Zápis z jednání výboru KCHND -  Mýto  – 19. 01 . 2013

 

Přítomni:  Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Helena Kovalová, Milan Krinke,

Jitka Krsová,  Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

Za RK:  Martina Kučerová, Renata Daňhová

Omluven: MVDr. Milan Štourač

I. Kontrola zápisu

Sponzorské smlouvyúkol trvá.

KV 2013 – úkol trvá- podrobnosti na příštím jednání za účasti ředitele výstavy.

Webové stránky klubu – poradna připravena, po odsouhlasení pp. Václavíkem a Šťouračem, může být spuštěna – úkol trvá.

Chovatelský  řád – připomínky na adresu klubu nedošly žádné. Na stránkách ČMKU je umístěn nový zápisní řád ČMKU. Je nutné, aby náš byl s ním v souladu.

Kód pro doplňování chovných psů Eu.DDC úkol trvá.

Předání tetovacích kleští panu Hodanovi – chybí od pp. Kovalové a Štourače.

Podzimní členská schůze – řešení malé účasti – úkol trvá.

Akce klubu – 2.3. bonitace Mladá Boleslav

9.3. členská schůze – všichni funkcionáři si připraví zprávy. Restaurace zajištěna, pozvánka byla zveřejněna ve zpravodaji 3/2012 a upoutávka bude na našich webových stránkách.

Proběhla soutěž „Šampion šampionů“ za účasti tří německých dog.

Memoriál V. Krse – Speciální výstava německých dog – jako náhradník rozhodčího bude nahlášen Milan Krinke.

Členské průkazky – splněno.

Bonitační karty – bude řešeno na příštím jednání

 

II. Chovatelské kolegium

Zápis štěněte u paní Došlové -  viz zápis z chovatelského kolegia.

Výbor rozhodl,že poradcem chovu pro zápis tohoto vrhu bude Jitka Krsová.

Zároveň paní Krsová je pro paní Došlovou jmenována poradcem chovu.

O této skutečnosti vyrozumí paní Došlovou písemně pí Čelakovská.

Paní Došlová bude vyzvána, aby se s paní Krsovou spojila a pro zápis štěněte – vzhledem k jeho stáří -  připravila potřebné doklady v souladu s usnesením výboru, o nichž ji podrobně bude nová poradkyně chovu informovat  (například výsledek DNA, který vzhledem ke stáří štěněte musí být proveden na náklady chovatele apod.)

Rozhodnutí výboru – v souvislosti s touto problematikou žádá výbor klubu revizní komisi o zjištění, zda byl u paní Došlové porušen zápisní řád.

Krytí skvrnití x skvrnití  - viz zápis z chovatelského kolegia.

Výbor souhlasí s doporučením chovatelského kolegia. Toto eventuální krytí je ponecháno na  uvážení chovatele. Dle oficiálních sdělení FCI a  na základě rozhodnutí předsednictva ČMKU, je toto krytí možné, ale nedoporučuje se.

Krytí psem z Francie  FATUM des Terres de la Rairie - viz zápis z chovatelkého kolegia.

 

III. Nový standard německé dogy

Na tomto jednání předán překlad. Bude zveřejněn na stránkách ČMKU, klubu a ve zpravodaji KCHND 1/2013.

 

IV.  Výstavy

Klubová výstava - termín konání 17. 8. 2013. Areál je zajištěn, nutné, aby  ředitel výstavy MVDr. Milan Štourač podesal smlouvu. Hlavním rozhodčím  jmenován  Vladimír Adlt.

 

V. Různé

Výstavy v roce 2014návrh rozhodčích

4. a 5. 01. NV Brno     MVDr. Milan Štourač, CSc.

8. a 9. 02. DUO CACIB Brno

zahraniční rozhodčí: Claudio de Giuliani  (Itále), Andras  Korozs  (Maďarsko)

náhradníci: MUDr. Jan  Čelakovský, Martina  Kučerová

M. Václavík – valná hromada ČMKUdelegátem nahlášen předseda klubu Miroslav Václavík

B. Čelakovská – hospodaření klubu do nového roku budeme vstupovat s částkou cca 120 000 korun a 1 760,-  Euro.

Pan MVDr.  Štourač, z důvodu omluvy z dnešního jednání, bude vyzván, aby zaslal všechny podklady týkající se zápisů štěňat v roce 2012.

M. Krinke - poháry pro šampionyseznam předložil Milan Krinke. 7 interšampionů, 22 českých junioršampionů a 29 šampionů ČR. Pan Krinke opět požádá paní Janu Štětkovou o sponzorování pohárů pro interšampiony. Poháry pro šampiony veterány  a grand šampiony bude sponzorovat paní Martina Kučerová.

J. Jurčeka – výcvikové akce – termíny budou zveřejněny na webu a ve zpravodaji.

Milan Krinkenámět pro redakční radu – připravovat  rozhovory s chovateli.

Milan Krinke - schválena účast na jednání Eu.DDC v září t.r., cestovné - bude uhrazena letenka a další pobytové náklady tohoto delegáta.

 

Ivan Smejkalnámět – podklady pro internetový magazín – pověřen Jaromír Jurčeka zpracováním informací o výcviku německých dog.

Zapsala - Čelakovská