Zápis z jednání výboru KCHND – Mladá Boleslav – 15.11.2014

Přítomni:  Jaromír Jurčeka, Milan Krinke, Jitka Krsová, Miroslav Václavík, Jan  Čelakovský

Za RK: Renata Daňhová

 

I. kontrola zápisu

Zpravodaj viz zápis z posledního jednání výboru v Plzni. Od  ledna 2015 bude zpravodaj vydáván jen v elektronické podobě ve formátu PDF. V této souvislosti budou všichni členové klubu požádáni, aby  zaslali  vlastní e-mailové adresy na: bcelakovska@seznam.cz.


Na klubové stránky bude zapisováno:

- Činnost klubu, zprávy z výcviku, aktuality, jednotlivé oznámení – v plném rozsahu jako dosud

- Plemenná kniha – v plném rozsahu od p.Pečené

- Vrhy, krytí – v plném rozsahu jako dosud (jednotliví chovatelé členové klubu, popřípadě nečlenové mající smlouvu s klubem)

- Bonitace – v plném rozsahu jako dosud (jednatel)

- Zkoušky – zapsání na základě předložené kopie o splnění (členové klubu)

- Šampionáty – v plném rozsahu po předložení kopie diplomu  za jméno psa, a do seznamů pouze CZ, SK, A, D, PL a Junior šampion jen CZ  pro členy  klubu.

- Výstavy pouze se zadáním titulu CAC – po titul BOB včetně pro všechny, pro členy klubu u závěrečných soutěží titul JBIS,  BOG, BOD, BIS a u jednotlivých titulů i zadané pořadí.

- Zápis výstav pouze českých a slovenských jedinců, popřípadě jedinců zahraničních, kteří nějak zasáhli do chovu, a to při minimální účasti 5 zvířat (z CZ, SK) na výstavě a pouze z okolních států (CZ, SK, A, D, PL). Jiné výstavy ne.

 

o    Zápis zahraničního jedince do databáze:

o    V případě krycího psa – rodokmen do 3. generace, kopii  PP dodá chovatel ( v případě nedodání kopie rodokmenu nebude pes přidán.)

o    V případě dovezeného jedince (pes nebo fena) – rodokmen do 3. generace, kopii PP dodá buď majitel nebo p.Pečená při zápisu do plemenné knihy ČR.

o    Pokud se rodokmen nevygeneruje automaticky z databáze.

- Zápis chovatelské stanice – zároveň s 1. vrhem nebo krytím (člen klubu).

- Vkládání fotografií  na kartu psa – až po 18. měsíci věku (bonitační věk) a ve výstavním postoji. 

- Zápis majitele psa – člen klubu.

- Žádné doplňování z jiných webových stránek automaticky k jednotlivým zvířatům.

 

Zpravodaj klubu v elektronické podoběbude i nadále vydáván 3x ročně s následujícím obsahem:

- Pozvánky na akce klubu

- Plán bonitací a výcvikových akcí

- Plán výstav s návrhy rozhodčích

- Informace

- Zápisy z jednání

- Výsledky bonitací + fotografie zúčastněných jedinců

- Odborné a populární články

II.  Plán činnosti klubu na rok 2015

Jednání výboru a kolegií          17.01.2015  Přeštice

Členská schůze                       21.03.2015  Mirošovice zajistí p.Adlt

o přednášku bude požádána pí Tichá  (zajistí Miroslav Václavík)

Klubová výstava                      22.08.2015

II. klubová výstava                  10.10.2015  České Budějovice

Speciální výstava – memoriál V. Krse    08.05.2015  (pátek)    Mladá Boleslav

 

Bonitace 2015

14.03.2015      Mladá Boleslav 1.předseda      Martina Kučerová                                            

                                                    členové  Vladimír Adlt, Karel Klobása

 

2.předseda      Luboš Kvasnička 

   členové Iveta Herinková, Milan Krinke

 

07.06.2015      Morava             1.předseda      Milan Krinke

 neděle      místo bude upřesněno  členové MUDr.Jan Čelakovský, Iveta Herinková

                                               2.předseda   MVDr.Milan Štourač, CSc.

