05.01.2008  Mýto

- Příprava doplňků pro jednání členské schůze v březnu 2008 – členské schůzi budou předloženy k projednání tyto doplňky Dodatku KCHND k zápisnímu řádu ČMKU:

1. V rázu modrém je možné použít do chovu i barevný ráz černý. Černí jedinci musí mít do třetí generace v průkazu původu uvedenu jen barvu černou nebo modrou.  Ze spojení modrých nebo ze spojení modrých x černých je možné zapsat černé štěně (černé do modrých).

2. Při zápisu nestandardně zbarvených štěňat (v průkazu původu uvedeno nestandardní barva) – šedý nebo porcelánový tygr - v barevném rázu černí-skvrnití, lze krytí rodičů opakovat.

- zodpovídá Josef Hodan.

 

Zpravodaj 1/2008

VI. doplnění dodatku klubu k zápisnímu řádu ČMKU

Podmínky krytí a zápisu štěňat v barevném rázu černí a modří a možnost opakování krytí v barevném rázu černí x skvrnití.

K problematice hovořili: pp. Hodan, MVDr. Štourač, Němec, Dostál, Herinková, Václavík, Krinke, Beránek, Špinar.

Hlasování  -  zápis a krytí barevný ráz černý a modrý– 4 se zdrželi.

Hlasování – krytí černí x skvrnití – všichni přítomní hlasovali pro návrh.

Přesné znění těchto 2  dodatků viz usnesení z členské schůze.

 

II. Členská schůze schvaluje

·          dodatek zápisního řádu v tomto znění:

    Bod č. 1: V rázu modrých je možno použít do chovu i barevného rázu černých. Černí jedinci musí mít do 3. generace v průkazu původu uvedenou jen barvu černou nebo modrou. I ze spojení modrých nebo ze spojení modrých x černých je možno zapsat i černá štěňata  (černá do modrých). Černé z modrých nelze použít do chovu do  třetí generace v rázu skvrnitých a černých.

 

 

   Bod č. 2: Při zápisu nestandardně zbarvených štěňat (v průkazu původu uvedeno nestandardní barva), šedý  nebo porcelánový tygr, v barevném rázu černých a skvrnitých lze spojení opakovat.

 

Zpravodaj 4/2008

Organizační řád klubu chovatelů německých dog

 I. Obecná ustanovení

   Klub  chovatelů německých dog (dále jen KCHND) je dobrovolným, zájmovým, nepolitickým sdružením fyzických osob, příznivců, majitelů a chovatelů německých dog. Respektuje řády ČMKU, FCI a řídí se jimi.

 II. Název klubu - KLUB CHOVATELŮ NĚMECKÝCH DOG ČR

Sídlo klubu : Plzeň, poštovní box 37, psč. 323 00

Působnost : Česká republika

 III. Vznik, právní postavení a zánik klubu

Samostatný český klub s vlastní chovatelskou dokumentací byl založen roku l936, nová právní norma - sdružení, byla registrována 30. 05. 1990.     

Právnická osoba - sdružení fyzických osob ve smyslu Občanského zákoníku. KCHND má právní subjektivitu.

Pracuje a hospodaří podle vlastního plánu činnosti a rozpočtu a v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Klub zaniká na podkladě usnesení členské schůze. Pro zánik klubu je třeba souhlasné rozhodnutí dvoutřetinové většiny přítomných na členské schůzi. Jako právnická osoba se zrušuje dohodou.

Majetkové vypořádání řeší Občanský zákoník.

 IV. Úkoly a poslání klubu

Řídí chov a cílevědomě zlepšuje chovnou základnu dle standardu FCI.

Propaguje chovatelskou činnost klubu.

Vytváří podmínky pro rozvoj chovatelské činnosti.

Eviduje chovná zvířata.

Pořádá speciální výstavy psů podle směrnic FCI.

Stanovuje podmínky chovnosti.

Vydává klubový zpravodaj.

Spolupracuje i s kluby v zahraničí.

