Zápis z jednání výboru a chovatelského kolegia - Mirošovice 28.03.2013

 

Přítomni:  Vladimír Adlt, Josef Hodan,  Jitka Krsová, Milan Krinke, MVDr. Milan Štourač, Miroslav Václavík, Božena Čelakovská,Jaromír Jurčeka

Karel a Martina Cardovi

Za RK: Martina Kučerová, Renata Daňhová

Omluvena: Helena Kovalová

 

Hlavním  bodem  bylo projednání  usnesení z členské schůze, která proběhla v Mirošovicích   09.03.2013 – viz zápis  – „ vyřešit kauzu vrhu „Z“ chovatelské stanice NORACH“.

 

Revizní komise předložila přítomným veškerou korespondenci, která je do dnešního dne  v souvislosti s narozením štěňat u pana Karla Cardy k dispozici.

Miroslav Václavík – shrnul situaci s tím, že po přečtení dopisů z plemenné knihy Francie vyplývá, že pes Fatum des Terres de la Rairie nebyl v době krytí chovný.

Vyjádření chovatele Karla Cardy – při krytí si neuvědomil, že Fatum des Terres de la Rairie není uznán chovným. Z předložených dokumentů revizní komise však je toto skutečností.

Vyjádření MVDr. Milana Štourače – za vzniklý problém se omlouvá, došlo k chybě, za kterou ponese následky.

Navrhuje, že  vyřadí psa z krytí na dobu 6 měsíců nebo do konce roku.

Milan Krinke – bere na vědomí, vyjádření Milana Štourače si váží.

 

Chovatelské kolegium – zahájilo s Karlem Cardou, majitelem chovatelské stanice NORACH, kárné řízení. Po projednání známých faktů a s přihlédnutím na přiznání, chovatele k chybě, kterou si v době krytí neuvědomoval,  vyslovila tato kárná komise Karlu Cardovi napomenutí. Výbor klubu s tímto návrhem souhlasí.

Majitel krycího psa nese osobní zodpovědnost za to, že si zcela neuvědomil chyby, byť  z nevědomosti.

Po diskuzi,  které se zúčastnili všichni přítomní, a která se týkala  především skutečnosti, že je pro chovatele škoda tak kvalitnímu psu uložit zákaz krytí, došlo k hlasování.

Souhlas s návrhem MVDr. Štourače, pozastavit psu krytí:

Pro tento návrh – 3 přítomní – pp. J.Jurčeka, J. Krsová a  MVDr. M. Štourač

Proti – 3 přítomní – pp. M. Václavík, M. Krinke a B. Čelakovká

 

Po tomto hlasování dochází mezi přítomnými k velmi otevřené diskuzi, po níž navrhuje MVDr. Milan Štourač odstoupení z funkce regionálního poradce chovu, jako osobní odpovědnost za vzniklou situaci

Tento návrh byl přítomnými přijat, výbor klubu požádá předsednictvo ČMKU o vydání průkazů původu pro štěňata vrhu „Z“ chovatelské stanice Norach. Oznámí zároveň opatření, která byla klubem přijata.

Dopis připraví a zašle předsedovi klubu M. Václavíkovi – B. Čelakovská.

 

Různé

MVDr. Milan Štourač – podává informaci o jednání chovatelské komise Eu.DDC.

Upozorňuje na krytí skvrnití x skvrnití, např. ve Francii a v Německu je zcela zakázané. Předal k doplnění novou bonitační kartu, kde jsou do skvrnité barvy zařazeni i šedí tygři.  Ve Francii byl zpracován  manuál pro posuzování šedých tygrů. Naši rozhodčí se musí domluvit, jak budou šedé tygra posuzovat.

 

Kárné řízení s paní Danou Došlovou – bylo dnešním dnem zahájeno.

Paní Čelakovská vyrozumí paní Došlovou o této skutečnosti a pozve  ji na příští jednání chovatského kolegia. Revizní komise dodá pro toto kárné řízení panu Štouračovi ještě další podklady.

 

Zapsala Čelakovská