Usnesení  členské  schůze  KCHND ze dne 22. března 2014

Členská schůze bere na vědomí


 • Zprávu předsedy klubu pana Václavíka, zprávy jednotlivých poradců (pp. Adlt, Krsová, Kovalová, Herinková, Václavík), zprávu kolegia rozhodčích – přednesl p. Václavík), zprávu hospodářky klubu -  p. Čelakovská, zprávu výcvikového kolegia – p. Jurčeka
 • Dopis hlavního poradce chovu p. Štourače, který přečetla p. Herinková
 • Zprávu pana Hodana ohledně vedení plemenné knihy
 • Zprávu revizní komise
 • Zprávu hospodářky aktivity  „Doga v nouzi“
 • Členská schůze bere na vědomí výsledek voleb do vedení  KCHND a do revizní komise.
 • Bere na vědomí, že zvolené předsednictvo bude pracovat v tomto složení: předseda p. Václavík, místopředseda a hlavní poradce chovu p. Krinke, jednatel p. Čelakovský, ekonomka klubu a hospodářka Dogy v nouzi p. Krsová, hospodář a výcvik p. Jurčeka. Dále bere na vědomí, že revizní komise si zvolila za předsedu p. Neumannovou.

 

Členská schůze schvaluje

 • Volbou nový počet členů  výboru KCHND a to pět a počet členů revizní komise tři.
 • Pro rok 2015 konání další klubové výstavy se zadáním titulu CAC a to při mezinárodní nebo národní výstavě.
 • Udělení čestného členství p. Čelakovské

Členská schůze ukládá

 • Výboru KCHND zjisti, zda a jak bude pan Štourač pokračovat ve sledování zdravotní problematiky plemene
 • Výboru KCHND připravit elektronické vydávání zpravodaje k 1. 1. 2015

 

    Za návrhovou komisi Mgr. Marie Vaňková