne 13.3.2014 s okamžitou platností

Čl. 11, bod c                 Usn. P ČMKU 191/6/14 ze dne 17.6.2014 s platností od 1.1.2015

Čl. 15, bod e, f              Usn. P ČMKU 191/6/14 ze dne 17.6.2014 s platností od 1.1.2015

Čl. 7, bod i,j                  Usn. P ČMKU 201/8/14 ze dne 28.8.2014 s platností od 1.1.2015

Čl. 3, bod c                   Usn. P ČMKU 224/12/14 ze dne 18.12.2014 s platností od 1.1.2015

(uvedeno v zápise z P ČMKU z 29.1.2015)