Zápis ze schůze chovatelského kolegia ze dne 6.7.2013 v Brně-Žebětíně

 Přítomni:     Adlt, Hodan, Kovalová, Štourač, Václavík,

Host:           Herinková

Omluvena:  Krsová

 

1. Hodnocení bonitace

 Komise ve složení Václavík, Hodan, Kovalová posoudila 16 dog. 15 do chovu zařazeno, jedna vyřazena pro chybějící řezák. Majitel má potvrzení z VFU, že jde o poúrazovou záležitost, komise však toto neuznala s odvoláním na  vnitřní předpis KCHND (potvrzení od tří členů výboru či chov.kolegia).  Předvedená zvířata patřila k vyššímu průměru.

 

Komise ve složení Adlt, Klobása, Kučerová posoudila 12 dog, všechny do chovu zařadila. U dvou zvířat nebyly identifikovatelné čipy, majitelé obdrží dokumentaci o chovnosti a PP od hlavního poradce chovu po identifikaci čipů.

 

2. Kontrola zápisu z minulého kolegia

     

      Bonitační karta je zpracována a připravena k vytištění

 

      Kontrola vrhu F v CHS Estrella Bohemica – paní Došlová stále nedodala potřebnou 

      Dokumentaci. M.Václavík navrhuje, aby jedinec z vrhu „F“ nebyl zapsán a nebyl mu  vystaven PP. Odsouhlaseno jednohlasně. Problém s chovatelkou bude řešen po schůzi CHK formou kárného řízení.

     

      Razítko pro bonitaci – hlavní poradce chovu navrhuje místo razítka (nutnost předávání, 

      vzhledem ke střídání členů komisí) používat černou nebo tmavě modrou gelovou tužku,

      která by měla zabezpečit čitelnost údajů i po skenování dokumentů.

 

      Postup při nečitelnosti tetovacího čísla nebo neidentifikatelnosti čipu:

      Hlavní poradce chovu navrhuje, aby v případě nečitelnosti tetovacího čísla, byl jedinec se

      souhlasem příslušného poradce chovu přetetován, případně označen mikročipem.

      V případě, že nelze identifikovat číslo čipu, musí majitel takovéhoto jedince požádat o

      zajištění nového čipu veterinárního lékaře, který původní čip psovi aplikoval. Při použití

      nového čipu s jiným číselným kódem je povinností majitele psa požádat o změnu v

      agendě klubu a plemenné knihy.

      Schváleno jednohlasně.

 

      Vrh „Z“ CHS Norach – hlavní poradce konstatuje, že v kárném řízení s panem Cardou

      nebylo postupováno v souladu s Organizačním řádem KCHND. Není správnou cestou

      nedodržení či prohřešek proti jednomu řádu řešit či trestat nedodržením řádu jiného.

 

 3. Návrh na poradce  chovu pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

      Hlavní poradce chovu navrhuje chovatelskému kolegiu navrhnout výboru klubu jmenovat   

     Ivetu Herinkovou poradcem chovu pro JmK a KV. Pí. Herinková s návrhem souhlasí.

     Schváleno jednohlasně

 

4.     Různé

 M. Václavík – žádá o včasnější zápisy z CHK.

 

Plemenná kniha ČMKU – pí. Pečená žádá o uvádění jména veterinárního lékaře, který

čipoval ten který vrh. Nestačí pouze potvrzení poradce, že čipy kontroloval!

 

J.Hodan – žádá uvádět v chovatelských formulářích PSČ chovatelů. V této souvislosti

žádá hlavní poradce chovu pana Hodana, jakožto správce dílčí plemenné knihy, aby stvrzoval svým podpisem správnost údajů na formulářích.

 

V.Adlt – pokud bude chtít chovatel jiného než příslušného poradce chovu ke kontrole vrhu, je nutné, aby si změnu vyžádal na chovatelském kolegiu.

 

M.Václavík – uvádí, že všichni členové bonitační komise vyslovili podezření, že bonitovaná skvrnitá fena Juliette Silva Tarok je březí. Navrhuje chovateli, ing.Dostálovi, kontrolu této feny za cca 5 týdnů poradcem chovu. Chovatel s kontrolou souhlasí, za předpokladu, že cestovné bude hradit poradci klub.

 

Dostálová – ptá se, proč došlo k promptní změně poradce chovu  v JmK a KV na klubovém webu v rubrice Chov – Poradci chovu, ale hlavním poradcem zde stále zůstává deklarován pan Hodan.

Navrhuje na klubovém webu zveřejnit ceník klubových akcí, klubových materiálů, ale také ceník ČMKU.

 

Zapsal Milan Štourač