ZÁPIS Z JEDNÁNÍ CHOVATELSKÉHO KOLEGIA – Žebětín – 15. 06. 14

 

Přítomni: Milan Krinke, Josef Hodan, Vladimír Adlt, Iveta Herinková, Jitka Krsová,

Helena Kovalová,  Miroslav Václavík

Za RK: MVDr. Dana Neumanová, Renata Daňhová

 

I.             Nový ústřední poradce chovu

V novém  volebním období byl do funkce ústředního poradce chcvu jmenován pan Milan Krinke.  Seznámil přítomné se svými představami o poslání chovatelského kolegia v následujícím období.

 

II.            Hodnocení bonitace

1.komise – předseda Milan Krinke, členové J. Hodan a H. Kovalová  – předseda bonitační komise  podrobně informoval o sedmi  předvedených jedincích. Všichni posouzení jedinci byli uznáni chovnými. Zaujala černá Zara Norach.

2. komise – předseda Miroslav Václavík, členové  J. Čelakovský, K. Klobása   – posouzeno 7 jedinců, předseda komise informoval o  kladech i záporech u jednotlivých ND  - všichni předvedení do chovu zařazeni. Zaujala žíhaná Maya of Gold Giant.

Milan Krinke – hodnocení bonitací by mělo být v budoucnu přednášeno předsedy komisí podrobně, aby vypovídalo o kvalitě předvedených jedinců a sloužilo k informovanosti přítomným poradcům chovu a členům klubu.

Měření na bonitacích – diskutovali pp. Krinke, Jurčeka a Baštovánutno měřit tak, aby byla výška předvedené ND odpovídající. Bude se měřit 3x a uveden bude, v případě nerovnosti,  průměr naměřených hodnot.

 

III.          Kontrola zápisu

Nezapsané štěně vrhu „F“ u paní Došlové.  Klub obdržel vyjádření dozorčí rady ČMKU, kam se paní Došlová odvolala.  Dle dozorčí rady došlo u chovatelky prokazatelně k porušení řádů KCHND. Doporučené řešení pro klub – buď vydat PP nebo uhradit náklady spojené se zajištěním testů DNA.

Provedeno hlasování – všichni členové chovatelského kolegia se vyslovili pro nevydání PP.

Úhrada nákladů pí Došlové – hlasování – 5x pro, 1x proti, 1 se zdržel.

Milan Krinke – klub přesně, bohužel, nestanovil termín dodání výsledků DNA. Je ale nutné dodržovat zásady a principy chovu.

Tento bod je dále předán k jednání výboru klubu.

Chovnost EuDDCústřední poradce chovu bude jediný, kdo bude potvrzovat do PP chovnost Eu.DDC.

 

IV.           Čipování

MVDr. Milan Štourač zaslal dopis, jehož znění bude zveřejněno na webových stránkách a ve zpravodaji.   Znění dopisu ze dne 14. 06. 2014:

Oznámení chovatelům a majitelům psů, čipovaných čipy typu BackHome,

Firma Virbac  ukončila spolupráci s firmou, vyrábějící čipy. Nadále nebudou vyhotovovány čipy se stejným  kódem. Firma Virbac poskytne chovateli zdarma čip nový, s jedinečným kódem a chovatel nebo majitel si musí zajistit přeregistraci na patřičných místech sám.

Poznámka chovatelského kolegia: Nadále platí podmínka, že při přečipování  musí být přítomen poradce chovu. Majitel si musí zajistit doplnění do průkazu původu na ČMKU sám.

V.            Různé

Krycí listy  - opraveny, budou zveřejněny na webu. Paní Daňhová po několika kusech rozešle opravené krycí listy poradcům chovu.

Vladimír Adlt-  seznamuje přítomné s pochybnostmi, které měl při návštěvě v chovatelské stanici paní Hedviky Navrátilové. Ve vrhu „L“ je pejsek, který je vyspělejší a větší než ostatní. Po diskusi –rozhodnuto -  pan Adlt s dalším  

funkcionářem KCHND zajistí odběr krve matky, u diskutovaného štěněte a u jednoho dalšího z tohoto vrhu. Odběry pak pan Adlt zašle na příslušné pracoviště

k vyhodnocení DNA. Pověření k této návštěvě připraví p. J. Čelakovský.

O pozdějším vydání PP na tento vrh vyrozumí pan V. Adlt paní Pečenou na ČMKU.

Martina Cardováupozorňuje na trend v zahraničí, kde často dochází ke křížení barevných rázů u ND. Při eventuálním dovozu takového štěněte pak u nás hrozí, že bude bez PP.  Milan Krinke – chovatelské kolegium se na příštím jednání bude zabývat možností importování a zapsání dovezeného štěněte, které nemá v PP barvy dle reglementů FCI pro plemeno ND. Bude myšleno i na jejich budoucí úlohu v chovu.

Milan Krinke – chovatelký řádděkuje MVDr. Štouračovi za zpracování a Miroslavu Václavíkovi za doplňky. Řád byl rozdán všem přítomným členům chovatelského kolegia k eventuálnímu  doplnění. Připomínky je nutné zaslat na e-mail panu

M. Krinkemu do 31. 07.  Bude projednán na příštím jednání a předložen členské schůzi v roce 2015.

Krytí nevlastních sourozenců - Milan Krinke  – sice sporadicky, ale vyskytuje se krytí jedinců, kteří mají stejného jednoho z rodičů.  Ústřední poradce chovu žádá všechny poradce, aby v případě tohoto krytí bylo, byť dodatečně, požádáno chovatelské kolegium. Šlo o příbuzenskou plemenitbu.

Informace ze zahraničí o krycích psech -  Milan Krinkežádá rozhodčí, kteří posuzují v zahraničí, aby podávali informaci o kvalitě ND a hlavně o krycích psech.

Zmiňuje kvalitního žíhaného psa Filibert des Princes de Cocaqne.

Zapsal: Čelakovský