Zápis z členské schůze – Mirošovice – 22. 03. 2014

Přítomno dle prezenční listiny 77 členů  KCHND.

I.  Zahájení

Jednání zahájil předseda klubu  Miroslav Václavík minutou ticha na uctění památky pana Jiřího Měřínského.

Doplnění programu - po projednání návrhu p. Plesara, týkajícího se zařazení diskuze před zprávy funkconářů, byl  odsouhlasen program jednání dle původní pozvánky – hlasování – 33 přítomných pro zachování programu, 18 přítomných proti.

Volba komisí:  volební – předseda Jan Vaněček, členové pp. Šercl a Jirsová.

návrhová – předseda Marie Vaňková, členové pp. Pleschingerová a Beránek.

mandátová – předseda Vladimír Adlt, členové pp. Cibulková a Mračková.

Odsouhlaseno bez připomínek.

 

II.            Zpráva předsedy klubu

Zpráva pana Miroslava Václavíka bude zveřejněna na webu a ve zpravodaji v plném rozsahu.

 

III. Vyhlášení nejstarší dogy

Provedl pan Milan Krinke - přihlášeno 6 německých dog (jména budou zveřejněna opět na webu a ve zpravodaji). Vítězem se stal černý pes ENZI ESPIR-DOG - nar. 20. 08. 2002.

Pan Krinke vyslovil poděkování paní Ivetě Herinkové za příkladné odchovy, neboť jedinci z její chovatelské stanice Regia Uttis se každoročně objevují mezi přihlášenými v této soutěži.

Dále poděkoval za dvacetiletou spolupráci  s  B. Čelakovskou.

 

IV. Zprávy poradců chovu a vedoucího plemenné knihy

 

V.  Zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise

 

VI.  Zprávy z kolegií

Všechny budou v  plném znění  zveřejněny na webu a ve zpravodaji.

 

VII.  Vyhlášení šampionů a předání pohárů

 

VIII.  Vyhlášení nejlepšího pracovního psa a feny a předání pohárů.

Seznam bude zveřejněn na webu a ve zpravodaji.

 

IX. Volby

Návrhy na počet členů výboru a revizní komise:

Tříčlenný výbor – hlasování – 3 pro, 4 se zdrželi, ostatní přítomní proti.

Pět členný výbor – hlasování – 48 pro, 10 se zdrželo, ostatní proti.

Sedmičlenný výbor – hlasování – 7 pro.

Členská schůze odsouhlasila 5ti členný výbor a 3člennou revizní komisi.

Výsledky voleb: (Ze zdravotních důvodů se vzdává kandidatury Jana Miklová)

 

Zvolený výbor KCHND                           revizní komise

52 hlasů obdrželi shodně:

Jan Čelakovský                         Dana Neumanová – 57 hlasů

Jaromír  Jurčeka                        Renata Daňhová – 38 hlasů

Milan Krinke                              Helena Kovalová – 37 hlasů

Miroslav Václavík

Jitka Krsová -  42 hlasů

 

Náhradníci do výboru                    náhradníci do RK

Ferdinand Rezek – 33 hlasů            Carda Karel – 35 hlasů

Dagmar Hofírková – 30 hlasů           Vlasta Hrabětová – 30 hlasů

Livia Chmelová – 30 hlasů               Zbyněk Plesar – 21 hlasů

Martina Kučerová – 27 hlasů

 

Po krátkém jednání byly rozděleny funkce do výboru a RK takto:

 

Výbor klubu:

předseda – Miroslav Václavík,

místopředseda a hlavní poradce chovu – Milan Krinke,

jednatel – Jan Čelakovský.

ekonomka a akce „doga v nouzi“ – Jitka Krsová,

výcvik a hospodář – Jaromír Jurčeka.

 

RK:

předsedkyně – Dana Neumanová,

členové Renata Daňhová a Helena Kovalová.

X.  Diskuze

Miroslav Václavík navrhuje – udělit čestné členství klubu B. Čelakovské za dlouholetou práci. Odsouhlaseno všemi přítomnými.

 

Zbyněk Plesar – navrhuje možnost vlastní volby poradce chovu. Protinávrh podává Milan Krinke – toto by měl být úkol pro nově zvolený výbor.

K problematice diskutovali pp. Miroslav Václavík, Karel Carda, Jana Štětková

a další.  Hlasování pro  změnu (vlastní výběr poradce):  pro 9 přítomných, zdrželo se 6 přítomných.  Pravidla pro zápisy štěňat zůstávají v platnosti dle stávajícího řádu.

 

Jana Štětkovávýbor by se v mnohem větší míře měl věnovat vlastnímu chovu, jinak poslání klubu ztrácí smysl.  Diskuse o chovatelství se vytrácí.

Diskutovali pp. Miroslav Václavík, Jan Čelakovský, Renata Daňhová, Milan Krinke a další.

 

Miroslav Václavík  – návrh na vydávání zpravodaje v elektronické podobě.

Po bohaté diskuzi rozhodnuto, že výbor připraví pravidla pro možné elektronické vydávání zpravodaje od 1. 1. 2015. Hlasování: proti návrhu 10 přítomných, zdrželo se 8.

 

Petra Landovávyhodnocování DKK a postup při zasílání výsledků. Vysvětlili pp. Milan Krinke a Miroslav Václavík.

 

Miroslav Václavíkpořádání II. KV – ano nebo ne. Diskutovali pp. Cardová, Krsová, Chmelová, Štětková, … – Miroslav Václavík navrhne nové místo konání tak, aby vyhovovalo našim požadavkům. Pořádat by se měla hlavně

při národní nebo mezinárodní výstavě a pokud možno ve středu republiky.

 

Marika Cibulkovánávrh na pořádání mimořádných bonitací. Po diskusi rozhodnuto, že organizací bonitací, ale i dalšími změnami řádů a předpisů klubu, se bude zabývat nově zvolený výbor.

 

Zapsala: Čelakovská