Rozšiřuje činnosti na základě návrhů členů klubu.

Smyslem činnosti Klubu chovatelů německých dog je přenesení maximální zodpovědnosti na jednotlivé členy s cílem dosáhnout optimálních chovatelských výsledků. Tím by se měla zaručit do budoucna mnohem větší zodpovědnost za vlastní odchovy a snaha o produkci co nejkvalitnějších štěňat. Každý chovatel plně zodpovídá za všechna svá rozhodnutí.

 V. Členství

Členství v klubu je dobrovolné.

Členem klubu se může stát občan starší 15ti let, souhlasí-li se stanovami klubu a předpisy na ně navazujícími a zaplatil-li ve stanovené lhůtě a v odpovídající výši příspěvek na příslušné období.

 Členy přijímá na základě písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku výbor klubu. Po přijetí do klubu vydá členu průkazku o členství.

Příspěvky musí být zaplaceny do 31. 03. každého kalendářního roku.

Členství v klubu lze odmítnout v odůvodněných případech na návrh výboru členskou schůzí.

Na doporučení výboru a schválení členskou schůzí, může být uděleno čestné členství, popřípadě čestné členství ve výboru klubu s hlasem poradním.

 VI. Práva členů

Účastnit se jednání na členských schůzích.

Volit a být volen do všech orgánů klubu od l8 let.

Zúčastňovat se akcí pořádaných klubem.

Aktivně se podílet na práci klubu svými připomínkami, návrhy, náměty a zkušenostmi.

Podílet se na výhodách členů klubu.

Požadovat na schůzích předkládání zpráv o činnosti a hospodaření klubu.

Požadovat plemennou dokumentaci, která je klubem vystavována.

Odvolávat se proti rozhodnutí orgánů klubu, a to do 30 dnů k revizní komisi nebo členské schůzi.

 VII. Povinnosti členů

Dodržovat řády FCI, řády klubu a předpisy na ně navazující a jednat v jejich duchu.

Platit  členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši.

Prosazovat  poslání a činnost klubu.

Prohlubovat své odborné znalosti v chovu.

Oznámit do l5 dnů změny související s evidencemi vedenými v klubu.

Dodržovat všeobecné předpisy o ochraně přírody, životního prostředí a zvířat a aktivně je pomáhat zajišťovat.

Umožnit výborem pověřeným zástupcům KCHND kontrolu chovu.

 VIII. Zánik členství

Vystoupením člena na základě písemného vyjádření.

Nezaplacením členského příspěvku ve stanovené lhůtě a výši, nejpozději však 15 dní po upomínce.

Rozhodnutím dle kárného opatření.

Úmrtím.

 IX. Zásady organizace

Klub je organizován na základě svobodného a demokratického rozhodování členů klubu.

Všechny orgány klubu jsou voleny nebo jmenovány.

Usnesení orgánů se přijímají většinou hlasů přítomných a jsou vodítkem pro činnost všech členů klubu.

Statutárním orgánem klubu, který může jednat jménem klubu ve všech věcech, je výbor klubu. Jeho jménem jednají navenek předseda, místopředseda a jednatel klubu. S peněžním ústavem může jednat předseda a pokladník. Jejich opatření však musí být předloženo k projednání výboru klubu na jeho nejbližším zasedání.

Oprávnění zastupovat klub vzniká také udělením písemné plné moci statutárním orgánem. V plné moci musí být vymezen rozsah zmocnění.

Právo na úhradu výloh je uplatňováno dle platných předpisů. Výše cestovních úhrad je stanovena výborem klubu.

Členové revizní komise nemohou být současně členy jiného voleného nebo jmenovaného orgánu.

Všechny volené orgány klubu jsou schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Hlasuje se aklamací nebo tajným hlasováním, k platnosti usnesení je třeba většiny hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je platné usnesení, pro něž hlasoval předseda.

