Vážení přátelé dogaři, milí hosté,

dnes jsme se sešli po více jak půl roce opět zde v Mirošovicích na členské schůzi našeho klubu, Klubu chovatelů německých dog. Na úvod našeho jednání, bych Vás rád všechny přivítal a dovolil si připomenout, uctěním památky minutou ticha, naši bývalou členku a dlouholetou chovatelku paní Jarmilu Jirošovou

Za uplynulé období, od minulé členské schůze se v našem klubu událo mnoho. Některé věci příjemné, ale nevyhnuly se nám ani ty nepříjemné.

Jenom na našem území proběhlo několik mezinárodních a národních výstav, kde naše plemeno bývá průměrně zastoupeno. Možná se někdo domnívá, že se německých dog vystavuje méně než v letech minulých, ovšem ten pokles je pouze nepatrný, neboť tato sestupná tendence je téměř u všech plemen co do počtu přihlášených jedinců. Na většině výstav je pokles okolo 10 % přihlášených psů.

Krátce po poslední členské schůzi proběhla Speciální výstava – Memoriál Václava Krse v Mladé Boleslavi, před 14 dny pak naše druhá Klubová výstava se zadáváním titulu CAC v Českých Budějovicích.

Průběžně, dle plánu probíhají bonitace, schůze chovatelského kolegia a výboru klubu.

Prestižní akcí našeho klubu je Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz. Tato výstava se konala, na nám všem  dobře známém místě, v areálu ve Zbraslavi u Brna. Ředitelem této výstavy byl MVDr. Milan Štourač, který se na dnešní schůzi omluvil, věřím ale, že své hodnocení uvede ve Zpravodaji. Já osobně považuji tuto akci za zdařilou, a tak jak jsem již minule sděloval, se výstava posouvá vždy o pomyslný krůček dopředu, tak výstava letošní se posunula dopředu o další krok. Samozřejmě, že zdárnému průběhu velkou měrou přispívá i počasí, které opravdu vyšlo.

Splnili jsme cíl, který jsme měli a to, že na této Klubové výstavě ve Zbraslavi posuzovali zahraniční rozhodčí všechny barevné rázy. Pochopitelně, někteří vystavovatelé byli spokojeni více, jiní méně a někteří vůbec, to ale k vystavování a všem výstavám patří, všichni  vyhrát nemohou. Mě jako hlavnímu rozhodčímu na této výstavě nepřísluší hodnotit posuzování jednotlivých rozhodčích, ale mohu říci, že všechny kolegyně rozhodčí, byly korektní jak k vystavovatelům, tak i ke psům, vystupovaly slušně a nebylo třeba řešit žádný protest. V tomto duchu byla podána zpráva hlavního rozhodčího na ČMKU. Tímto bych chtěl z tohoto místa poděkovat celému výstavnímu výboru za přípravu a realizaci celé výstavy a všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu této naší akce. Přejme si, aby naše výstavy v tomto vzestupném trendu pokračovaly.

Za výcvikové kolegium se o akcích zmíní kolegyně Eva Dubšíková za omluveného Jaromíra Jurčeku.

Pan Milan Krinke, Vás seznámí s jednáním delegátů Eu.DDC a ekonomka klubu, paní Božena Čelakovská s navrhovaným rozpočtem pro rok 2012.

Nyní něco i z nepříjemných věcí, které klub zatěžují a i znepříjemňují práci funkcionářům klubu.

Jedná se o problematiku chovatelské stanice FROM MINITZ pana Ivana Smejkala. Když se na této stanici narodila štěňata, vrh „N“, majitelka krycího psa vznesla pochybnost, že tato štěňata nejsou po jejím psu a tudíž požádala, dle našeho Dodatku k Zápisnímu řádu ČMKU, o testy DNA. Chovatelské kolegium nařídilo tyto testy provést a následně bylo prokázáno, že uváděný otec vrhu „N“ není otcem těchto štěňat. Na vyžádání klubu bylo pracovištěm, kde se tyto testy vyhodnocovaly, sděleno, že otcem je pes, který je též v majetku pana Smejkala.

