Zápis ze schůze chovatelského kolegia ze dne 11.1.2014

Přítomni: Adlt, Herinková, Hodan, Kovalová, Krsová, Štourač, Václavík

1. Kontrola zápisu ze schůze CHK 6.7.2013

- Správci plemenné knihy předal hlavní poradce bonitační karty dvou modrých jedinců, kteří nebyli na bonitaci z důvodu nečitelnosti čipu identifikovatelní. Poradce chovu oba jedince přečipoval čipem se shodným kódem.

V této souvislosti přečetl dopis fy Virbak, týkající se nefunkčnosti čipů některých šarží (viz příloha zápisu).

- K postupu při nečitelnosti čipu nebo tet.čísla CHK doplňuje, že při přečipování nebo tetování musí být přítomen poradce chovu, který si vyžádá Zápis o kontrol vrhu od poradce, který vrh kontroloval, v případě, že nejde o jedince z jeho regionu.

- Paní Kovalová byla na kontrole u ing.Bc. Dostála: konstatuje, že fena Julliete Silva Tarok nebyla březí ani nevykazovala jakékoliv známky toho, že by měla být po porodu. Kondice feny byla blahobytná.

- Na upozornění HPCH, že kárné řízení s panem Cardou nebylo vedeno v souladu s Organizačním řádem klubu revizní a kontrolní komise klubu nereagovala.

2. Posuzování a chovnost zbarvení šedý tygr bylo projednáno v rámci jednání rozhodčích s aprobací pro německou dogu.

3. HPCH vyslovil pochybnosti, zda je v dnešní době správné, aby klub nebral v úvahu potvrzení VFU v Brně ohledně chybějících zubů, které poúrazově v čelisti chybí.

Poukazuje na případ vyřazené feny z CHS Silva Tarok, která měla potvrzení z VFU o tom, že řezák byl v čelisti založen. Majitel si jeho chybění nevšiml tak, aby splnil ustanovení Bonitačního řádu klubu – předvedení jedince tříčlenné komisi z funkcionářů klubu.

V této souvislosti jako druhý dává příklad feny z CHS from Minitz, kdy při hrozící ztrátě řezáku podepsali formulaci „... třetí třenový zub zleva...“, dva rozhodčí, mezinárodní p. Václavík a národní pí. Kučerová. (Řezák není zub třenový, každý zub má své číselné označení, třetí zleva je zcestná neplatná formulace.)

Po diskusi všemi zúčastněnými nechal HPCH hlasovat: Pro stávající pravidla hlasovali – Adlt, Hodan, Krsová, Václavík. Pro úpravu pravidel hlasovali: Herinková, Kovalová, Štourač.

Zůstává v platnosti stávající pravidlo. Hlavní poradce požádal všechny, aby věnovali v těchto případech náležitou pozornost tomu co podepisují!

4. HPCH navrhuje CHK, aby členům klubu byla umožněna volba poradce chovu. Důvody, na které se dříve někteří poradci odvolávali, tedy dodržení posloupnosti tetovacích čísel, pominuly. Uvádí příklad Moloss klubu, kdy na krycím listu je seznam kontrolorů, které má chovatel možnost oslovit. Důvodem k volbě jiného poradce může být ekonomika (cestovné), ale i osobní důvody.

Po diskusi došlo k hlasování: Pro návrh HPCH hlasovali: Herinková, Kovalová, Štourač. Proti: Adlt, Hodan, Krsová, Václavík. Zůstává v platnosti stávající praxe.

 

5. Různé

Paní Kučerová za revizní komisi uvádí, že paní Došlová se dopisem ze dne 20.8.2013 odvolala proti rozhodnutí kárného orgánu klubu a žádá o revizi případu a vystavení PP pro štěně z vrhu „F“. RK doporučuje toto projednání, k čemuž předkládá zápis.

Hlavní poradce chovu konstatuje, že je s podivem, že nebyl o této skutečnosti v průběhu téměř pěti měsíců informován. K zápisu z jednání komise uvádí, že práce RK neodpovídá standardním postupům. Nikde a nikdy RK neuvádí, kdy a kde se sešla, v jakém složení, kdo a jak případně hlasoval. Upozorňuje, že komise má tři členy. Tyto atributy postrádá i na schůzi předložený zápis, který navíc není opatřen ani datem, ani podpisem...

Vzhledem k tomu, že platné předpisy jasně a striktně stanovují dobu do kdy musí být štěňata zkontrolována a zapsána a dobu, do kdy musí být Přihláška vrhu podána na PK ČMKU, odsouhlasilo CHK jednohlasně, že ponechává v platnosti rozhodnutí kárného orgánu, ze dne 6.7.2013.

Pan Václavík předkládá dopis paní Došlové ze dne 6.1.2014, ve kterém žádá o změnu poradce pro vrh „H“.

HPCH konstatuje, že ve věcech chovatelských je standardní se obracet na chovatelské kolegium.  HPCH navrhuje CHK, aby žádosti paní Došlové nebylo vyhověno. Paní Došlová požádala o změnu poradce již v loňském roce, kdy její žádosti vyhověno bylo. Poradcem pro paní Došlovou je paní Krsová. Schváleno jednohlasně. 

Pan Adlt se dotazuje, zda a jakým způsobem má zkontrolovat vrh „G“ v chovatelské stanici pana Macháčka. Ke kontrole je zde jediné štěně, narozené 30.7.2013, dosud neočipované, tedy neidentifikovatelné. Pan Macháček, dle sdělení jednatelky, není členem KCHND a chová na smlouvu mimo klub.

CHK jednohlasně konstatuje, že štěňata musí být zkontrolována a zapsána do 49. dne stáří a Přihláška vrhu podána na PK do 12. týdnů věku. Uváděné štěně již není možné do PK zapsat.

Pan Adlt se dotazuje na vyhodnocení RTG snímku ocasu štěněte z chovu paní Navrátilové. HPCH konstatuje, že RTG snímek nebyl opatřen identifikačními údaji štěněte, takže nebyl posuzován.


Zapsal  Milan Štourač