O jednání a usnesení je nutné pořídit zápis. Zápis z výborových schůzí a schůzí členských podepisuje předseda a jednatel.

Funkční období členů volených orgánů je tříleté.

Kandidátku předkládá výbor klubu.

Právo navrhnout kandidáta do volených orgánů má každý člen klubu.

  X. Orgány klubu

Členská schůze.

Výbor klubu.

Revizní komise.

Chovatelské kolegium - je jmenováno výborem klubu.

Klub může za účelem užšího styku s chovateli, jejich informovanosti a zajištění činnosti klubu zřídit další orgány, např. výstavní výbor, redakční radu, výcvikové kolegium, kolegium posuzovatelů atd.

 XI. Členská schůze

Je vrcholným orgánem klubu a rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti.

Volí a odvolává členy orgánů klubu.

Projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření klubu a zprávu revizní komise.

Schvaluje plán práce a rozpočet na každý kalendářní rok.

Členskou schůzi svolává výbor klubu nejméně 1x za rok nebo, požádá-li o to alespoň 1/3  členů klubu.

Svolání členské schůze musí být členům oznámeno písemně pozvánkou, zaslanou členovi klubu na adresu, kterou udal klubu, s datem podání nejpozději 15 kalendářních dnů před dnem konání členské schůze. Pozvánka musí obsahovat datum, čas a místo konání a program jednání.

Členská schůze stanoví počet členů jednotlivých orgánů klubu, případně stanoví i počet náhradníků těchto orgánů.

Na návrh výboru členská schůze stanoví výši a splatnost členských příspěvků a poplatků potřebných k zajištění činnosti klubu.

Členská schůze je schopna usnášení za přítomnosti alespoň jedné čtvrtiny z počtu členů. Jestliže se dostaví ve stanovený začátek členské schůze menší počet členů, je členská schůze po uplynutí l5 minut schopna jednání a je oprávněna usnášet se, při jakémkoliv počtu přítomných členů.

Toto ustanovení neplatí pro schůzi, která má rozhodnout o zániku klubu.

XII. Výbor klubu

V souladu s právními předpisy, usneseními členských schůzí, směrnicemi a řády, řídí a odpovídá za činnost klubu v období mezi členskými schůzemi a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny členské schůzi.

Připravuje a svolává členské schůze.

Plní usnesení členské schůze.

Vede evidenci členů.

Sestavuje plán činnosti klubu a rozpočet.

Podává o své činnosti zprávu členské schůzi.

Vede účetní evidenci podle zásad směrnice o hospodaření.

Vykonává funkci kárného orgánu podle zásad kárných opatření.

Informuje členskou základnu prostřednictvím klubového zpravodaje.

Schvaluje čekatele na funkci rozhodčích pro posuzování exterieru.

Navrhuje rozhodčí pro posuzování exterieru na národní, klubové a mezinárodní výstavy. Za tímto účelem spolupracuje s organizacemi pořádajícími výstavy a s orgánem, který delegaci rozhodčích zajišťuje.

Vyhodnocuje výsledky chovatelské činnosti.

Projednává, případně schvaluje podněty a připomínky chovatelského kolegia a dalších orgánů, jsou-li ustanoveny.

Výbor klubu na své ustavující schůzi volí ze svého středu funkcionáře klubu, a to: předsedu, místopředsedu, jednatele, hlavního poradce chovu, hospodáře, pokladníka.

Jmenuje představitele dalších odborných orgánů, jsou-li ustanoveny.

Výbor předkládá členské schůzi případné návrhy změn a doplňků klubových předpisů a řádů.

Výbor klubu odpovídá za svou činnost členské schůzi klubu, schází se dle potřeby, nejméně 4x za rok.

 XIII. Revizní komise

Je volena členskou schůzí.

Revizní komise je nezávislá na ostatních orgánech klubu a odpovídá za svoji činnost členské schůzi.

Volí ze svého středu předsedu.

