RK obržela podnět k prošetření zápisu vrhu „Z“ ch.s. Norach, majitele p.Karla Cardy.

Jedná se o potvrzení chovnosti psa FATUM des Terres de la Rairie dovezeného do ČR z Francie.

 

Chronologické zpracování podkladů dodaných RK:

-    Export PP

-    Posudkový list NVP Brno 8.1.2012

-    Přihláška DUO CACIB Brno 4. a 5. 2. 2012

-    Krycí list

-    Přeregistrace psa do PK ČMKU

-    Bonitační karta

-    Přihláška k zápisu štěňat

-    Přiložená e-mailová korespondence s francouzským klubem a SCC.

-    Zápis z rady plemenných knih ČMKU

-    Právní posouzení JUDr.Staňka

 


FATUM des Terres de la Rairie

1.10.2010

narozen


22.2.2011

vystaven export PP ve Francii

jediný majitel MVDr.Štourač

20.8.2011

Vystaven, fyzicky přítomen

KV Zbraslav

18.9.2011

Vystaven, fyzicky přítomen

NVP Brno

8.1.2012

Vystaven / uveden jako spolumajitel

NVP Brno

4.2.2012

Vystaven / uveden jako spolumajitel

MVP Brno

5.2.2012

Vystaven / uveden jako spolumajitel

MVP Brno

5.2.2012

zapsán do export PP titul Junior Chamion CZ

potvrzeno ČMKU na originál export PP

6.4.2012

krytí feny NIGHT Říčanská hvězda


6.5.2012

Vystaven, fyzicky přítomen

MVP Praha

25.5.2012

Pes zapsán do PK ČMKU


3.6.2012

Bonitován - Obora

pes uznán chovným

11.6.2012

datum narození štěňat


24.6.2012

vystaven

MVP Brno

26.10.2012

přeregistrace do chovných jedinců


 

 

Porušení Mezinárodního chovatelského řádu FCI v 

Čl. Potvrzení krytí odstavec 8 písmeno a) a c)

Krycí list je podepsán majitelkou mad.LABROUSSE, která nebyla očitým svědkem krytí, tudíž krycí list je neplatný.

 

Porušení zápisného řádu ČMKU

Čl. III Chovní jedinci, odstavec 1,

Nebyla doložena chovnost psa v PP ani bonitačním protokolem, k datumu krytí feny .

Čl.IV Chovatel, majitel chovného jedince, odstavec 1, 2, 4, 5, 8,

Dle doloženého export PP jediný majitel MVDr.Štourač, dle přihlášek na výstavy a posudku z výstavy je MVDr.Štourač uveden jako spolumajitel.

Dle jeho tvrzení je „pouze držitelem“. Všechna tato práva vlastnictví jsou přesně popsána v zápisném řádu ČMKU a zápisný řád nebyl dodržen.

Písemnou smlouvu mezi majitelem a držitelem RK neobdržela

 

Čl.VII Krytí, odstavec 1, 10 a 18

Pes řádně přeregistrován nebyl, přestože prokazatelně měl vystavený export PP na jediného majitele s bytem na území CZ a před krytím dlouhodobě pobýval v CZ.

 

Porušení zápisného řádu KCHND

Čl.III Chovní jedinci, odstavec 2 a 3.

Pes byl zbonitován až po nakrytí feny a těsně před narozením štěňat.

Bonitaci Eu.DDC majitel / spolumajitel / držitel psa v době krytí nedoložil.

Dle oficiálních překladů doložené e-mailové korespondence z SCC a francouzského klubu ND, pes v době krytí nebyl pro Francii chovný.

 

Závěr:

Majitel feny, která v době krytí byla řádně zbonitována, pochybil jen v tom, že věřil majiteli /spolumajiteli/držiteli psa, že pes je v době krytí chovný. RK v řádech nikde nenašla, že by veškerou odpovědnost za krytí nesl majitel feny, jak majitel uvádí.

Majitelem/spolumajitelem/držitelem psa německé dogy FATUM des Terres de la Rairie je MVDr.Štourač Milan CSc, mezinárodní rozhodčí, Hlavní poradce chovu a regionální poradce chovu.

Jednoznačně se jedná o nedodržení řádů FCI, ČMKU, KCHND.

RK konstatuje porušení řádů jak ze strany  chovatele p.Karla Cardy, tak majitele / spolumajitele / držitele / krycího psa p.MVDr.Štourače Milana CSc.

Martina Kučerová a MVDr.Neumanová Dana

Zapsala Renata Daňhová

 

Výňatek z řádů pro potřeby daného případu.

