Zápis z jednání výboru KCHND – Mladá Boleslav – 16.11.2013

Přítomni:  Josef Hodan, Milan Krinke, Jitka Krsová, Helena Kovalová,

Jaromír Jurčeka, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

Omluven: MVDr. Milan Štourač

Za RK přítomny: Martina Kučerová, Renata Daňhová

I. chovatelské kolegium

Z důvodu nepřítomnosti hlavního poradce chovu MVDr. Milana Štourače, výbor jednohlasně odsouhlasil odložení chovatelského kolegia.

II. kontrola zápisu

Webová poradnaponecháno  do příštího výboru.

Chovatelský řád – úkol trvá – zodpovídá MVDr. Milan Štourač.

Klubová výstava –   rozpočet nebyl dodržen, výstava ztrátová cca 25 tisíc korun. Odměny zahraničním rozhodčím odsouhlaseny na 500,- Euro za cestovné a posudečné. Paní Labrousse obdržela Euro 700,-. Výstava bude vyhodnocena za přítomnosti MVDr. Milana Štourače.

Klubová výstava v roce 2014 – termín zamluví Miroslav Václavík a bude zainteresované funkcionáře o výsledku informovat.

Podzimní členská schůze – nebude se konat.

Výbor, kolegia a revizní komise se sejdou 11. ledna 2014. Jedním z bodů jednání bude příprava voleb.

Šedí tygři – informace rozhodčím o jejich posuzování byla předána a je i zveřejněna na webu. Miroslav Václavík ověří na ČMKU, zda tato informace byla zaslána i ostatním posuzovatelům, kteří mají německou dogu ve své aprobaci.

Doplnění kontroly zápisu – Milan Krinke – zástupcem poradce chovu byla jmenována Olga Baštová – zaučuje se při zápisech. Odpovídá Iveta Herinková – Olga Baštová zapisovala vrh v její chovatelské stanici Regia Uttis.

                                 - Milan Krinke – bude klub i nadále pořádat II. Klubovou výstavu ? Miroslav Václavík – v roce 2014 je již naplánována a o jejím dalším pořádání můžeme diskutovat na členské schůzi.

III. zpravodaj

Rozesílání zpravodajů do zahraničí členským zemím Eu.DDC je pro klub finančně náročné. Je nutné se zabývat možností elektronického zasílání a to nejen zahraničním klubům. Námět bude předložen k diskuzi na členské schůzi.

                                    IV. posuzování šedých tygrů

Milan Krinke – španělský klub zpracoval přehledný návod pro rozhodčí, který by mohli naši rozhodčí používat. Miroslav Václavík – je nutné španělský klub požádat o svolení k překladu a ke zveřejnění. Zodpovídá – Milan Krinke.

V. příprava plánu činnosti na rok 2014

11. 01.  setkáními rozhodčích, jednání výboru, kolegií a revizní komise

            Chržín u Velvar  - zajistí Milan Krinke

22. 03.  volební členská schůze – Mirošovice

BONITACE V ROCE 2014:

08. 03. sobota   Mladá Boleslav   - předseda Vladimír ADLT

                                         členové Karel Klobása, Helena Kovalová

                                         - předseda Josef HODAN

                                          členové Jitka Krsová  a Martina Kučerová

 

08.06. neděle Morava, místo bude upřesněno    - předseda Milan KRINKE

                                                       členové Helena Kovalová a Josef Hodan

                                                     - předseda Miroslav VÁCLAVÍK

                                                        členové Jitka Krsová a MUDr.Jan Čelakovský

 

15. 11. sobota  Mladá Boleslav    - předseda MUDr. Jan ČELAKOVSKÝ

                                                       členové Miroslav Václavík a Martina Kučerová

                                                     - předseda MVDr Milan ŠTOURAČ

                                                       členové Karel Klobása a Vladimír Adlt

 

VI. příprava voleb

Miroslav Václavík seznamuje přítomné s volebním řádem. Ve zpravodaji a na webu bude zveřejněn  termín pro ukončení návrhů kandidátů do výboru a revizní komise klubu. V souladu s volebním řádem musí být návrh zaslán poštou na adresu klubu nejpozději do 8.ledna 2014. Písemně navržení  musí být i stávající členové výboru a revizní komise klubu. Návrh bude obsahovat jméno, příjemní, adresu a datum narození kandidáta a jeho kynologickou  činnost. Nedílnou součástí návrhu je písemný souhlas navrhovaného kandidáta se stručnou charakteristikou činnosti, kterou by chtěl vykonávat.

Přítomní se vyjádřili k současné situaci v klubu a o jejich eventuálním zájmu dále ve výboru pracovat. O složení nového výboru rozhodne členská základna, je však nutné být aktivní a hledat kolem sebe nové zájemce o práci ve  výboru a revizní komisi. Kandidátka bude zpracována na jednání 11. 01. 2014.

VII. různé

Vladimír Adlt – dnešní bonitace – se zúčastnily dvě německé dogy s nečitelnými čipy – žíhaný pes  a skvrnitá fena. Bonitace proběhla, ale výsledky nebyly majitelům předány. V těchto případech je nutné zúčastnit se znovu bonitace, psa či fenu přečipovat v souladu s platnými klubovými předpisy a zúčastnit se znovu bonitace.

S ohledem na tuto skutečnost připomínáme majitelům, aby před bonitací zkontrolovali čitelnost čipů u jejich německých dog.

Martina Kučerová – poháry pro zahraniční šampionáty – bude realizováno sponzorskými dary. Možno se přihlásit u paní Kučerové na e-mailovou nebo poštovní adresu. Milan Krinke – pro předávání pohárů šampionům by měl klub stanovit přesná pravidla. Připomíná firmu Abrus, která ročně klubu věnuje nemalou částku za poháry pro šampiony a klubovou  výstavu. Tento bod bude projednán na příštím jednání výboru.

Iveta Herinková – webové stránky klubu – měly by být aktualizovány poplatky ČMKU a klubu (ceník klubu zašle Renatě Daňhové ke zveřejnění Božena Čelakovská).

Jaromír Jurčeka – dne 07.09. se za účasti 13 závodníků uskutečnil Bendův memoriál. Zpráva bude zveřejněna.

Božena Čelakovská – nová bonitační karta. Připraví ji pro následující jednání chovatelského kolegia a výboru na den 11. 01. 14 a v předstihu ji všem zašle elektronickou poštou.

Milan Krinke – podává informaci o jednání Eu.DDC v Portugalsku. Zúčastnil se chovatelko komise, kde byla na programu jednání tři témata a to šedí tygři, bonitační turistika (ze zemí, kde se neprování bonitace Eu.DDC) a sledování zdraví a věku německých dog. Dále seznámil  přítomné s jednáním delegátů zemí Eu.DDC, kde došlo k volbě nového prvního sekretáře, je jím pan Depil ze Švýcarského klubu a i zde se diskutovalo o posuzování a uchovnění šedých tygrů.

V roce 2014 se vedení Eu.DDC přesouvá do Holandska.

Zapsala: Čelakovská