Žádný člen komise nesmí být v úzkém rodinném vztahu (manžel, manželka, druh, družka, děti, vnuci, sourozenci) se členem výboru klubu nebo se členem ve jmenované funkci a členství v revizní komisi je neslučitelné s jinými funkcemi v klubu.

Sleduje a kontroluje činnost a hospodaření klubu všech jeho orgánů.

Provádí pravidelné i nepravidelné revize.

Předseda revizní komise se zúčastňuje zasedání výboru klubu a ostatních odborných orgánů s právem poradního hlasu nebo jmenuje svého zástupce.

 XIV. Chovatelské kolegium

Členy chovatelského kolegia jsou regionální poradci, kteří jsou jmenováni výborem klubu.

Zabezpečuje odbornou výchovu a vzdělávání chovatelů.

Zabezpečuje přípravu podmínek pro zařazení jedinců do chovu.

Připravuje odborné podklady  pro jednání členských schůzí a výboru klubu.

Chovatelské kolegium řídí hlavní poradce chovu.

Vykonává funkci kárného orgánu ve věcech chovatelských, podle zásad kárných opatření.

 XV. Výstavní výbor speciální výstavy

Zabezpečuje přípravu a průběh speciální výstavy.

Připravuje odborné podklady pro jednání výboru klubu.

Výstavní výbor a ředitele výstavy jmenuje a odvolává výbor klubu, kterému se výstavní výbor zodpovídá ze své činnosti.

 XVI. Výcvikové kolegium

Zabezpečuje odbornou výchovu a vzdělávání chovatelů v otázkách výcviku.

Zabezpečuje přípravu a průběh výcvikových akcí, zkoušek a soutěží.

Připravuje odborné materiály pro jednání výboru klubu.

Vykonává funkci kárného orgánu ve věcech výcvikových, podle zásad kárných opatření.

Výcvikové kolegium řídí předseda, kterého jmenuje výbor klubu.

 XVII. Kolegium posuzovatelů

Členové jsou posuzovatelé německých dog, kteří jsou členy KCHND.

Zabezpečuje odbornou výchovu posuzovatelů německých dog a členů klubu.

Podílí se na přípravě a zabezpečení akcí pořádaných klubem.

Připravuje odborné materiály pro jednání výboru klubu.

Kolegium posuzovatelů řídí předseda, kterého jmenuje výbor klubu.

 XVIII. Redakční rada zpravodaje

Redakční radu zpravodaje jmenuje a odvolává výbor klubu.

Zajišťuje vydávání zpravodaje.

Shromažďuje a provádí výběr příspěvků do zpravodaje.

Odpovídá za úroveň a kvalitu.

Zabezpečuje distribuci zpravodaje.

Jednotlivé materiály, určené ke zveřejnění ve zpravodaji, nesmí být upravovány tak, aby byl změněn jejich obsah a smysl.

O zařazení těchto materiálů rozhoduje redakční rada, mohou být v rámci stránkového rozsahu zkráceny. Zaslané materiály se nevracejí.

 XIX. Finanční hospodaření

Klub vlastní majetkové hodnoty, které udržuje a spravuje podle platných zákonných předpisů.

Klub hospodaří samostatně podle rozpočtu, podloženého pracovním plánem, v souladu s organizačním řádem a platnými finančními předpisy o hospodaření právnických osob.

Finanční prostředky k plnění úkolů získává klub především z členských příspěvků, z poplatků za služby členům, z příjmů z výstav, z darů a dotací.

XX. Kárná opatření

Za porušování povinností z členství v KCHND mohou být uložena tato kárná opatření:

 a/ napomenutí

 b/ zákaz zúčastňovat se akcí klubu na určitou dobu

 c/ dočasný nebo trvalý zákaz chovu německých dog

 d/ odvolání z funkce

 e/ návrh ČMKU na nastavení posuzovatelské činnosti

 f/ vyloučení z KCHND na dobu určitou

 g/ vyloučení z KCHND trvale, schvaluje členská schůze

Proti členům volených a jmenovaných orgánů vede kárné řízení členská schůze klubu.