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL)

Place Albert 1er, 13, B 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, http://www.fci.be

 

MEZINÁRODNÍ CHOVATELSKÝ ŘÁD F.C.I.

 

POTVRZENÍ KRYTÍ

8. Správně a plně provedené krytí potvrzuje držitel psa vystavením potvrzení o krytí. Potvrzuje v něm svým podpisem, že byl očitým svědkem krytí.

     Pokud plemenná kniha konkrétní země předepisuje určité formuláře, ve kterých je vrh zapisován, je věcí majitele feny tyto formuláře obstarat, řádně vyplnit a předložit držiteli psa k podpisu.

 

     Toto potvrzení o krytí musí v každém případě obsahovat následující informace:

 

a)         jméno a číslo zápisu plemenné knihy krycího psa.

b)         jméno a číslo zápisu plemenné knihy feny.

c)         jméno a adresu majitele popř. držitele krycího psa.

d)         jméno a adresu majitele feny v době krytí, eventuálně datum získání feny.

e)         místo a datum uskutečněného krytí.

f)         podpisy držitele psa a majitele feny.

g)         pokud správce plemenné knihy požaduje pro zápis štěňat ověřenou fotokopii nebo ověřený výtah z plemenné knihy vztahující se ke krycímu psovi, musí držitel psa poskytnout takový dokument majiteli feny bezplatně.

 ZÁVĚR

20.  Tento Mezinárodní chovatelský řád FCI z roku 1979 nahrazuje Mezinárodní chovatelský řád z Monaka z roku 1934. V případě rozporů v názorech na právní výklad textu je rozhodující německá verze tohoto dokumentu.

·         Schváleno valnou hromadou FCI 11. a 12. června 1979 v Bernu.

·         Překlad kontrolován právní komisí ve Winterthuru 22. ledna 1990.

Části uvedené tučně a kurzívou byly schváleny valnou hromadou FCI v Bruselu v listopadu 2011. Úpravy jsou platné od 1. ledna 2012.

 


Zápisní řád Českomoravské kynologické unie

 

III. Chovní jedinci

1.       Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených příslušným chovatelským klubem.

 

IV. Chovatel, majitel chovného psa

 1.       Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.

2.       Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel, nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu.

4.    Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15 dnů oznámena písemně vedení chovatelského klubu a plemenné knize.

5.       Změna držení:

        - u chovného psa neprodleně,

- u feny se zápisem vrhu musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize.

8.   V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.

 

VI. Krytí

                 1.    Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu.

 

10.   Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy.

 

18.   Importované jedince s exportním PP vystaveným na českého majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v Plemenné knize ČR, neurčí-li klub jiný postup.

Vyvezené jedince s exportním PP vystaveným na zahraničního majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v zahraniční Plemenné knize daného státu, neurčí-li klub jiný postup 

Schválen P ČMKU dne 19. 01. 2006 s okamžitou platností.

 

Dodatek  Klubu chovatelů německých dog

k Zápisnímu řádu ČMKU

I.         Úvodní ustanovení

1. Dodatek Klubu chovatelů německých dog k zápisnímu řádu ČMKU  je základní normou pro čistokrevný chov německé  dogy.

2.  Ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro každého chovatele nebo majitele německé dogy a jejich dodržování je podmínkou pro zapsání štěňat (psů) do plemenné knihy.

II. Chov a jeho řízení

8. Klub je oprávněn svými orgány kontrolovat a sledovat :

 a/  Zda jsou chovní jedinci v trvalém držení majitele.

 b/  V jakých podmínkách (ustájení, zacházení, výživa, hygiena apod.) jsou chovní jedinci a v jakém jsou zdravotním stavu.

 c/  Jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat.

 

III.      Chovní jedinci

1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří vlastní platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu na základě splněných podmínek.

2. Pro zařazení do chovu je nutné splnit následující podmínky :

 a/  Jedinec musí mít v PP uvedeny předky do třetí generace.

 b/  Absolvování bonitace se známkou "chovný", od stáří 18 měsíců.

3. Dovezení jedinci se splněnou bonitací dle směrnic Eu DDC jsou považováni za chovné a nemusí bonitaci opakovat.

5. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí Klub do průkazu původu. Majitel je povinen předat průkaz původu plemenné knize k zapsání jedince do rejstříku chovných jedinců ihned po splnění předepsaných podmínek.

Veškeré další a zde neuvedené údaje jsou totožné s chovatelským a zápisním řádem ČMKU.