Chovatelské kolegium, které dle Organizačního řádu našeho klubu vykonává funkci kárného orgánu ve věcech chovatelských, na návrh ústředního poradce chovu a se souhlasem všech členů chovatelského kolegia, rozhodlo o zahájení kárného řízení s chovatelem panem Ivanem Smejkalem, pro porušení Zápisního řádu KCHND.

Pan Ivan Smejkal bude pozván ke kárnému řízení dne 26. 11. 2011

V souvislosti s tímto případem, klub obdržel žádost pana Smejkala o dodatečné povolení experimentálního krytí. Chovatelské kolegium konstatovalo, že Zápisní řád KCHND nezná pojem experimentální krytí a proto je tato žádost bezpředmětná. Pan Smejkal dostal možnost podat novou žádost, kterou se v případě podání bude chovatelské kolegium znovu zabývat.

Za provedené testy DNA bude chovateli přeúčtován poplatek, který klub za tyto testy zaplatil.

Ústřední poradce navrhl chovatelskému kolegiu, které většinou hlasů souhlasilo, vyzvat předsedkyni revizní komise paní Renatu Daňhovou, vzhledem k partnerskému vztahu s chovatelem panem Ivanem Smejkalem, k vzdání se svého členství v revizní komisi do vyřešení případu vrhu „N“  v chovatelské stanici FROM MINITZ.

Paní Renata Daňhová oznámila klubu své rozhodnutí, vzdání se své práce v revizní komisi do doby vyřešení případu vrhu „N“ v chovatelské stanice FROM MINITZ.

Další nepříjemnou skutečností je oznámení, které bylo doručeno na adresu našeho klubu a týká se oznámení od Denisy Hefferové o týrání zvířat v chovatelské stanici Dajhar-Dog.

Jako předseda klubu jsem pověřil regionálního poradce chovu pana Vladimíra Adlta, aby spolu s místopředsedou klubu panem Milanem Krinkem provedli kontrolu v této chovatelské stanici dle našich řádů. V případě, že by skutečně, dle jejich uvážení docházelo k týrání zvířat, bylo by toto oznámeno Statní veterinární správě, aby provedla kontrolu, neboť jedině tato instituce může posoudit a rozhodnout zda dochází k týrání zvířat.

Další akcí do konce roku bude za 14 dní Mezinárodní výstava v Praze a za měsíc poslední bonitace v letošním roce v Mladé Boleslavi.

Rok 2012 začne Šampionem šampionů v Top hotelu v Praze. Věřím, že i naše plemeno německé dogy bude zastoupeno. II. skupinu FCI v první kole posuzuji osobně, druhé kolo pan Andrász Korozs a finále pak my dva společně s ing. Štefanem Štefíkem.

4. a  5. února se  uskuteční  tradiční DUO CACIB v Brně, v sobotu posuzuje kolegyně z Polska paní Wanda Kotik a v neděli pan Petr Němec.

Letošní národní výstava, kterou se začíná výstavní sezóna se nebude konat v Olomouci ale v Brně, důvodem je rekonstrukce olomouckého výstaviště.

Od kolegů se jistě dozvíte i mnoho dalších zajímavých informací, podrobné zprávy jednotlivých funkcionářů, budou předneseny již tradičně na jarní členské schůzi, kde bude provedeno zhodnocení celého roku 2011.

Než ukončím svou zprávu, chci všem poděkovat za práci, kterou pro klub ve svém volnu vykonáváte, pro dnešní jednání přeji příjemnou atmosféru, příjemně strávený den a jednání bez zbytečných emocí.

Závěrem Vám všem, přeji klidně prožitý zbytek letošního roku a do příštího roku úspěšné vykročení, hodně zdraví, osobní pohody a mnoho úspěchů v chovatelské činnosti.

Děkuji za pozornost.

Miroslav Václavík                                                                                                          22. 10. 2011