                                               členové Vladimír Adlt, Helena Kovalová

 

14.11.2015      Mladá Boleslav

1.předseda      Vladimír Adlt   

členové Luboš Kvasnička, Miroslav Václavík

2.předseda        MUDr.Jan Čelakovský

členové Karel Klobása, Martina Kučerová

Výcvik – Jaromír Jurčeka – dodá na web a do zpravodaje.

Podklady do zpravodaje č. 3/2015 – potřeba zaslat redakční radě do 25.11.2015

 

III. klubová výstava

Proběhla diskuze k letošní klubové výstavě. Ne vše se podařilo, organizace poměrně dosti vázla. Klubová výstava byla 23 000,- Kč zisková.

Příprava klubové výstavy 2015.

O ředitelování požádán  Milan Krinke, který zároveň podává informaci o zatím zjištěných  možnostech pro uspořádání.  Místem by byla Plzeň – Ostende u Velkého rybníka v Bolevci. Kapacita ubytování cca 150 lůžek, dostatečný prostor pro kruhy, restaurace pro 60 osob, terasa, odpovídající sociální zařízení. Stravování by bylo řešeno mimo restaurace stánky. Správce  přislíbil uzavření části areálu, požadují zálohu na ubytování.

Výbor klubu souhlasí, ředitelem výstavy by měl být Milan Krinke. Na příštím jednání oznámí složení výstavního výboru a další informace o areálu. Zároveň Milan Krinke osloví zahraniční rozhodčí a o jejich souhlasu bude informovat na příštím jednání výboru.

Pan Milan Krinke předběžně souhlasí, pomoc při přípravě této výstavy přislíbili Jaromír Jurčeka – technické zázemí, B. Čelakovská – přihlášky a spolu s J. Krsovou – finance. Nicméně Milan Krinke žádá, aby Martina Kučerová zjistila podmínky nabízeného areálu v Opavě, kde by se eventuálně také klubová výstava mohla konat.

IV. různé

Doplnění rozhodčích  EuDDC sekretář Eu.DDC bude požádán o doplnění seznamu mezinárodních rozhodčích naší republiky o Luboše Kvasničku a Martinu Kučerovou – zajistí Milan Krinke.

Nové stanovy klubu – bude ustavena komise na jejich zpracování.

Ocenění  chovatelů – Milan Krinke navrhl na jednání v Plzni, aby klub zpracoval podmínky pro oceňování významných chovatelů. Podmínky budou upřesněny na jednání v lednu 2015, včetně návrhu na věcný dar.

Zohledňovat by se mělo: doba členství v klubu (minimálně 10 let), bez provinění vůči řádům (5 let), výstavní výsledky odchovů (minimálně 5 interšampionů, 5 klubových vítězů nebo kombinace těchto titulů) – další eventuální návrhy budou doplněny. Ohodnoceni budou jen žijící chovatelé, návrhy budou předkládat jednotliví poradci chovu.

Výbor se bude zabývat otázkou, jak často budou ohodnocení předávány a kolik chovatelů bude vyhlášeno.

Výcvik – zpráva z Bendova memoriálu  - přednesl Jaromír Jurčeka. Žádá o souhlas ke koupi čtečky z rozpočtu výcviku – odsouhlaseno.

Poháry pro šampiony – ocenění bude provedeno na jarní členské schůzi.

- sponzory pro zahraniční šampiony, české grand šampiony a veterán šampiony bude realizováno sponzorskými dary. Tohoto úkolu se opět ujala paní Martina Kučerová, u níž je možné se přihlásit na e-mailovou nebo poštovní adresu.

Pro české šampiony a junior šampiony zakoupí poháry klub. O sponzorství pohárů pro interšampiony bude opět požádána firma Abrus – domluví  Milan Krinke.

Kopie diplomů získaných šampionátů nutné zasílat Renatě Daňhové.

Pohár obdrží od klubu nejstarší německá doga – přihlášky lze  zaslat na adresu  Milana Krinkeho.

Vyhlášen bude nejlepší pracovní pes a fena – sponzorem oceněných je Olga Baštová, chovatelská stanice Quincy Etc.

Zapsal – Jan Čelakovský