Zápis ze zasedání chovatelského kolegia v Mladé Boleslavi 10.11.2012

Přítomni: Adlt, Hodan, Kovalová, Krsová, Štourač, Václavík

1.      Hodnocení bonitace:

Komise ve složení Dr. Čelakovský, Krinke, Václavík provedla  rebonitaci modré feny, která byla přes výhrady do chovu zařazena.

Komise ve složení Dr.Čelakovský, Kovalová, Krinke posoudila šest jedinců, všichni byli do chovu     zařazeni.

Komise ve složení Václavík, Krsová, Štourač posoudila šest jedinců, všichni byli do chovu zařazeni.  Při bonitaci hospitovala paní Jiřina Jandová, chovatelka novofundlandských psů, která si rozšiřuje aprobaci rozhodčí na skupinu II.

 2.      Kontrola zápisu z CHK Obora:

- Karta s minimálními počty bodů pro bonitaci byla hlavním poradcem předána jednotlivým členům CHK. Bude zveřejněna ve Zpravodaji.

- Pokračování má nezapsané štěně z chovu paní Došlové. Po zveřejnění zápisu se chovatelka poradci chovu neozvala, nereagovala ani na mail, kterým ji   poradce vyzval k předložení potvrzení, co se se štěnětem stalo. Paní  Došlová dne 9.11.2012 ve večerních hodinách navštívila poradce v jeho ordinaci s dorostencem německé dogy, s tím, že žádá o jeho zápis. Poradce chovu odmítl zápis provést, protože štěňata se zapisují do 50.dne stáří a plemenné knize předkládají formuláře do 12. týdne stáří. Zde jde o sedmiměsíčního jedince! Poradce doporučil paní Došlové, ať napíše žádost na chovatelské kolegium a následně výbor, zdůvodní svůj postup a požádá o možnost vyřešení situace, nevyloučil nutnost předložení testu DNA. Paní Došlová s výhružkou, že si věc vyřídí jinde a jinak opustila ordinaci.

Poradce chovu se podivil nad tím, že paní Došlová byla 10.11.12 fyzicky přítomna na bonitaci, neměla však čas, takže odjela aniž by předložila písemné či ústní vyjádření k tomu, že má doma sedmiměsíční dogu ze svého chovu, která nebyla zkontrolována ani zapsána…

- Hlavní poradce spolu s předsedou klubu navrhují, aby otázka spojení či rozdělení funkcí byla projednávána až v souvislosti s novými volbami a novým funkčním obdobím. CHK souhlasí jednohlasně.

3.      Různé

Hlavní poradce upozorňuje na špatnou a někdy až nemožnou čitelnost údajů z bonitace v PP při jejich neskenování do počítače. K vyřešení bude používáno razítko, které nechá hlavní poradce vyhotovit pro potřebu bonitačních komisí.

J.Jurčeka upozorňuje v některých případech na špatnou čitelnost tetovacích čísel, někdy i problémy s čipem.

Hlavní poradce chovu vyhotoví návrh klubové směrnice, proč, kdy a jak bude možné německou dogu přečipovat.

M.Václavík přednesl dopis paní Došlové, který se týkal:

a) krytí černého psa Fatum des Terres de la Rairie před jeho českou bonitací. Odpovídá   M.Štourač – pes byl v majetku francouzské chovatelky. Jednatelka klubu požádá francouzský klub o vyjádření.

b) autorka dopisu žádá o změnu regionálního poradce (kraj Vysočina). Po diskusi se  hlavní poradce dotázal přítomných poradců, kdo je ochoten provádět kontroly případných vrhů u paní Došlové. Přihlásila se pouze J.Krsová. M.Štourač žádá a prosí chovatelské kolegium a následně výbor, aby žádosti paní Došlové bylo vyhověno! Změnu CHK odsouhlasilo, díky tomu, že předseda CHK s hlasem rozhodujícím hlasoval pro umožnění změny.

c) autorka se dotazuje jak je to s křížením skvrnité dogy se skvrnitou a případným uznáním importovaných štěňat z takového spojení. Byl učiněn oficiální dotaz z ČMKU na FCI. Čeká se na odpověď.

J.Hodan prosí o zkontrolování nastavení tisku pro chovatelské formuláře. Bude provedeno na společné schůzi výboru, kolegií a rozhodčích v lednu 2013.

B.Čelakovská upozorňuje na nutnost tisku nových bonitačních karet. Hlavní poradce připraví podklady pro tisk.

Zapsal Milan Štourač