Jednání kárného orgánu :

Zahajuje jednání z podnětu orgánů klubu nebo na podnět člena KCHND.

To vše se děje písemnou formou.

Postupuje při zjišťování skutkového stavu tak, aby byl zjištěn co nejúplnější a nejobjektivnější stav věci.

Za tímto účelem vyžádá od příslušných orgánů klubu písemné doklady, případně i vyjádření.

Před vydáním rozhodnutí si vždy vyžádá stanovisko člena klubu, jehož porušení povinnosti se projednává.

O jednání se pořizuje zápis a kopii obdrží provinivší se člen.

 Rozhodnutí :

Je-li jednání přítomen člen klubu, jehož porušení povinností se projednává, může komise rozhodnutí vyhlásit ústně.

Rozhodnutí se však vždy vyhotovuje písemně a zasílá členovi klubu doporučeně.

V rozhodnutí musí být uvedeno, jakého porušení povinností se člen dopustil a jaké opatření se mu ukládá.

V odůvodnění je uvedeno, v jaké lhůtě a ke kterému orgánu se lze odvolat.

Rozhodnutí musí být opatřeno datem vyhotovení, seznamem členů komise, kteří se jednání zúčastnili a podpisem předsedy komise.

Odvolání :

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolat se lze pouze písemně.

Odvolat se lze k revizní komisi nebo ke členské schůzi.

 Všeobecná ustanovení :

Za jedno kárné provinění nemůže být nikdo postižen dvakrát nebo dvěmi kárnými opatřeními.

Kárné provinění nelze postihovat, uplyne-li od jeho dokonání do zahájení kárného řízení doba jednoho roku.

Promlčecí doba se přerušuje zahájením kárného stíhání.

 XXI. Předpisy

Projednávání a vydávání předpisů, organizačního řádu apod., jakož i provádění změn a doplňků, přísluší nejvyššímu orgánu klubu - členské schůzi.

Před vydáním musí být každý předpis předložen k veřejné diskusi všem členům klubu.

Tento organizační řád byl přijat členskou schůzí klubu dne 15. 11. 1997 v Brně.

Klub chovatelů německých dog

ZÁPISNÍ ŘÁD

I.         Úvodní ustanovení

1. Dodatek Klubu chovatelů německých dog  je  základní normou pro čistokrevný chov německé dogy.

2. Ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro každého chovatele nebo majitele německé dogy a jejich dodržování je podmínkou pro zapsání štěňat (psů) do plemenné knihy.

3. Chovatelský klub poskytuje chovatelský servis i nečlenům klubu na základě uzavřené smlouvy mezi chovatelem a KCHND.

II.        Chov a jeho řízení

l.          Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba, k níž lze použít pouze chovných jedinců.

2.         Za řízení chovu odpovídá chovatelské kolegium, které je pomocným, odborným a výkonným orgánem výboru klubu.

3.         V čele chovatelského kolegia stojí hlavní poradce chovu. Členy kolegia jsou regionální poradci. Výbor klubu může kolegium rozšířit dle svého uvážení.

4.         Chov německých dog je čistokrevnou plemenitbou, kontrolovanou klubem. Ve smyslu tohoto řádu se tímto rozumí možnost využití všech chovných jedinců. Držitel feny je povinen umožnit orgánům klubu kontrolu vrhu.

5.         Křížení barevných rázů za účelem dalšího zkvalitnění chovu se zřetelem k vyšlechtění žádoucích vlastností, jejich upevnění a zdokonalení může být prováděno pouze se souhlasem chovatelského kolegia.

6.           Spojení otce s dcerou, matky se synem a spojení mezi sourozenci schvaluje chovatelské kolegium na základě předem podané žádosti k hlavnímu poradci.

7.         Chovatel je povinen umožnit provedení krevní nebo biologické zkoušky k ověření identity vrhu v případech odůvodněné pochybnosti o původu vrhu. Pokud zkouška nepotvrdí pochybnosti o původu vrhu, nese náklady na její provedení klub. V opačném případě nese náklady chovatel.

