Zápis z jednání výboru KCHND -  OBORA  – 03. 06. 2012

Přítomni:  Josef Hodan, Jaromír Jurčeka, Helena Kovalová, Jitka Krsová, 

MVDr. Milan Štourač, CSc.,  Miroslav Václavík, Božena Čelakovská

Omluven: Milan Krinke

RK: Martina Kučerová,  Renata Daňhová

I. kontrola zápisů

- Chovatelský řád – výbor vyzve (prostřednictvím webových stránek a zpravodaje) členskou základnu k jeho připomínkování do konce roku 2012.

- Eu.DDC -  oficiálním delegátem byl nahlášen Milan Krinke.  MVDr. Milan Štourač je na výstavy v Polsku delegován jako rozhodčí. Sekretariát Eu.DDC žádá o nahlášení rozhodčích (20.06.), kteří by se eventuálně zúčastnili setkání posuzovatelů ND.

- MVDr. Štourač podává zprávu z jednání chovatelské komise Eu.DDC. O jednání připraví článek do  zpravodaje.

- Aktualizace výstav – splněno.

II. Klubová výstav a 2012 – Zbraslav

- MVDr. Štourač podepsal smlouvu s areálem.

- Ubytování – celkovou částku uhradí KCHND a dodatečně bude provedeno doúčtování  - zodpovídají Mgr. M. Vaňková a B. Čelakovská

- MVDr. Štourač se písemně spojil s panem K. Měchurkou (výstava věnována jeho zesnulému otci, dlouholetému předsedovi KCHND).

- Cena Ladislava Langmajera pro nejlepšího jedince z českého chovu. MVDr. Štourač osloví paní Langmajerovou a požádá ji o účast na výstavě.

- Ukázka výcviku – bude zajištěna – zodpovídá J. Jurčeka.

- Jsou založeny nové webové stránky pro tuto výstavu. Poděkování patří paní

L. Chmelové a p. Tichému.

- Za dosavadní prezentaci výstav na webu výbor poděkuje paní  Dostálové – zajistí B. Čelakovská.

- Kartičky CAC zakoupí M. Václavík.

- Diplomy – zodpovídá Vl. Adlt

- Propozice v angličtině a němčině jsou rozeslány všem renomovaným chovatelským stanicím. Paní Čelakovská žádá o propozice (němčina a angličtina)  v elektronické podobě pro předání v Itálii na klubové výstavě.

- Hlavním sponzorem je fa CALIBRA – nebude zde předáváno jiné krmivo.

- Ceny – bude ještě dále jednáno.

- Bude pozván BIS z minulé výstavy, zvací dopis s potvrzením o vstupu zdarma zajistí MVDr. M. Štourač.

- L. Chmelová – bylo by vhodné poskytnout slevu na přihlášku do třídy mimo konkurenci. Pan Václavík navrhuje, aby poplatky zůstaly v plné výši a při účasti bylo majiteli vráceno 50% zaplacené částky.

- L.Chmelová – doplní na web výstavy možnosti ubytování v blízkosti areálu.

III. členská schůze

Podzimní členská schůze proběhne v Mirošovicích  27. října 2012.

Program bude připraven a schválen na jednání výboru 02.09. na Moravě.

MVDr. Milan Štourač se pokusí zajistit odbornou přednášku – téma by bylo včas do pozvánky oznámeno.

O zajištění „Hostince u Císaře“  požádá B. Čelakovská pí Danu Tůmovou.

IV. různé

- B. Čelakovská -. Doplňky reglementů klubu –  připravila výpisy ze zpravodajů od roku 2008, které se této tématiky týkají. Budou k dispozici na webových stránkách klubu – zodpovídají R. Daňhová a B. Čelakovská.

- Vl. Adlt – upřesnil postup při výběru poplatků za zápis štěňat u nečlenů klubu. Smlouva  musí být  přílohou příjmového dokladu. Nebude se v budoucnu vybírat poplatek za krycího psa (tento bod bude ze smlouvy o zajištění servisu KCHND nečlenům klubu vyškrtnut).

- J. Jurčeka – podává zprávu o výcvikových akcích.

Výcvikové kolegium předalo na akci „Doga v nouzi“ Kč 1 000,-.

Jarní závod – účast 15 ND, vítěz p. Foukal s Gastonem Bonoda.

Připraven Memoriál Jany Vicherkové – Praha Břevnov -  07. 07. 2012 – zodpovídá J. Jurčeka, účast přislíbil čestný člen klubu Miroslav Skála.

M. Václavík – podává informaci -  8.12. proběhne setkání klubů k 20. výročí založení ČMKU.

Příprava nových webových stránek klubu – informaci podal J. Jurčeka. Předseda klubu M. Václavík žádá o důsledné sledování příprav tak, aby byla zajištěna odbornost a nenarušen bezproblémový chod těchto stránek.

 

Zapsala Čelakovská