Usnesení Z ČLENSKÉ SCHŮZE – 27.10.2012 – mIROŠOVICE

 

Členská schůze bere na vědomí:

-          zprávu o činnosti klubu -  Miroslav  Václavík

-          zhodnocení klubové výstavy 2002 – MVDr. Milan Štourač

-          informaci z jednání zdravotní komise Eu.DDC -  MVDr. Milan Štourač

-          plán činnosti a rozpočet na rok 2012 – za nepřítomnou B.Čelakovskou přednesl pan Václavík

 

Členská schůze schvaluje

-          členský příspěvek pro rok 2013 ve výši 550,- Kč pro stávající členy,

Kč 600,- pro členy nové a platící po 31. březnu, slevu 100,- Kč pro

členy starší 65 let.

-          rozpočet na rok 2013

 

Členská schůze ukládá výboru klubu

Zabývat se zvýšením účasti  na členských schůzích.

Dodat informaci z jednání delegátů na zasedání Eu.DDC v Lodži.

 

Usnesení bylo jednohlasně přítomnými členy schváleno.

Mandátová komise: Vladimír Adlt, Božena Matysová,  Miroslav Šercl