8.         Klub je oprávněn svými orgány kontrolovat a sledovat :

            a/  zda jsou chovní jedinci v trvalém držení majitele

 b/  v jakých podmínkách (ustájení, zacházení, výživa, hygiena apod.) jsou chovní jedinci a v jakém jsou zdravotním stavu

 c/  jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat

III.      Chovní jedinci

l.          Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří vlastní platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu na základě splněných podmínek.

2.         Pro zařazení do chovu je nutné splnit následující podmínky :

            a/ jedinec musí mít v PP uvedeny předky do třetí generace příslušného barevného rázu.

V rázu modrém  je možné použít do chovu i barevný ráz černý. Černí jedinci musí mít do třetí generace v průkazu původu uvedenu jen barvu černou nebo modrou. Ze spojení modrých nebo ze spojení modrých a černých je možné zapsat černá štěňata (černá do modrých).

Černé z modrých nelze použít do chovu do třetí generace v rázu skvrnitých a černých.

b/   absolvování bonitace se známkou „chovný“ od stáří 18 měsíců.

b/  je v pravomoci výboru klubu vyžádat nezbytná odborná veterinární vyšetření nutná k potvrzení nebo vyloučení skryté dědičné nebo dědičně předpokládané vady.

3.         Dovezení jedinci se splněnou bonitací dle směrnic EuDDC jsou považováni za chovné a nemusí bonitaci opakovat.

4.         Psi a feny, kteří splňují bonitační podmínky dle směrnic EuDDC, jsou na bonitační kartě a v průkazu původu označené razítkem „Chovnost EuDDC“.

5.         Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí klub do průkazu původu. Majitel je povinen předat průkaz původu plemenné knize k zapsání jedince do rejstříku chovných jedinců ihned po splnění předepsaných podmínek.

IV.   Krycí list

1.         Krycí list je k dispozici držitelům chovných fen u regionálních poradců chovu. Pokud je chovatel začátečník, či si není se svým výběrem jistý, obrátí se chovatel na svého poradce, který mu doporučí dva či více krycích psů.

2.         Platnost krycích listů je neomezená.

3.         Zvláště při krytí v cizině a též při dovozu jedinců, je třeba dbát na to, aby v průkazu původu byly uváděny barvy předků do III. generace.

4.         Způsob manipulace s krycími listy je uváděn přímo na krycích listech.

V.   Vrh

1.         Držitel feny je povinen nahlásit vrh do dvou dnů příslušnému poradci a rovněž majiteli krycího psa.

2.         Fena může mít v kalendářním roce pouze jeden vrh.

3.         Chovatel je povinen ponechat takový počet štěňat, který odpovídá zdravotní kondici feny, reálným možnostem a konkrétním podmínkám chovatele. Při větším počtu štěňat se doporučuje použít kojnou fenu nebo vhodnou umělou výživu pro štěňata.  Držitel chovné feny musí informovat příslušného poradce o tom, kde je kojná fena ustájena a kolik štěňat z vrhu odchovává.

4.         Zapsat je možné i ta štěňata, která neodpovídají standardu a nemohou být vystavována a použita k chovu. Na přihlášce vrhu a v průkazu původu musí mít poznámku „nestandardní“.

Při zápisu nestandardně zbarvených (v PP uvedeno nestandardní barva) – šedý nebo porcelánový tygr  v barevném rázu černí-skvrnití, lze krytí rodičů opakovat.  Ve všech ostatních případech, kde byla ponechána nestandardní štěňata, není možné opakovaně použít stejné spojení rodičovského páru.

5.         Utrácení štěňat musí být prováděno jen v souladu s ustanovením zákona na ochranu zvířat proti týrání.

6.         Chovatel může požádat na své náklady příslušného poradce chovu o mimořádnou kontrolu vrhu, případně o pomoc při výběru štěňat.

