Zpráva RK

 

RK se v loňském roce zúčastnila všech akcí pořádaných KCHND.

Byla přítomna na bonitaci, kde se řešily nečitelné ČIPy, firma uznala problém a čipy zdarma nahrazuje čipem se stejným číslem. Nakonec se rozhodlo, že jedinec s nečitelným čipem nebude připuštěn k bonitaci. Bonitován bude až s náhradním čitelným čipem. RK toto shledala v souladu s platnými řády.

V roce 2013 řešila RK dva případy porušování platných řádů KCHND.

1.    Vrh „Z“ v chovatelské stanici NORACH, kde došlo k nakrytí feny psem, který v den krytí nebyl chovný. A tím došlo k porušení chovatelského řádu FCI, zápisního řádu ČMKU a taktéž zápisnímu řádu KCHND. Zde by chtěla RK poukázat na to, že majitelem, spolumajitelem či držitelem psa je mezinárodní rozhodčí, hlavní poradce chovu a v té době i regionální poradce chovu.

RK vše řádně prověřila a zprávu s veškerými podklady předala chovatelskému kolegiu.

2.    Vrh „F“ v chovatelské stanici ESTRELLA BOHEMICA, kde nedošlo ke kontrole vrhu. RK shledala, že došlo k porušení chovatelského řádu KCHND a předala své vyjádření chovatelskému kolegiu. Zde upozorňujeme, že jde o opakované porušení předpisů ze strany chovatelky. Chovatelka se odvolala k RK proti rozhodnutí chovatelského kolegia. Toto odvolání shlédla RK jako opodstatněné a předala vše zpět chovatelskému kolegiu. RK přistupovala k oběma případům stejně zodpovědně.

3.    RK upozorňuje, že KV v roce 2013 byla ztrátová -34.240 Kč. Ztráta byla částečně způsobena nákupem krmiva v částce 22.123,- Kč ale i drahými katalogy 21.707,- nebo fotoprácemi v hodnotě 7.561,-. Přestože měl být rozpočet KV vyrovnaný nakupovali se takové věci jako květiny 770,- Kč apod.

Ztráta za poslední tři roky se z KV vyšplahal až k výší 50.000 Kč, což je pro klub naprosto neúnosné. KV za ředitelování p.Němce byly vyrovnané a nebo přinesly do rozpočtu klubu zisk.Je velmi potřebné zachovat buď mírně ziskový nebo alespoň vyrovnaný rozpočet KV pro rok 2014. Klub vzhledem k tenčíčím se financím nebude mít z čeho KV v budoucnu sponzorovat.

4.    RK bylo předloženo platné účetnictví, které pro rok 2013 plně odpovídá zákonu 563/1991 sb. o účetnictví a to i bez vážných ustanovení a platných novelizací tohoto zákona a odpovídá i zákonu o DPH č. 295/2004 sb.

 

Dnešní schůze je schůzí volební a proto apelujeme na všechny členy klubu, aby k volbám přistupovali zodpovědně a s čestnými úmysly. Přejeme nově zvolené RK co nejméně případů k řešení. Všem nám jde přeci o jediné „o naše dogy“.