Zápis z jednání výboru KCHND -  Brno-Žebětín - 02 .09. 2012

Přítomni:  Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Helena Kovalová, Milan Krinke

Jitka Krsová,  MVDr. Milan Štourač, CSc.,  Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

Omluvena: Martina Kučerová za RK

 

I. Kontrola zápsiu

Úkoly splněny, nebo  je jim věnován samostatný bod jednání.

 

 

II. Klubová výstava Zbraslav 2012

Hodnocení ředitele výstavy MVDr. Milana Štourače – výstava velmi hezká, přálo i počasí. Po organizační stránce se nevyskytly závažné  problémy. Nejvíce si cení přítomnosti synů pana Měchurky a účasti paní Langmajerové se synem.

Firma Calibra poskytla krmení v hodnotě necelých  60tisíc korun. Inzerce této firmy bude barevně umístěna na obálce zpravodaje 2/2012. Podklady do tiskárny zašle MVDr. Milan Štourač. MVDr. Štourač zároveň uzavře s firmou Calibra sponzorskou smlouvu na dodané krmení.

Petr Němec – výstava proběhla v klasickém stylu, bez problémů za krásného počasí. Postrádal účast předsedy klubu Miroslava Václavíka.

Miroslav Václavík-  řediteli výstavy se omluvil.

Božena Čelakovská – vlastní výstava proběhla bez problémů. Škoda nefunkční techniky. Pro příští období by byla vhodná lepší komunikace výstavního výboru. Poděkování patří paní L. Chmelové za elektronicky zpracované přihlášky, z těchto podkladů se velmi dobře připravil katalog, posudeční listy a zvací dopisy.

Livia Chmelová – na přihlášky by bylo vhodné umístit souhlas vystavovatele se zpracováním osobních údajů.

Miroslav Václavík – při tvorbě propozic je nutné přihlédnout na nový výstavní řád ČMKU.

Milan Krinke – tým na Moravě je sehraný, patří mu poděkování za velmi kvalitně připravenou výstavu a bylo by dobře zachovat tradici.

Miroslav Václavík – dotázal se Milana Štourače, zda je ochoten i další rok setrvat ve funkci ředitele výstavy.

Pan Štourač – souhlasí, pokud se bude výstava konat ve Zbraslavi.

Termín KV dojedná ve Zbraslavi Miroslav Václavík. (Areál zajištěn na 17. srpna 13)

Livia Chmelová – obdržela nabídku na zpracování matice k výrobě medailí klubu.

Nabídka bude přednesena k vyjádření na členské schůzi.

Vladimír Adlt a Jaromír Jurčeka – časopis Pes přítel člověka zveřejní našemu klubu fotografie z KV. Na letošní výstavu jsme obdrželi velké množství tiskovin od tohoto časopisu.


III. příprava členské schůze

Restaurace je zajištěna v Mirošovicích  na den 27. 10. 2012. Pozvánku připraví a odešle k odsouhlasení předsedovi klubu Miroslavu Václavíkovi B. Čelakovská a zveřejní ji ve zpravodaji 2/2012.


IV. výcvikové akce

Informaci podal Jaromír Jurčeka  Memoriálu Jany Vicherkové se zúčastnilo 5 závodníků. Sponzoroval Vladimír Adlt. Vítězem se stala  Petra Fialová s Berettou z Podhabří.

Bendova  memoriálu se zúčastnilo 16 závodníků. Vyhrála Alena Dušková a Lesley Chelsea Říčanská hvězda.


V. webové stránky klubu

Jaromír Jurčeka domlouvá zavedení nových webových stránek pod správou pana Bendy. David Špinar se s panem Bendou setkal a potvrdil jeho odbornost.

Výbor se touto problematikou bude zabývat na příštím jednání, po spuštění zkušebního provozu.  Milan Krinke připomíná nutnost uzavření smlouvy pana Bendy s klubem.  B. Čelakovská – ve smlouvě musí být zakotvena i finanční otázka.

 

Různé

Chovatelský řád – návrh klubu na nový chovatelský řád byl zveřejněn v minulém čísle zpravodaje – připomínkování je možné do 31. 12. 2012.

Chovatelské kolegium - schválena rebonitace modré feny majitele pana Kozy  AGNES BLUE HRÁDECKÁ HVĚZDA. Dopisem pana Kozu vyrozumí pí Čelakovská

Miroslav Václavík – navrhuje možnost rozdělení funkce MVDr. Milana Štourače. Otázkou se bude zabývat chovatelské kolegium na příštím jednání.        

Miroslav Václavík – komise plemenných knih ČMKU bude řešit zápis štěňat vrhu L a M pana Ing. Dostála. Podklady k vydávání PP je nutné předkládat nejpozději do 3 měsíců ode dne narození štěňat.

Eu.DDC – přístupový kód webu Eu.DDC pro zadávání chovných jedinců, splňujících podmínky chovnosti EuDDC, předal Milan Krinke MVDr. Milanu Štouračovi.

Chovatelská komise Eu.DDC – účast 06. 09. 2012 MVDr Štourač.

Josef Hodan – navrhuje odprodej tetovacích kleští. Od jednotlivých poradců chovu je shromáždí Jitka Krsová.

 

Zapsala: Čelakovská