7.         Klub stanovuje povinnou kontrolu vrhu příslušným poradcem chovu ve stáří 5-7 týdnů věku štěňat. Za tuto kontrolu vrhu přísluší poradci chovu proplacení cestovních výloh dle vyhlášky chovatelem. Poradce chovu vyhotoví zápis o kontrole vrhu, jehož jednu potvrzenou kopii přenechá chovateli.

8.         Tetování či čipování štěňat musí být provedeno dle vnitřních směrnic klubu. Tetovací číselnou řadu si vede klub sám..

9.         Chovatel je povinen zaznamenat každý vrh do knihy odchovů.

10.       Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel nebo jím pověřená osoba. Je žádoucí vyhotovit písemnou dohodu o předání štěněte.

Veškeré další a zde neuvedené údaje jsou totožné s chovatelským a zápisním řádem ČMKU.

 

Zpravodaj 1-2009

Příprava servisu pro nečleny klubu: návrh smlouvy připraví pí Čelakovská do příští výborové schůze. Poplatky za bonitaci a zápis štěňat budou navrženy v této výši:

Bonitace: Kč 1 500,-, sleva pro členy KCHND Kč 1000,- (poplatek činí pro členy KCHND  Kč 500,-).

Zápis štěňat :

Kč 600,- za zapsané štěně, sleva pro členy KCHND Kč 400,- za zapsané štěně (poplatek pro členy KCHND Kč 200,- za zapsané štěně).

 

Zpravodaj 2-2009

VIII. Organizační a zápisní řád KCHND

- Zápisní řád – odhlasován ve znění, v jakém byl zveřejněn ve zpravodaji č. 4/08.

Hlasování – 2 proti, 1 se zdržel hlasování.

- Organizační řád – odsouhlasen tak, jak byl zveřejněn ve zpravodaji č.4/08 s úpravami, vyplývajícími pro činnost klubu ze zákona.

IX. poplatky za bonitace a zápis štěňat,  servis pro nečleny KCHND

Klub bude s platností od 1. dubna 2009 poskytovat nečlenům klubu tento servis:

-          bonitace

-          zapsání štěňat.

Projednány výše poplatků:

Bonitace          Kč 1 500,-,  sleva pro členy klubu na  Kč 500,-

Zápis štěňat    Kč 600,- za zapsané štěně,

cena  pro členy klubu Kč 200,- za zapsané   štěně.

S platností od ledna 2009 se nebudou vybírat poplatky za krycího psa.

Odhlasováno bez připomínek.

 

Zpravodaj 4-2009

Při krytí německých fen psem v držení našeho člena klubu je nutné mít vyšetření DNA od akreditovaného pracoviště, nebo dodat odběr krve.

 

Chovnost Eu.DDC – ozřejmeno p.Václavíkem, jednalo se o návrh, aby členské země archivovaly RTG snímky HD, Test DNA a test povahy přesně daný. Vzhledem k nereálnosti v jednotlivých zemích Eu.DDC byl tento návrh stažen z jednání a chovnost Eu.DDC zůstává v platnosti jako doposud, tj. stačí doložení HD k bonitaci.

 

Zpravodaj 2-11

3.      Ústřední poradce upozorňuje na problematiku rozdílu zálomku a

zlomeného ocasu.  

Zálomek  je pouze chovatelský, nikoliv medicínský termín, přičemž jde o problém kosmetický, nikoliv zdravotní. Pro naše plemeno je však vadou vyřazující. 

Problematiku dokládá snímky RTG. Po diskusi se chovatelské kolegium usnáší na tom, že pokud nebude poradce chovu mít jistotu, na základě pohmatového vyšetření, zda se jedná o zálomek či poúrazový stav, má chovatel možnost RTG vyšetření. Tuto možnost má rovněž chovatel, pokud nesouhlasí se stanoviskem poradce. V tomto smyslu zavádí KCHND RTG vyšetření jako opravný prostředek.