Zápis z jednání kárného orgánu ve věci nezkontrolovaného a nezapsaného vrhu „F“ v chovatelské stanici Estrella Bohemica

Přítomni:           Adlt, Hodan, Kovalová, Štourač, Václavík

 

Za RK:              Daňhová, Kučerová

Omluveni:         Krsová, Došlová

Hlavní poradce chovu předkládá kárnému orgánu e-mailovou korespondenci mezi ním, jakožto krajským poradcem a chovatelkou Danou Došlovou. Předkládá vyjádření RK, přičemž s politováním konstatuje, že RK zdaleka problému nevěnovala takovou pozornost a takovou péči jako v případě vrhu „Z“ v CHS Norach (viz příloha). Vyjádření paní Došlové.

V CHS Estrella Bohemica se dne 8.4.12 (13.4.2012 je datum prvního e-mailu) narodila císařským řezem dvě štěňata ze spojení Dagon Zoborské lúky x Fame z Radčických hvozdů. Pes po porodu uhynul, zůstala černá fena. Poradce chovu navrhnul chovatelce, že může štěně přivést ke kontrole k němu domů a vyhnout se tak placení cestovného, s čímž chovatelka s povděkem souhlasila. 7.6.12 e-mailem oznámila poradci, že přijede druhý den na kontrolu se štěnětem. 8.6.12 e-mailem oznámila poradci, že jí návštěva nevyjde. Od té doby se poradci neozvala. Přesto, že štěně nebylo zapsáno a zkontrolováno, bylo přihlášeno na klubovou výstavu 18.8.2012. Nebylo však předvedeno. Poradce chovu na výstavě upozornil manžela chovatelky, že takováto praxe není možná a požádal ho o sjednání nápravy. Vzhledem k tomu, že se nadále nic nedělo, informoval poradce chovu o této skutečnosti chovatelské kolegium. Chovatelka stále neuznala za vhodné se s poradcem spojit, proto jí byl 5.11.2012 zaslán poradcem e-mail ať doloží kdy, případně proč štěně uhynulo nebo bylo utraceno. Poradce nepředpokládal, že štěně zůstalo bez kontroly a zápisu. Na mail chovatelka nereagovala. Někdy v polovině listopadu se však bez předchozí domluvy objevila u poradce v ordinaci a vehementně se dožadovala kontroly a zápisu nějakého černého dorostence, kterého měla sebou. Poradce chovu odmítl kontrolu a zápis provést (kontrola vrhu musí být do sedmi týdnů stáří štěňat, žádost o zápis do dvanácti týdnů stáří štěňat), s tím, že má možnost požádat chovatelské kolegium s vysvětlením důvodů, které jí k takovému chování vedou, o zápis štěněte. Na to chovatelka reagovala žádostí o změnu poradce (bylo jí vyhověno), požadovanou dokumentaci (DNA testy) však stále nepředložila.

Chovatelské kolegium na svém zasedání jednohlasně odsouhlasilo, že vrh „F“ v CHS Estrella Bohemica nebude zapsán.

Hlavní poradce konstatuje, že toto opatření je svým způsobem již dostatečným trestem, kterým se chovatelka v podstatě sama potrestala svým liknavým přístupem.

Přesto, že jde ze strany chovatelky o opakované porušení předpisů klubu, navrhuje hlavní poradce udělit chovatelce napomenutí. Návrh hlavního poradce byl členy kolegia schválen jednohlasně.

Po zvážení předložených dokumentů uděluje chovatelské kolegium, jakožto kárný orgán KCHND ve věcech chovatelských, paní Daně Došlové napomenutí za nedodržení bodu 7. odstavce V. Dodatku KCHND k Zápisnímu řádu ČMKU.

Vzhledem k tomu, že jde o opakované porušení předpisů KCHND a druhé kárné opatření –druhé napomenutí, vyslovuje chovatelské kolegium paní Došlové výstrahu: pokud z její strany dojde k novému porušení předpisů KCHND bude kárný orgán zvažovat její vyloučení z klubu.

Chovatelka se proti rozhodnutí kárného orgánu má právo odvolat písemnou formou do 30 dnů od doručení k revizní komisi KCHND.

V Brně 6.7.2013 MVDr. Milan Štourač, CSc.

Hlavní poradce chovu, předseda kárného orgánu