Zápis z jednání výboru – Chržín – 11. 01. 2014

Přítomni: Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Helena Kovalová, Milan Krinke,

Jitka Krsová, MVDr. Milan Štourač, CSc., Miroslav Václavík,

Božena Čelakovská

Za RK: Martina Kučerová, Renata Daňhová

I.  kontrola zápisu

Web – poradna – přímé přístupy nejsou možné, doplňování probíhá prostřednictvím paní Daňhové.  Poradna zatím  nevešla příliš ve známost členské základny.

Chovatelský řád - MVDr. Štourač jej zašle k připomínkování členům výboru.

Klubová výstava 2013 – ředitel výstavy MVDr. M. Štourač – výstava proběhla k naprosté spokojenosti výstavního výboru a určitě i vystavovatelů. Vysvětleno překročení výše vyplaceného cestovného u paní Labrousse.

Miroslav Václavík – výstava byla organizačně tradičně na vysoké úrovni, oproti rozpočtu byla ztrátová cca 30tisíc korun. Hlavním důvodem bylo zakoupení krmení pro vítěze  (v minulých ročnících bylo krmení dodáváno sponzorem zdarma). S ohledem na finanční situaci klubu je nutné v následujícím období dodržet daný rozpočet.

Příprava výstavy pro rok 2014 – areál je zajištěn na termín 16. 08. 2014 ve Zbraslavi. Klub obdrží návrh smlouvy. Je nutné v co nejkratší době najít ředitele výstavy. Milan Štourač navrhuje paní Livii Chmelovou (má zkušenosti s přípravou).

Miroslav Václavík – žádá všechny přítomné o pomoc při hledání dalších možných kandidátů na tuto funkci, aby mohl být ředitel jmenován v co nejkratší době.

Poháry pro šampiony –  sponzory pro zahraniční šampiony, české grand šampiony a veterán šampiony zajistí paní Martina Kučerová.

Pro české šampiony a junior šampiony zakoupí poháry klub. O sponzorství pohárů pro interšampiony bude opět požádána firma Abrus – zajistí Milan Krinke.

Milan Krinke – žádá o upřesnění pravidel pro tuto soutěž, ještě jednou se omlouvá za chyby, které vznikly na základě neucelených podkladů z ČMKU při předávání pohárů za poslední výstavní sezonu. Žádá paní Daňhovoou, aby se přípravy této akce ujala ona.

Renata Daňhová – s Martinou Kučerovou již předávání pohárů připravují.

Majitelé oceněných německých dog musí být členy klubu a o pohár požádat.

Požádat je nutné písemně s přiloženou kopií uděleného šampionátu

- žádosti o poháry pro zahraniční šampiony, grand šampiony a veterán šampiony je potřebné zaslat  paní Martině Kučerové na adresu:  Dolany 25, 533 45 Opatovice nad Labem nebo  na e.mail: dolanskydvur@volny.cz

- žádosti o poháry pro české šampiony a české junioršampiony nutné zasílat na adresu paní Renaty Daňhové,  Hybešova 117,  278 01 Kralupy n.Vltavatou, nebo e-mail: info@nemecka-doga.cz

Termín žádostí o pohár je stanoven na 15. 02. 2014.  Protože do této doby nebude zveřejněn zpravodaj, bude tato informace umístěna na webových stránkách klubu.

Poháry budou objednány přes firmu Abrus paní J.Štětkové a M. Cibulkové.

Pohár pro nejstarší dogu uhradí KCHND – žádosti nutné zaslat na adresu:

Milan Krinke, Pode Dvory 33, 323 00 Plzeň, e-mail - milan.krinke@centrum.cz

Podklady pro udělení poháru musí obsahovat jméno majitele německé dogy, adresu a  telefonní číslo. Dále  kopii průkazu původu psa či feny, eventuálně seznam získaných výstavních titulů a vykonaných zkoušek.

Bonitační karty – Božena Čelakovská - překlad strany dvě a tři mají všichni přítomní k dispozici. Nebyly dodány v elektronické podobě, jejich zpracování bylo poměrně náročné. Chybí strana č. jedna. MVDr. M. Štourač – předává další novou verzi, strany dvě a tři  této karty, která nyní platí v německém klubu. Vytištěnou ji předal pí Čelakovské, která přislíbila dopracování překladu. Titulní stranu bonitační karty vyžádá MVDr. Štourač  a v elektronické podobě zašle v co nekratší době paní Čelakovské k překladu.

Tisk zajistí u fy K-Print pí Čelakovská. Termín je velmi napjatý, s ohledem na první letošní bonitaci, která proběhne 08. března 2014 v Mladé Boleslavi, a musí již být nová karta k dispozici. 

II.  příprava voleb

Na adresu klubu došly návrhy na kandidáty do výboru a revizní komise. Všechny návrhy měly stanovené náležitosti.

Mezi navrženými kandidáty do výboru klubu byla i Božena Čelakovská, která se své kandidatury na místě vzdává. Paní Čelakovská poděkovala M. Václavíkovi a J.Jurčekovi za zaslání kandidatury, chápe ji jako poděkování za práci ve výboru, kterou vykonávala 25 let. Současný výbor i členská základna volají po změně, podporuje proto návrh na člena výboru u syna MUDr. Jana Čelakovského a v případě jeho zvolení jej bude v práci pro klub podporovat. Návrh kandidátky do výboru a revizní komise je zveřejněn ve zpravodaji č. 1/2014.

III.  různé

Miroslav Václavík – informuje o novém občanském zákoníku, který ukládá všem sdružením změnit své názvy na „spolek“. Do konce roku 2015 musí být změněn název, do roku 2016 musí být předložena i změna stanov. MVDr. Štourač dává první námět na změnu názvu našeho klubu – „ZS – klub chovatelů německých dog“.

Renata Daňhová – postupně bude na webu zveřejňovat vzory platných průkazů původu z důvodu množících se podvodů.

Zapsala: Čelakovská